Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger

By-, Bolig- og Landdistriktministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 3/7 2014.

I medfør af § 101 b, stk. 5, § 169, stk. 2 og § 184, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 263 af 24. marts 2014, fastsættes:

Støtte til ommærkede ungdomsboliger

§ 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om ommærkningsbidrag til ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, i lov om almene boliger m.v. i det omfang boligerne bebos af unge under uddannelse.

Stk. 2. Der kan ydes støtte efter stk.1 inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Ommærkningsbidrag gives med henblik på at nedsætte huslejen i boliger med høj husleje. Bidraget ydes for en periode af højst 10 år. 10 års-fristen regnes fra den dato, hvor lejeperioden for den første udlejning af den ommærkede bolig til en person fra den støtteberettigede personkreds begynder.

Stk. 4. For ungdomsboliger med tilsagn i finansåret 2014 udgør ommærkningsbidraget på årsbasis 179 kr. pr. m2 bruttoetageareal. For boliger med tilsagn i efterfølgende finansår reguleres dette beløb med stigningen i nettoprisindekset over en 12 måneders periode sluttende i september måned det foregående år.

Stk. 5. For ungdomsboliger omfattet af et tilsagn efter stk. 1 reguleres bidraget én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende maj måned det foregående år.

Stk. 6. Ved lejefastsættelsen nedsættes lejen for boliger, der udlejes til den berettigede personkreds, med en forholdsmæssig del af bidraget.

Ansøgningsprocedure m.v.

§ 2. Ansøgning om støtte i henhold til § 1 indsendes af den almene boligorganisation til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt skema, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i hvert af årene 2014-2016 tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk).

Stk. 3. Ved offentliggørelsen af ansøgningsfristen oplyser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, i hvilke kommuner der kan ansøges om støtte.

Meddelelse af tilsagn om støtte m.v.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om støtte i henhold til § 1, stk.1,

1) at boligen er beliggende i én af de kommuner, hvor der kan ansøges om støtte, jf. § 2, stk. 3,

2) at boligen er beliggende højst 10 km fra den nærmeste videregående uddannelsesinstitution, og

3) at huslejen for den enkelte bolig på ansøgningstidspunktet ligger i intervallet fra 900 kr. til og med 1.300 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Indkommer der ansøgninger om støtte, der samlet overstiger den årlige bevillingsramme, prioriteres ansøgninger med en gennemsnitlig højere husleje forud for ansøgninger med en lavere husleje, jf. dog stk.4.

Stk. 4. Maksimalt 40 procent af den årlige bevillingsramme kan tildeles som støtte til ansøgere fra samme kommune, hvis der er ansøgninger, der kan imødekommes i andre kommuner.

Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan beslutte at imødekomme en ansøgning delvis, hvis ansøgningen ikke kan rummes inden for de fastsatte økonomiske rammer, jf. stk. 3 og 4.

§ 4. Et tilsagn om støtte i henhold til § 1 kan ikke uden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forudgående godkendelse overdrages.

§ 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om støtte, som er meddelt i henhold til § 1.

Stk. 2. Hvis en godkendelse efter stk. 1 indebærer en forhøjet støtte, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige. Det er en betingelse for at meddele et mertilsagn, at de merudgifter, der er forbundet hermed, kan indeholdes inden for den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Udbetaling og bortfald af støtte

§ 6. Statens Administration udbetaler ommærkningsbidrag, jf. § 1, på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til den almene boligorganisation, som ungdomsboligerne tilhører.

Stk. 2. Ommærkningsbidraget udbetales bagud hvert kvartal som et acontobeløb den sidste bankdag i marts, juni, september og december på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt den almene boligorganisation. Udbetaling sker første gang, når den almene boligorganisation har indberettet det forventede støtteomfang for det år, hvor den har modtaget tilsagn om støtte.

§ 7. Hvert år senest den 1. december indberetter boligorganisationen til Statens Administration det forventede støtteberettigede udlejningsomfang i det følgende år. Ommærkningsbidraget udbetales herefter hvert kvartal som nævnt i § 6, stk. 2, 1. pkt. Senest den 15. februar året efter det år, som indberetningen efter 1. pkt. omfatter, opgør boligorganisationen det endelige udlejningsomfang af ungdomsboliger til den støtteberettigede personkreds for det pågældende år. Boligorganisationen skal herunder for hver enkelt bolig anføre, fra hvilken dato denne første gang blev udlejet til den støtteberettigede personkreds. Denne opgørelse attesteres af en godkendt revisor og fremsendes til Statens Administration. Statens Administration foretager herefter den endelige opgørelse over det forløbne års berettigede støttebeløb og regulerer i 2. kvartals udbetalte ommærkningsbidrag for meget eller for lidt aconto udbetalt ommærkningsbidrag det pågældende år.

§ 8. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan bringe betaling af ommærkningsbidraget helt eller delvis til ophør, hvis ejendommens økonomi forbedres, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder stigning i det almindelige lejeniveau.

Kasse- og regnskabsmæssig forvaltning

§ 9. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af støtte efter denne bekendtgørelse udføres af Statens Administration efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nærmere retningslinjer, jf. §§ 173 – 177 i lov om almene boliger m.v.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2014.

Til toppen