Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning nr. 54 af 5/7 2011.

Indledning

1. I tilslutning til cirkulære nr. 53 af 5. juli 2011 om medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse bemærkes følgende:

Ad § 1

2. Ved medicinordination forstås en læges beslutning om at behandle en indsat med medicin, uanset om det er håndkøbsmedicin eller receptpligtig medicin.

Ved medicingivning forstås både udmåling og udlevering af medicin til indsatte.

Ad § 2

3. Ved læge forstås udover institutionens læge også dennes vikar, herunder den regionale lægevagt.

I Kriminalforsorgen har basispersonalet (fængselsbetjente og værkmestre) modtaget undervisning i medicinudlevering m.v. Personalet forudsættes gennem uddannelsen at have erhvervet sig sådanne kvalifikationer, at lægen ikke behøver godkende hver enkelt person som sin medhjælp.

Ad § 3

4. Hvis fængselsbetjenten giver oplysninger om en indsat til lægen på dennes anmodning, har fængselsbetjenten ansvaret for, at de oplysninger, fængselsbetjenten giver, er rigtige, men derimod har fængselsbetjenten ikke ansvar for den medicinordination, som lægen eventuelt foretager ud fra oplysningerne.

Ad § 4

5. Lægen skal altid omhyggeligt – og så vidt muligt skriftligt (eventuelt pr. fax eller e-mail) - informere personalet om den behandling, som lægen ordinerer til den indsatte.

6. Lægens information skal altid indeholde oplysninger om den indsattes navn og cpr. nr., det præparat, der bliver ordineret, hvordan medicinen skal gives og de særlige forhold, som personalet skal være opmærksom på.

7. Lægen skal sikre sig, at personalet har forstået opgaven, og personalet skal omvendt sige fra, hvis der er tvivl om, hvordan opgaven skal udføres.

8. Personalet må ikke udlevere ordineret medicin til indsatte, der fremtræder fysisk eller psykisk påvirket. Personalet skal i sådanne tilfælde kontakte lægen eller dennes vikar, der afgør, om medicinen må udleveres.

Ad § 5

9. Ved skrivelse af 25. juni 2003 blev der udsendt forslag til instruks om medicinudlevering og forslag til medicinark.

Ad § 7

10. Institutionens læge skal føre tilsyn med al medicingivning i institutionen og jævnligt gennemgå medicinarkene. Medicinark (Blanket DFK 172) rekvireres i Statsfængslet i Nyborg.

11. Ved medicingivning skal såvel det personale, der udmåler (ophælder) medicin, som det personale, der udleverer medicinen til indsatte, anføre eget navn, initialer eller tjenestenummer i rubrikken for medicingivningen på den indsattes medicinark. Disse to registreringer vedr. udmåling og udlevering skal udføres for al medicin, og begge registreringer skal udføres, også selvom det er samme personale, der både udmåler og udleverer.

12. Ved telefonisk ordination skal personalet, efter at have skrevet ordinationen på medicinarket, gentage denne over for lægen for at sikre, at der ikke opstår misforståelser.

13. Har institutionens læge/vagtlæge telefonisk ordineret medicin, skal institutionens læge ved det første besøg i institutionen signere ordinationen i marginen på medicinarket med eget navn/initialer og dato.

14. Medicinarket skal lægges i patientjournalen, når den indsatte overføres til anden institution, indlægges på hospital, løslades eller lignende.

15. I tilfælde, hvor en indsat er gået på udgang og ved en fejl ikke har fået sin medicin med sig, og hvor det ikke umiddelbart er muligt at kalde den indsatte tilbage til institutionen, skal institutionen anmode lægen eller dennes vikar om at indtelefonere medicinordinationen til et apotek i nærheden af den indsatte. Den indsatte kan selv afhente medicinen, hvis institutionens læge og personale finder, at den indsatte selv kan administrere den ordinerede medicin. I de tilfælde, hvor den indsatte skal indtage medicinen under overværelse af personale, skal institutionen efter aftale med lægen eller dennes vikar kontakte en institution i nærheden af, hvor den indsatte nu opholder sig, for at meddele, at medicin til indsatte er indtelefoneret til et lokalt apotek med anmodning om, at institutionen afhenter medicinen eller arrangerer en udbringning. Den indsatte møder herefter på institutionen og indtager medicinen i overensstemmelse med den ordinerende læges anvisninger og under overværelse af personale. Personalet foretager de påkrævede registreringer på medicinarket, jf. § 7 i cirkulæret, og der sendes en kopi til indsattes institutions læge. Originalen opbevares i den institution, der har udleveret medicinen.

16. I de tilfælde, der er nævnt i punkt 15, 1. pkt., og hvor institutionens læge ikke kan træffes, og vagtlægen ikke ønsker at medvirke til en telefonisk ordination, kan den indsatte eller institutionen efter aftale med den indsatte kontakte en lokal læge eller vagtlæge, hvor den indsatte nu opholder sig, og anmode denne om at genordinere den medicin, som indsatte er i behandling med. Institutionen kan faxe den indsattes medicinark til den lokale læge eller dennes vikar. Såfremt den lokale læge eller dennes vikar ikke ønsker at medvirke til ordinationen, skal den indsattes udgang eventuelt afbrydes, og den indsatte skal anvises at rejse tilbage til institutionen.

Ad § 8

17. Nerve-, sove- og smertestillende medicin samt medicin, hvor der ifølge lægen foreligger risiko for misbrug, kan overhældes med almindeligt postevand umiddelbart før udleveringen, såfremt lægen tillader dette. Medicinen skal indtages i overværelse af det medicinudleverende personale. Personalet skal sikre sig, at den indsatte har taget medicinen. Ved medicin, der skal indtages gennem munden, som tabletter m.m., kan dette eksempelvis gøres ved, at den indsatte umiddelbart efter indtagelse af medicinen får fyldt vand i det tomme medicinglas og bliver bedt om at drikke det. Herefter skal den indsatte aflevere det tomme medicinglas. Medicin, der skal optages via slimhinden i munden, skal anvises lagt under tungen. Denne medicin kan forinden være knust i en tabletknuser, hvis lægen tillader dette.

Ad § 9

18. Det påhviler lægen at udfærdige en generel instruks til personalet om, i hvilke tilfælde der må udleveres håndkøbsmedicin til indsatte. Der blev ved skrivelse af 25. juni 2003 udsendt forslag til instruks om medicinudlevering.

Ad § 10

19. Det bør tilstræbes, at den håndkøbsmedicin, der udleveres af personalet uden ordination, indskrænkes til så få præparater som muligt, f.eks. et enkelt smertestillende middel med ringe bivirkningsforekomst ved anbefalet brug (f.eks. paracetamol).

Ikrafttræden

20. Vejledningen træder i kraft den 1. august 2011. Vejledning nr. 73 af 25. juni 2003 om medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse bortfalder samtidig.

Til toppen