Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 999 af 15/9 2014.

I medfør af § 4, stk. 1, § 21, stk. 5, § 30 a og § 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1, omfatter følgende:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet.

2) Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet.

3) Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige forudsætninger og behov.

Stk. 2. Specialpædagogisk bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

§ 2. Den specialpædagogiske bistand gennemføres på en sådan måde, at den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse.

Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand

§ 3. Barnets forældre henvender sig til kommunalbestyrelsen med anmodning om specialpædagogisk bistand til barnet. Andre med kendskab til barnet kan også rette henvendelse til kommunen om specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Efter samråd med forældrene sørger kommunalbestyrelsen for, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. § 11. I den pædagogisk-psykologiske vurdering indgår samtale med barnet og barnets forældre, som kan være til stede under undersøgelsen, og personale ved den dag- eller døgninstitution, hvor barnet er optaget, eller andre, der kan bidrage til belysning af barnets behov.

Stk. 3. Har barnet behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I modsat fald kan vurderingen ledsages af en vejledning til forældre eller andre om, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af barnets situation.

Stk. 4. Den pædagogisk-psykologiske vurdering efter stk. 3 afgives efter samråd med barnet og forældrene. Kan der ikke opnås enighed med forældrene, skal den pædagogisk-psykologiske vurdering redegøre herfor.

Stk. 5. Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Samtidig fremsendes en kopi af vurderingen til forældrene.

§ 4. Beslutning om tilbud om specialpædagogisk bistand træffes af kommunalbestyrelsen. Der skal lægges betydelig vægt på barnets og forældrenes ønske med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyn til barnets alder og modenhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, jf. § 32, stk. 6, i lov om social service, specialpædagogisk bistand efter stk. 1 i hjemmet, hvis barnets udvikling på grund af sprog- og talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at barnets udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning, tilbydes barnet henvisning til et regionalt tilbud, jf. folkeskolelovens § 21, stk. 1. Henvisningen skal være ledsaget af en indstilling om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen efter samråd med barnet og dets forældre og eventuelle særlige sagkyndige finder fornødne.

Stk. 4. Regionsrådet træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen efter forhandling med kommunalbestyrelsen. Regionsrådet skal ved sin afgørelse lægge betydelig vægt på barnets og forældrenes ønsker. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyn til barnets alder og modenhed.

Stk. 5. Forældrene skal skriftligt orienteres om alle indstillinger og beslutninger om den specialpædagogiske bistand.

§ 5. Kommunalbestyrelsen følger udviklingen hos børn, der modtager specialpædagogisk bistand. Der skal mindst hvert halve år tages stilling til, om den specialpædagogiske bistand til det pågældende barn skal fortsætte, ændres eller ophøre.

Stk. 2. Beslutning om fortsættelse, ændring eller ophør af specialpædagogiske bistand træffes af kommunalbestyrelsen på grundlag af en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med barnet og forældrene. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyn til barnets alder og modenhed.

§ 6. Lederen af et regionalt undervisningstilbud følger udviklingen hos børn, der modtager specialpædagogisk bistand på det regionale undervisningstilbud. Kommunalbestyrelsen, der har henvist det pågældende barn til det regionale undervisningstilbud, tager efter forhandling med regionsrådet mindst hvert halve år stilling til, om den specialpædagogiske bistand skal fortsætte eller ophøre. Beslutning om ændring af det nærmere indhold af foranstaltningen træffes af regionsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Beslutningerne efter stk. 1 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med barnet og forældrene. Barnets synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyn til barnets alder og modenhed.

§ 7. Inden barnet skal begynde i børnehaveklassen, skal pædagogisk-psykologisk rådgivning stille forslag om eventuel specialpædagogisk bistand til barnet i børnehaveklassen. Forslaget stilles i så god tid, at der kan træffes beslutning, inden barnet begynder i børnehaveklassen. Forslaget stilles på baggrund af en drøftelse med barnets forældre, de lærerkræfter, som har forestået den specialpædagogiske bistand til barnet, barnets kommende børnehaveklasseleder og eventuelt andre med kendskab til barnets særlige behov.

Andre regler

§ 8. Flytter et barn, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at kommunalbestyrelsen i den anden kommune snarest og senest 4 uger fra flytningen underrettes. Underretningen skal indeholde en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Kommunalbestyrelsen i den tilflyttende kommune skal tage kontakt med barnets forældre med henblik på fortsat bistand.

§ 9. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, varetages af lærere eller pædagoger, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har tilegnet sig de nødvendige forudsætninger.

Københavns Kommune

§ 10. De i § 4, stk. 3-5, og § 6 fastsatte bestemmelser om de regionale undervisningstilbud gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej, jf. folkeskolelovens § 48 a.

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

§ 11. I forbindelse med den pædagogisk-psykologiske vurdering skal tages der stilling til,

1) om der er behov for at indhente specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), og

2) om der er behov for at indhente bistand til udredningen fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Stk. 2. Beslutningen om at inddrage den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) efter stk. 1 træffes efter samråd med forældrene.

Stk. 3. Hvis forældrene anmoder om vejledende specialrådgivning og/eller bistand til udredningen fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), og pædagogisk-psykologisk rådgivning afslår dette, skal det fremgå af udtalelsen til kommunalbestyrelsen i henhold til § 3, stk. 4, og være ledsaget af en begrundelse for afslaget. Det samme gælder udtalelserne til henholdsvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i henhold til § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, om fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand.

Indsendelse af klage til Klagenævnet for Specialundervisning

§ 12. Reglerne i kapitel 8 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand finder tilsvarende anvendelse for indsendelse af klage til Klagenævnet for Specialundervisning.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, ophæves.

Til toppen