Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 688 af 20/6 2014 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 835 af 15/8 2019.

I medfør af § 26, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, fastsættes:

Generelle regler

§ 1. Kommunalbestyrelsens pligt til at sørge for befordring, jf. folkeskolelovens § 26, gælder i forhold til det hjem, hvor barnet er folkeregistreret. Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

§ 2. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

§ 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring efter folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør, når det er relevant, spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne.

Stk. 2. Hvis det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette.

§ 4. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes den vil opfylde sin befordringsforpligtelse, skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter, opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.

Stk. 2. Opfyldes kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse ved brug af private, der administrerer befordringsordninger, kan kommunalbestyrelsen efter folkeskolelovens § 26, stk. 5, videregive oplysninger om elevers navn, adresse og cpr-nummer til brug for de privates administration af ordningen. Vedkommende private kan behandle disse personoplysninger som led i opgavevaretagelsen af befordringsordninger for kommunalbestyrelsen.

§ 5. Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

Kommunalbestyrelsens særlige befordringsforpligtelse for syge og invaliderede

§ 6. Kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse for syge og invaliderede elever, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, kan opfyldes ved, at eleven, i det omfang eleven er i stand dertil, henvises til at benytte en for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlig transport. Det er en betingelse, at eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet og/eller skolen og nærmeste offentlige transport.

Stk. 2. I det omfang eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, hvis der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed, kan kommunalbestyrelsen opfylde sin befordringsforpligtelse ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af det pågældende hjælpemiddel.

Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunalbestyrelsen en eventuel udgift til ledsagerens befordring.

§ 7. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan kommunalbestyrelsen forlange en lægeerklæring. Udgiften til en lægeerklæring afholdes af bopælskommunen.

Ikrafttræden

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til at begunstige enkelte elever på baggrund af deres behov, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995 om befordring af elever i folkeskolen ophæves.

Til toppen

Noter

Indledningen og § 4 ændret 1/9 2019 ved bek. nr. 835 af 15/8 2019.

Til toppen