Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge

By-, Bolig- og Landdistriktministeriets bekendtgørelse nr. 911 af 10/9 2012.

I medfør af § 101 a, stk. 5, § 169, stk. 2 og § 184, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 518 af 5. juni 2012, fastsættes:

Støtte til startboliger

§ 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om startboligbidrag til

1) ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger eller

2) almene ungdomsboliger ejet af selvejende institutioner.

Stk. 2. Der kan ydes støtte efter stk.1 inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Ikke anvendte beløb kan overføres til det følgende år.

Stk. 3. Startboligbidraget ydes til finansiering af en særlig boligsocial indsats til personer i alderen 18 til og med 24 år, der har behov for bostøtte. Bidraget dækker udgifterne til løn til sociale viceværter og til andre omkostninger i forbindelse med den boligsociale indsats, jf. § 9.

Stk. 4. Startboligbidraget ydes for en periode af højst 15 år, jf. dog § 8, stk. 3. Bidraget reguleres én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i lønindekset for den private sektor.

Stk. 5. Boliger, hvortil der er givet tilsagn om startboligbidrag, har status som startboliger. Bortfalder startboligbidraget, jf. stk. 4 og § 11, stk. 1, mister boligerne samtidig deres status som startboliger.

Stk. 6. En almen boligorganisation eller en selvejende almen ungdomsboliginstitution, der har fået tilsagn om støtte i henhold til stk. 1-4, benævnes i denne bekendtgørelse som bygningsejeren.

§ 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan udover startboligbidraget og inden for den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, stk. 2, give tilsagn om tilskud til bygningsejeren til finansiering af mindre ombygninger af eksisterende boliger i forbindelse med deres udlejning som startboliger.

Ansøgningsprocedure mv.

§ 3. Ansøgning om støtte i henhold til §§ 1 og 2 indsendes af den almene boligorganisation eller den selvejende ungdomsboliginstitution til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt skema, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i hvert af årene 2012-2015 tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk).

§ 4. Når en social vicevært, jf. § 1, stk. 3, og § 9, er ansat, og når en ombygning, jf. § 2, er påbegyndt, indsender bygningsejeren oplysninger om datoen for henholdsvis ansættelsen og påbegyndelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indsendelse efter 1. pkt. skal ske senest 12 måneder efter datoen for ministeriets støttetilsagn. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan dog i sit støttetilsagn fastsætte en længere frist. Støttetilsagnet bortfalder, hvis den frist, der er fastsat i henhold til reglerne i 2. eller 3. pkt., overskrides. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i særlige tilfælde tillade, at fristen overskrides.

Stk. 2. Bygningsejeren skal udarbejde et byggeregnskab vedrørende en ombygning. Regnskabet opgøres pr. datoen for færdiggørelsen af ombygningen. Regnskabet skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med kopi til kommunalbestyrelsen senest 18 måneder efter datoen for påbegyndelsen, jf. stk. 1. I byggeregnskabet skal medtages samtlige udgifter og indtægter vedrørende ombygningen frem til færdiggørelsen af ombygningen. Samtlige udgifter skal være betalt.

Meddelelse af tilsagn om støtte mv.

§ 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretager en vurdering af de indsendte ansøgninger og træffer beslutning om, hvorvidt der kan meddeles tilsagn om støtte i henhold til §§ 1 og 2.

Stk. 2. Tilsagnet om støtte tildeles med udgangspunkt i følgende kriterier:

1) Projektets overordnede ide.

2) Projektets organisation og forankring i eksisterende almene boligorganisationer eller frivillige organisationer.

3) Bygningernes egnethed.

4) Afdelingens eller den selvejende institutions økonomi, herunder huslejeniveau.

5) Niveauet for bostøtten i det enkelte projekt, jf. § 7, stk. 1 og 2.

6) Geografisk fordeling af de støttede projekter.

Stk. 3. Et tilsagn om støtte i henhold til §§ 1 og 2 kan kun meddeles, hvis kommunalbestyrelsen kan godkende det ansøgte projekt. Det er tillige en betingelse, at de aktiviteter, hvortil der ansøges om støtte, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet.

§ 6. Et tilsagn om støtte i henhold til §§ 1 og 2 kan ikke uden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forudgående godkendelse overdrages.

§ 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i sit tilsagn i henhold til § 1 normeringen i det enkelte projekt i form af bostøtte fra en social vicevært, jf. § 9.

Stk. 2. Der kan ikke gives tilsagn om støtte til projekter, hvor den bostøtte, som er nævnt i stk. 1, i gennemsnit overstiger 4 timer pr. uge pr. beboer i startboligerne.

§ 8. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om støtte, som er meddelt i henhold til §§ 1 og 2. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om ændringerne.

Stk. 2. Hvis en godkendelse efter stk. 1 indebærer en forhøjet støtte til projektet, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige tilsagn. Det er en forudsætning for at meddele et mertilsagn, at de merudgifter, der er forbundet hermed, kan indeholdes inden for den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 3. Et mertilsagn kan maksimalt vedrøre samme periode, som gælder for det oprindelige tilsagn.

Bostøtte

§ 9. Bygningsejeren skal sikre, at bostøtten, som er nævnt i § 1, stk. 3, organiseres og ydes af en social vicevært. Indsatsen omfatter støtte og rådgivning, styrkelse af bomiljøet og igangsætning af aktiviteter. Frivillig arbejdskraft kan inddrages i indsatsen.

Stk. 2. Den boligsociale indsats skal leve op til faglige standarder, der sædvanligvis gælder for socialt arbejde i forhold til den pågældende målgruppe.

Stk. 3. Bygningsejeren skal udarbejde en arbejdsbeskrivelse for den sociale vicevært på baggrund af den fremsendte ansøgning om offentlig støtte.

Udbetaling og bortfald af støtte mv.

§ 10. Statens Administration udbetaler startboligbidrag, jf. § 1, stk. 3 og 4, kvartalsvis på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til bygningsejeren. Udbetalingen sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ansættelsen af den sociale vicevært, jf. § 4, stk.1.

§ 11. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan helt eller delvis bringe betaling af startboligbidraget til ophør, hvis formålet med bidraget ikke opfyldes, herunder ved udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter.

Stk. 2. Bygningsejeren skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen fremsender indberetningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med kommunalbestyrelsens eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Hvis indtægterne fra startboligbidrag overstiger udgifterne til bostøtte i en afdeling eller i en selvejende institution i et regnskabsår, skal bygningsejeren skriftligt orientere Statens Administration herom. Orienteringen, som skal indeholde en nærmere opgørelse af de indtægter og udgifter, der er nævnt i 1. pkt., skal sendes til Statens Administration senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med kopi til bygningsejerens revisor og kommunalbestyrelsen. Statens Administration gør tilbagebetalingskrav vedrørende merindtægten gældende. Statens Administration kan modregne tilbagebetalingskravet i udbetalinger efter § 10.

§ 12. Statens Administration udbetaler tilskud til ombygning, jf. § 2, som et engangsbeløb på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til bygningsejeren. Udbetalingen sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ombygningens påbegyndelse, jf. § 4, stk.1.

Stk. 2. Hvis det udbetalte engangsbeløb ifølge byggeregnskabet overstiger udgifterne til ombygningen, gør Statens Administration tilbagebetalingskrav vedrørende merindtægten gældende.

Revision mv.

§ 13. Byggeregnskabet vedrørende en ombygning, jf. § 4, stk. 2, skal inden indsendelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter være revideret af en godkendt revisor.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om byggeregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger og vilkår, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskabet.

Tilsyn

§ 14. Kommunalbestyrelsen påser, at de særlige betingelser og vilkår, som gælder for startboliger, herunder den særlige boligsociale indsats i forhold til beboerne, overholdes. Der påhviler kommunalbestyrelsen en tilsvarende indberetningspligt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som gælder for bygningsejeren, jf. § 11, stk. 2.

Kasse- og regnskabsmæssig forvaltning

§ 15. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af støtte efter denne bekendtgørelse udføres af Statens Administration efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nærmere retningslinjer, jf. §§ 173 – 177 i lov om almene boliger m.v.

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2012.

Til toppen