Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 19/6 2013.

I medfør af § 163 a i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Refusionsbeløbet til en lejer, som kommunalbestyrelsen har anvist til en udslusningsbolig, udgør månedligt forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser, jf. § 3, stk. 1 og 2, med fradrag af støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 107 eller 110 i lov om social service.

Stk. 2. Refusionsbeløbet kan kun udbetales, hvis der er ansøgt om boligstøtte til udslusningsboligen.

§ 2. Beløbet, som lejeren skulle have betalt i botilbud omfattet af lovens §§ 107 og 110, er det beløb, som lejeren skulle have betalt under hensyn til de aktuelle indkomstforhold, såfremt lejeren fortsat havde ophold i botilbuddet. Det er dog alene den logibetaling, kommunalbestyrelsen har fastsat, der indgår.

§ 3. Ved opgørelsen af lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser indgår:

1) Betaling af leje som den er fastsat og reguleret efter reglerne i kapitel 3 i lov om leje af almene boliger.

2) Betaling for udlejerens levering af varme, varmt vand, og evt. vand og elektricitet opgjort efter reglerne i kapitel 10 i lov om leje af almene boliger.

3) Betaling for udlejerens forsyning med fællesantenneanlæg samt forsyning med adgang til elektroniske telekommunikationstjenester opgjort efter reglerne i kapitel 11 i lov om leje af almene boliger.

Stk. 2. Betaling af rykkergebyr for betalingspåkrav opgjort efter reglerne i § 90, stk. 2, i lov om leje af almene boliger, refunderes ikke.

Stk. 3. Fradraget for støtte efter lov om individuel boligstøtte udgør den beregnede boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte. Det påvirker ikke fradragets størrelse, at den beregnede boligstøtte udbetales med et reduceret beløb, jf. boligstøttelovens § 42 a.

Stk. 4. Består husstanden af mere end en person, der er fyldt 18 år, indgår alene den forholdsmæssige andel af lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser med fradrag af den forholdsmæssige andel af den beregnede støtte efter lov om individuel boligstøtte.

Udbetaling

§ 4. Kommunen udbetaler uden ansøgning det beregnede refusionsbeløb månedsvis forud, jf. dog § 1, stk. 2.

Oplysningspligt

§ 5. Personer, der modtager refusionsbeløb, har pligt til at oplyse om ændringer af betydning for beløbets størrelse.

Omberegning og tilbagebetaling

§ 6. Kommunen skal foretage en ny beregning af refusionsbeløbet, hvis de forhold, herunder ydelser, der har betydning for beregningen, ændres. Beregningen ændres med virkning for den følgende måned.

Stk. 2. Kommunen skal foretage en omberegning af refusionsbeløbet, hvis beregningen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, eller hvis boligstøtten er ændret efter en omberegning, jf. § 46 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Kommunen skal foretage en omberegning af refusionsbeløbet, hvis der sker en efterregulering af boligstøtte efter § 47 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 4. Omberegningen af refusionsbeløbet opgøres månedsvis. Hvis dette ikke er muligt, foretages omberegningen for den samlede periode fra måneden efter det tidspunkt, hvor ændringen indtræder.

§ 7. Kommunen kan kræve for meget udbetalt refusionsbeløb tilbagebetalt fra lejeren. Tilbagebetalingskravet gennemføres efter §§ 164 og 165 i lov om social service.

Ophør

§ 8. Udbetalingen af refusionsbeløbet ophører, når lejeren ikke længere betaler leje for udslusningsboligen. Der kan dog efterfølgende udbetales refusionsbeløb ved opgørelse af andre pligtige pengeydelser, jf. § 3, stk. 1 og 2, der vedrører lejeperioden.

Klageregler

§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 166 i lov om social service.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1652 af 13. december 2006 om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig ophæves.

Til toppen