Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 494 af 21/5 2014.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:

§ 1. Myndigheder, skoler, fritids- og klubtilbud inden for Undervisningsministeriets ressort skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at få direkte kontakt med børnene, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, skoler, private fritids- og klubtilbud har pligt til at indhente børneattest, jf. § 1, for personer, der skal fungere som en af de i stk. 2 nævnte stillinger eller funktioner, hvis der er tale om en fast tilknytning, jf. stk. 3:

1) Kommunalbestyrelser i egenskab af skolemyndighed.

2) Kommunalbestyrelser i forhold til kommunale fritids- og klubtilbud efter dagtilbudslovens §§ 52, stk. 2, og 66, stk. 2.

3) Private fritids- og klubtilbud efter dagtilbudslovens §§ 52, stk. 3-5, og 66, stk. 3-5.

4) Regionsråd i egenskab af skolemyndighed.

5) Frie grundskoler og private gymnasier med skoleafdeling, der tilbyder undervisning i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

6) Efterskoler.

Stk. 2. Der skal indhentes børneattest for personer, der skal fungere som ledere, lærere, svømmelærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, private børnepassere, klubpædagoger, støttepædagoger, tale/hørepædagoger, skolepsykologer, vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolesekretærer, pedeller, økonomaer, rengøringspersonale samt andet teknisk og administrativt personale, herunder assistenter, afløsere, vikarer og studerende i praktik.

Stk. 3. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, skolen eller det private fritids- og klubtilbud skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, skolen eller det private fritids- og klubtilbud i mere end 3 måneder, og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som en af de i stk. 2 nævnte stillinger eller funktioner, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, skolen eller det private fritids- og klubtilbud.

Stk. 4. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 2, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, skole eller private fritids- og klubtilbud. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen beror på naturlige pauser, herunder overgang til et nyt skoleår eller en ny sæson.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (private juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 448 af 9. maj 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud samt private pasningsordninger ophæves.

Til toppen