Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 483 af 23/5 2012.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., som ændret ved lov nr. 444 af 23. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Myndigheder og organisationer m.v. inden for Justitsministeriets ressortområde skal forud for ansættelse og beskæftigelse m.v. af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, indhente børneattest som nævnt i §§ 2 og 3.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregistret), herunder, at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Private organisationer, selskaber, statslige styrelser og kommuner (indkvarteringsoperatører), der i medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 5, på vegne af Udlændingestyrelsen driver indkvarteringssteder for udlændinge, skal indhente børneattest for personer, herunder ledere, lærere, bisiddere, børne- og ungemedarbejdere, specialarbejdere, voksenaktiveringsarbejdere samt teknisk administrativt personale, på asylcentre eller børneasylcentre, der som ansatte eller beskæftigede skal have fast tilknytning til centret.

Stk. 2. Ved fast tilknytning som nævnt i stk.1 forstås, at ansættelsesforholdet eller beskæftigelsen er af mindst 3 måneders varighed, eller at den ansatte eller beskæftigede inden for 3 måneder har en tilknytning, der indebærer kontakt med et barn under 15 år i mindst 3 tilfælde. Ved ansættelsesforhold eller beskæftigelse, som ikke fra begyndelsen skulle indebære en fast tilknytning, skal der efterfølgende indhentes børneattest, når ansættelsesforholdet eller beskæftigelsen har varet i 3 måneder, eller den ansatte eller beskæftigede inden for 3 måneder har haft en tilknytning, der har indebåret kontakt med et barn under 15 år i mindst 3 tilfælde, eller hvis den ansatte eller beskæftigede i mere end en uge i træk har haft en tilknytning, der indebærer kontakt med et barn under 15 år. Børneattest skal i disse tilfælde indhentes inden 3 uger.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse inden for samme myndighed eller organisation m.v.

§ 3. Statsforvaltningerne skal indhente børneattest for de personer, der skal repræsentere uledsagede mindreårige udlændinge under 15 år, jf. udlændingelovens § 56 a, stk. 1, samt for repræsentanters ægtefæller, samlevere og hjemmeboende børn over 15 år.

§ 4. Forsætlig overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1160 af 28. november 2008 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år, ophæves.

Til toppen