Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 998 af 15/9 2014.

I medfør af § 51 a, stk. 3-5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, og efter forhandling med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsættes:

Sekretariatsbetjeningen m.v.

§ 1. Sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Specialundervisning varetages af Ankestyrelsen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Stk. 2. Medarbejdere i sekretariatet deltager i nævnets møder, medmindre formanden eller klagenævnet bestemmer andet.

§ 2. Hvis KL ønsker at udpege en særlig sagkyndig rådgiver, jf. folkeskolelovens § 51 a, stk. 2, skal formanden have skriftlig meddelelse herom.

Stk. 2. Den særlige rådgiver deltager i nævnets møder efter formandens bestemmelse.

Sagernes forberedelse

§ 3. Formanden drager omsorg for, at sagerne bliver forsvarligt oplyst, før de forelægges til afgørelse i nævnet, og at forberedelsen af sagerne fremmes med tilbørlig hurtighed med henblik på, at nævnet kan træffe afgørelse senest 4 uger efter forberedelsens afslutning.

Stk. 2. Hvis det konstateres i forbindelse med forberedelsen af sager, at forvaltningslovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om klagevejledning, begrundelse og partshøring, ikke er blevet overholdt, skal det klart fremgå af sagsmaterialet.

Stk. 3. Formanden kan fastsætte en frist for afgivelse af udtalelser fra klagere og myndigheder med den virkning, at nævnet kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, når udtalelsen ikke er modtaget inden fristens udløb.

Klagenævnets møder

§ 4. Møder afholdes på de af klagenævnet fastsatte mødedage. Formanden kan aflyse møder og kan indkalde nævnet til ekstraordinære møder med 14 dages varsel.

Stk. 2. Formanden sørger for, at der senest 8 dage før et møde udsendes en dagsorden med en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på mødet, samt materiale til belysning af sagerne. Dagsordenen med tilhørende sagsmateriale sendes til medlemmer, stedfortrædere og den sagkyndige rådgiver, der deltager i det pågældende møde.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkalder formanden vedkommendes stedfortræder.

§ 5. Klagenævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Formanden kan tillade, at klageren, eleven, deltageren eller en repræsentant for disse personer udtaler sig over for nævnet ved personligt fremmøde. De pågældende kan ikke overvære nævnets forhandling og afstemning.

Sagernes afgørelse

§ 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne på nævnets møder.

§ 7. Klagenævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Klagenævnets afgørelser indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Er der ikke enighed om en afgørelse, skal den afvigende mening fremgå af protokollen. Den pågældende kan forlange en kort begrundelse for sin afvigende mening optaget i protokollen.

Stk. 3. Klagenævnets afgørelser udfærdiges skriftligt med en begrundelse for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24. Det skal fremgå af afgørelsen, om den er truffet i enighed, eller om et eller flere medlemmer har et andet standpunkt end flertallet.

§ 8. Formanden kan bestemme, at en sag afgøres skriftligt på grundlag af en indstilling, der sendes til medlemmerne. Sagen skal dog behandles på et møde, hvis et medlem anmoder herom.

§ 9. Klagenævnet kan bemyndige formanden til at afvise sager, der

1) er indgivet af en person, som ikke er klageberettiget,

2) er indgivet efter udløbet af de lovbestemte klagefrister,

3) vedrører en sag, som ønskes genoptaget efter at have været afgjort i nævnet, eller

4) ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Stk. 2. Klagenævnet kan bemyndige formanden til at træffe afgørelse i andre sager og sagstyper end de i stk. 1 nævnte, herunder sager om aktindsigt i henhold til forvaltningslovens § 16.

Stk. 3. Formanden kan helt eller delvist delegere sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til sekretariatet.

Inhabilitet og tavshedspligt

§ 10. Ingen af nævnets medlemmer og stedfortrædere kan deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 11. Et medlem og en stedfortræder har pligt til at underrette nævnet om forhold, som kunne medføre vedkommendes inhabilitet, ligesom ethvert af nævnets andre medlemmer og stedfortrædere, der er bekendt med sådanne forhold, har pligt til at oplyse nævnet herom.

§ 12. Klagenævnet afgør selv, om et medlem eller en stedfortræder kan deltage i behandlingen af en sag. Medlemmet eller stedfortræderen må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om vedkommendes inhabilitet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem eller en stedfortræder skal vige sit sæde, bør så vidt muligt rejses, før nævnets behandling af selve sagen påbegyndes.

§ 13. §§ 10-12 gælder tilsvarende for den sagkyndige rådgiver.

§ 14. Medlemmer af nævnet, stedfortrædere og den sagkyndige rådgiver har tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Offentliggørelse af afgørelser og årsrapporten

§ 15. Klagenævnet kan beslutte at offentliggøre konkrete afgørelser i anonymiseret form og at offentliggøre oversigter over nævnets praksis.

§ 16. Klagenævnet udarbejder hvert år inden den 1. marts en rapport over sin virksomhed i det foregående år. Rapporten offentliggøres på klagenævnets hjemmeside.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 446 af 19. maj 2006 om forretningsorden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og bekendtgørelse nr. 712 af 27. juni 2012 om sekretariatsbetjening af Klagenævnet for Specialundervisning ophæves.

Til toppen