Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 28/4 2014, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 2009 af 1/11 2021.

I medfør af § 10, stk. 6, og § 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013, som ændret ved lov nr. 308 af 29. marts 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Sagsbehandling

§ 1. Ansøgning om en løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen har bopæl.

Stk. 2. I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 1, kan udlændingen, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1, anmode om at modtage en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand, som udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 2. Anmodningen er uigenkaldelig.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved ansøgninger om en supplerende løbende, månedlig reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 3.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse i sager vedrørende reintegrationsbistand senest 3 måneder efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse.

Stk. 2. Kan afgørelse ikke træffes inden den i stk. 1 nævnte frist, skal ansøgeren have en nærmere redegørelse for årsagen hertil og meddelelse om, hvornår sagen kan forventes afgjort.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette Udbetaling Danmark om afgørelser i sager, hvori der træffes bestemmelse om at yde reintegrationsbistand, ved at fremsende kopi af afgørelsen til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Det skal fremgå af afgørelsen, om der er tale om en løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år eller om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Det skal endvidere fremgå, om der er bevilget supplerende reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 3, samt om der er tale om en løbende, månedlig supplerende reintegrationsbistand i 5 år eller om en løbende, månedlig livslang supplerende reintegrationsbistand. Herudover skal størrelsen af den månedlige reintegrationsbistand, tidspunktet fra hvilket reintegrationsbistanden skal udbetales, og modtagerens oplysningspligt efter § 13 fremgå af afgørelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender sagens akter til Udbetaling Danmark. Af sagens akter skal fremgå følgende: oplysninger om udlændingens navn, køn, cpr-nummer, alder, civilstand, statsborgerskab, fuldstændig adresse i det land, som udlændingen er udrejst af Danmark til, underskrift, som udlændingen vil bruge ved udfyldning af leveattest, jf. § 12, pengeinstituttets navn, adresse, pengeinstituttets SWIFT adresse og kontonummer, hvorpå reintegrationsbistanden ønskes indsat, og hvornår udlændingen er udrejst af Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland samt dato for, hvornår Udbetaling Danmark første gang skal udbetale reintegrationsbistanden.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt sende sagens akter til Udbetaling Danmark så betids, at Udbetaling Danmark har mulighed for at udbetale reintegrationsbistanden rettidigt, jf. § 8, stk. 2.

Til toppen

Kapitel 2 – Betingelser for udbetaling af reintegrationsbistand

§ 4. Ved vurderingen af om en udlænding har midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 1, nr. 1, tages både formue og løbende indtægter i betragtning. Har en udlænding fået nedsat hjælp til etablering efter repatrieringslovens § 7, stk. 2, nr. 4, på baggrund af egne midler, skal disse midler ikke indgå i vurderingen efter repatrieringslovens § 10, stk. 1.

Stk. 2. Der ses bort fra formue på halvdelen af det beløb, den pågældende ville kunne modtage i reintegrationsbistand i 5 år, jf. § 1 i bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse. Det har i den forbindelse ikke betydning, om den pågældende udlænding har valgt den 5-årige eller livslange reintegrationsbistand. Hvis udlændingens formue overstiger halvdelen af det beløb, som den pågældende ville kunne modtage i reintegrationsbistand i 5 år, kan der ikke ydes reintegrationsbistand. Ved beregningen af det beløb, den pågældende udlænding vil kunne modtage i reintegrationsbistand, jf. 1. pkt., medtages reintegrationsbistand, der ydes efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, samt supplerende reintegrationsbistand, der ydes efter repatrieringslovens § 10, stk. 3, såfremt den pågældende udlænding er berettiget dertil.

Stk. 3. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til udlændingens eller familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

Stk. 4. Der ses tillige bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om erstatningsansvar eller lov om forsikring mod følger af arbejdsskader.

Stk. 5. Der ses endvidere bort fra formue, som er opstået som følge af udbetaling af godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning for modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

Stk. 6. Der ses bort fra løbende indtægter, herunder privat pensionsopsparing, ATP m.v., på op til det beløb, den pågældende vil kunne modtage i reintegrationsbistand om måneden ved reintegrationsbistand i 5 år. Ved beregning af det beløb, den pågældende udlænding vil kunne modtage i reintegrationsbistand, jf. 1. pkt., medtages reintegrationsbistand, der ydes efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, samt supplerende reintegrationsbistand, der ydes efter repatrieringslovens § 10, stk. 3, hvis den pågældende udlænding er berettiget dertil.

Stk. 7. For ægtefæller skal vurderingen efter stk. 1 foretages på grundlag af ægtefællernes samlede økonomiske forhold.

Stk. 8. En ansøgning efter repatrieringslovens § 10, stk. 4, om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 1 eller 3, skal indgives til den kommunalbestyrelse, som traf afgørelse om afslag på reintegrationsbistand, senest seks måneder efter, at ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag. En ansøgning om genoptagelse skal vedlægges dokumentation for, at forsørgelsesgrundlaget er mistet eller væsentligt forringet inden to år efter udrejsen. Det er i den forbindelse endvidere en betingelse,

1) at den pågældende udlænding inden repatrieringen har ansøgt om og er meddelt afslag på en ansøgning om reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, nr. 1,

2) at udlændingen på tidspunktet for den oprindelige afgørelse har opfyldt de øvrige betingelser for at modtage reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 1, nr. 2-4, og

3) at den pågældende udlænding fortsat opholder sig som repatrieret i sit hjemland eller tidligere opholdsland, samt at vedkommende ikke på anden vis er kommet i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand, jf. bekendtgørelsens § 6.

§ 4 a. Udbetaling af reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 1-3, er betinget af, at personen efter anmodning fra Udbetaling Danmark erklærer ikke at være sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, der helt eller delvist har fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, og indtil det tidspunkt, hvor reintegrationsbistanden ophører.

Til toppen

Kapitel 3 – Ophør og nedsættelse af reintegrationsbistand

§ 5. Reintegrationsbistanden for den enkelte udlænding kan ikke nedsættes i den periode, hvori bistanden ydes, uanset om udlændingen efter repatrieringen får løbende indtægter, der delvist kan dække behovet for reintegrationsbistand.

§ 6. Udbetaling af reintegrationsbistanden ophører, hvis udlændingen dør, flytter til et andet land eller kommer i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand, jf. § 4, eller hvis der efter repatrieringslovens § 10 b, stk. 1, træffes afgørelse om bortfald af retten til reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens § 10 b, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Afgår udlændingen ved døden, ophører udbetalingen af reintegrationsbistand med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet har fundet sted.

§ 7. Pension, der medtages ved repatriering i medfør af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller bilaterale aftaler mellem Danmark og andre lande, fradrages i reintegrationsbistanden, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 5.

Stk. 2. Hvis beløbet, som en udlænding kan medtage i pension efter fradrag af skat, er mindre end den fastsatte reintegrationsbistand, udgør reintegrationsbistanden til den pågældende udlænding forskellen mellem pensionen efter fradrag af skat og den fastsatte reintegrationsbistand.

Til toppen

Kapitel 4 – Administration m.v.

§ 8. Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand og kan i forbindelse med den løbende administration af udbetalingen træffe afgørelser om tilbagebetaling og ophør af reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens § 10, stk. 6.

Stk. 2. Reintegrationsbistand udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at en udlænding er repatrieret til sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Stk. 3. Reintegrationsbistand kan overføres til en konto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Ved overførsel til et udenlandsk pengeinstitut fratrækkes de omkostninger, der er forbundet med overførslen.

§ 9. Reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, udbetales månedligt i maksimalt 5 år regnet efter tidspunkt for udlændingens repatriering.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10, stk. 3, 1. pkt.

§ 10. Hvis reintegrationsbistanden er udbetalt eller bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af reintegrationsbistand ikke længere er til stede, jf. §§ 4 a og 6, skal beløbet kræves tilbagebetalt efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal tilbageføre reintegrationsbistand, der er bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut, hvis årsagen til ophøret af reintegrationsbistand er opstået inden dispositionsdagen. Tilbageførsel kan ske efter dispositionsdagen.

Stk. 3. Hvis reintegrationsbistanden ikke kan tilbageføres efter stk. 2, skal Udbetaling Danmark søge beløbet inddrevet.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan opgive krav på tilbagebetaling efter stk. 3, hvis beløbet må anses for uerholdeligt, eller hvis de økonomiske omkostninger forbundet med inddrivelsen står i misforhold til tilbagebetalingskravet.

§ 11. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med den første udbetaling af reintegrationsbistand give meddelelse herom til udlændingen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark fastsætter hver 1. januar reintegrationsbistanden for den enkelte udlænding som følge af ændringer i takster for reintegrationsbistand og pension.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal udsende meddelelser om reintegrationsbistanden, når der sker ændringer i størrelsen af reintegrationsbistanden, jf. stk. 2.

Til toppen

Kapitel 5 – Kontrol, oplysningspligt m.v.

§ 12. Udbetaling Danmark skal én gang årligt anmode modtageren af reintegrationsbistand om en bekræftelse af, at den pågældende er i live og fortsat opfylder betingelserne for modtagelse af reintegrationsbistand. Udbetaling Danmark skal i den forbindelse anmode om en erklæring med oplysning om udlændingens civilstand, indtægts- og formueforhold samt om eventuel ægtefælles indtægt og om en erklæring efter § 4 a.

§ 13. Modtageren af reintegrationsbistand skal oplyse Udbetaling Danmark om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer i reintegrationsbistanden. §§ 11 og 11 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan afkræve modtageren af reintegrationsbistand og dennes ægtefælle oplysninger til brug for beregning og udbetaling af reintegrationsbistand. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder efter anmodningen herom, ophører udbetalingen af reintegrationsbistand med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Udbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis modtageren på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 2. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal samtidig med anmodning om oplysninger efter stk. 2, oplyse modtageren af reintegrationsbistand om retsvirkningerne af, at de fornødne oplysninger ikke fremsendes rettidigt.

Stk. 4. Modtageren af reintegrationsbistand skal oplyse Udbetaling Danmark om flytning.

§ 14. Hvis en modtager af reintegrationsbistand har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 13 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget reintegrationsbistand, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2014 og finder anvendelse for ansøgninger om reintegrationsbistand, der behandles den 1. maj 2014 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 561 af 30. maj 2013 om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger, der behandles af kommunalbestyrelsen inden den 1. maj 2014.

Til toppen

Noter

§ 4 a indsat og § 6, § 10 og § 12 ændret 15/11 2021 ved bek. nr. 2009 af 1/11 2021.

Til toppen