Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 689 af 20/6 2014.

I medfør af § 5, stk. 6, og § 30 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, undervisning i den pågældende stats officielle sprog, jf. dog § 3, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog, undervisning i færøsk henholdsvis grønlandsk, jf. dog § 3, stk. 1, 2. pkt.

§ 2. Kommunalbestyrelsen orienterer forældrene til børn, der er omfattet af § 1, om mulighederne for modersmålsundervisning i kommunen.

Stk. 2. Hver elev skal kun gives modersmålsundervisning i ét sprog. Modtager eleven tilbud om modersmålsundervisning i flere sprog, vælger forældrene og eleven, hvilket sprog eleven skal modtage undervisning i.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for tilmeldinger til det følgende skoleår.

§ 3. Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, jf. § 5, skal kommunalbestyrelsen oprette sådan undervisning. Er elevtallet i kommunen under 12, eller kan der ikke tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, kan kommunalbestyrelsen beslutte ikke at oprette undervisning i det pågældende sprog.

Stk. 2. Oprettes der ikke i kommunen undervisning i et sprog, skal kommunalbestyrelsen henvise eleverne til modersmålsundervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Modersmålsundervisningen placeres så vidt muligt på elevens egen skole. Hvis dette ikke er muligt under hensyn til elevtallet eller af andre grunde, kan undervisningen være fælles for elever fra flere skoler i kommunen.

Stk. 2. Undervisningen gives uden for den almindelige undervisningstid i folkeskolen, og så vidt muligt i forlængelse heraf. I særlige tilfælde kan undervisningen med forældrenes samtykke henlægges til lørdage.

Stk. 3. Undervisningen gives så vidt muligt på aldersopdelte hold.

Stk. 4. Undervisningen omfatter 90-150 klokketimer på et skoleår. Timetallet kan dog nedsættes til 60 klokketimer på et skoleår, hvis

1) holdet omfatter højst 3 klassetrin, og elevtallet højst er 8, eller

2) kommunen har oprettet modersmålsundervisning uden at være forpligtet hertil, jf. § 3, stk. 1.

§ 5. Modersmålsundervisningen varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som tillige har særlige forudsætninger for at undervise i det pågældende sprog.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 618 af 22. juli 2002 om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland ophæves.

Til toppen