Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Skrivelse om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

(Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)

Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9435 af 13/9 2012.

Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandling kan findes i Retsinformation på www.retsinformation.dk og på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Lovforslaget indebærer, at den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) til folkepensionister forhøjes med 4.500 kr. årligt (2013-niveau) med virkning fra 2013, og at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes gradvist i 2015 og 2016 med i alt 750 kr. årligt (2013-niveau). Herudover sker der en afdæmpet regulering i årene 2016-23 af indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven.

1. Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

Den supplerende pensionsydelse forhøjes med virkning fra 2013 således, at maksimumbeløbet for den supplerende pensionsydelse hæves til 15.900 kr. (2013-niveau). Det svarer til en stigning på 4.500 kr. i 2013-niveau.

Den supplerende pensionsydelse udbetales efter størrelsen af pensionistens personlige tillægsprocent. Pensionistens personlige tillægsprocent påvirkes ikke af de vedtagne ændringer. Modtagere af den supplerende pensionsydelse kan fortsat have en likvid formue på op til 78.900 kr., og en supplerende indkomst på op til 65.300 kr. For at kunne modtage den fulde ydelse skal den supplerende indkomst forsat være under 18.800 kr. (2013 - niveau).

2. Forhøjelse af pensionstillægget

Pensionstillægget for folkepensionister forhøjes med i alt 750 kr. årligt (2013-niveau). Forhøjelsen gælder for både enlige, gifte og samlevende. Forhøjelsen sker gradvist med 375 kr. årligt pr. 1. januar 2015 og yderligere 375 kr. årligt pr. 1. januar 2016.

For førtidspensionister, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning), ændres pensionstillægget ikke. I stedet vil der i henhold til aftalen om Skattereformen blive givet mulighed for at gå over til at modtage førtidspension efter lov om social pension (ny ordning). Der vil senere blive fremsat lovforslag herom.

3. Afdæmpet regulering af overførselsindkomster

Den afdæmpede regulering indebærer, at den nuværende årlige procentvise satsregulering af de omfattede ydelser nedsættes med en fastsat procentsats. Den fastsatte procentsats, der efterfølgende fratrækkes de satsregulerede ydelser, udgør 0,3 pct. for 2016 og 0,4 pct. for 2017. For årene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75 pct.

Den afdæmpede regulering omfatter en række ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om seniorjob, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., samt støtteordninger under Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Folkepensionister, der ikke har så betydelige supplerende indtægter, at pensionstillægget er bortreguleret, vil få fuld kompensation for den ændrede regulering af overførslerne. Kompensationen til folkepensionister sker ved, at den supplerende pensionsydelse friholdes fra den ændrede regulering, og ved at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes svarende til den samlede ændring af reguleringen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Til toppen