Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner

Justitsministeriets vejledning nr. 91 af 3/11 2010.

Personkredsen m.v.

1. Det er overladt til den enkelte pension at foretage en blanding af de i § 1, nr. 1-5 nævnte grupper.

Med henblik på at begrænse antallet af beboere, der ikke er afsonere eller under tilsyn af kriminalforsorgen, kan der kun undtagelsesvis optages personer, der ikke falder ind under § 1, nr. 1-4, jf. nr. 5. Når det er muligt i enkeltstående tilfælde og efter konkret vurdering at optage disse personer, skyldes det først og fremmest ønsket om at kunne optage sigtede i straffesager, der er på fri fod, mens sagen afventer retlig afgørelse, samt ønsket om at lade allerede optagne beboere forblive på pensionen i et kortere tidsrum, efter at grundlaget for deres indflytning som udstationerede eller tilsynsklienter er bortfaldet.

2. Pensionen Skejby kan fortsat optage en gruppe beboere - såkaldte minusklienter - der ikke har formel tilknytning til kriminalforsorgen.

3. Optagelse på akutplads er som absolut hovedregel forbeholdt tilsynsklienter, som pludselig står uden opholdssted. Formålet med disse pladser er at give henvisende tjenestested et tidsrum på 14 dage til tilvejebringelse af mere varigt opholdssted. Udstrækkes opholdet på en akutplads mere end 14 dage, skal beboerens status ændres fra at være en akutplads til at være en almindelig pensionsplads, jf. cirkulærets § 2, stk. 2.

4. Pensionen kan i ganske særlige tilfælde afvise optagelse på akutplads, hvis den, der søges optaget, tidligere har optrådt voldeligt eller truende under ophold i kriminalforsorgens institutioner, eller hvis optagelse i øvrigt må anses for utilrådeligt.

Husorden

5. Cirkulærets § 3 fastsætter retningslinier for pensionens husorden. Husordenen og eventuelle supplerende bestemmelser skal indeholde bestemmelser om:

  • Reglerne for opholdsbetaling,
  • hvilke overtrædelser af husordenen og vilkår i øvrigt, der kan føre til bortvisning,
  • beboernes adgang til at klage til direktoratet over pensionens afgørelser,
  • reglerne for opbevaring og udlevering af receptpligtig medicin og
  • beboernes adgang til at have husdyr på pensionen.

Husordenen skal desuden indeholde et afsnit om optagelsesproceduren.

Det skal ligeledes fremgå af pensionernes husorden, om beboerne kan have børn hos sig under opholdet.

6. Husordenen skal godkendes af direktoratet, jf. § 3, stk. 2.

7. Forinden optagelse på en pension skal den person, der søges optaget, have adgang til at se pensionens husorden, jf. § 3, stk. 3. Den pågældende skal så vidt muligt have udleveret et eksemplar.

Varetagelse af forsorgsarbejdet

8. Det forsorgsmæssige arbejde varetages af pensionens personale, medmindre andet er aftalt med det henvisende tjenestested eller det tjenestested, som skal have med beboeren at gøre efter endt ophold på pensionen. Forsorgsarbejdet vedrørende beboere på akutpladser varetages af den henvisende afdeling, indtil beboeren eventuelt overgår til almindelig pensionsplads.

9. For beboere, der er omfattet af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner, er udgangspunktet, at det er pensionen, der har ansvaret for handleplanen, jf. handleplanscirkulærets § 3, stk. 1. For så vidt angår pensionens forpligtelse og ansvar i den forbindelse henvises til handleplanscirkulæret og den tilhørende vejledning.

10. Pensionen har ansvaret for, at der foretages notater i Klientsystemet i overensstemmelse med gældende regler, samt for afgivelse af eventuelle udtalelser m.m. fra pensionen.

11. Forinden anbringelse af en person på en pension, kan det aftales mellem det henvisende tjenestested og den enkelte pension, hvordan den pågældendes penge skal administreres, jf. § 5.

Beskæftigelse og betaling for ophold

12. Pensionen er omfattet af de til enhver tid gældende regler om beskæftigelse i kriminalforsorgens institutioner.

13. Dømte, der under ophold på pensionen har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse, betaler for opholdet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 110, stk. 2. Betaling sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner. Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at det er pensionsforstanderen, der fastsætter opholdsprisen på den enkelte pension efter godkendelse af direktoratet. Aktuelle priser kan fås ved henvendelse til de enkelte pensioner.

Bortvisning

14. Der gælder forskellige fremgangsmåder i forbindelse med bortvisning afhængig af beboerens status, jf. §§ 7-8. Årsagen hertil er, at forvaltningslovens § 9, stk. 4, medfører, at partens ret til aktindsigt efter forvaltningsloven afskæres i visse typer af sager i forbindelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring. Det drejer sig bl.a. om afgørelser om valg af afsoningsinstitution og overførsel til anden afsoningsinstitution eller afdeling i en afsoningsinstitution. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår det, at det navnlig vil sige afgørelser af denne karakter truffet i medfør af straffuldbyrdelseslovens §§ 20-30 og § 78.

15. Proceduren ved bortvisning af beboere, der er anbragt på pensionen i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78, er reguleret i cirkulærets § 7. Når der for en § 78-anbragt træffes beslutning om bortvisning og en dertil knyttet beslutning om tilbageførsel fra pension til et fængsel, er denne afgørelse omfattet af undtagelsesreglen i forvaltningslovens § 9, stk. 4. Som følge deraf kan en anmodning om aktindsigt (i f.eks. notatet) afslås alene med en henvisning til den nævnte bestemmelse. Efter forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 4, skal der ikke ske partshøring, hvis parten ikke har ret til partsaktindsigt med hensyn til de pågældende oplysninger. Når adgangen til partsaktindsigt er afskåret i sager om tilbageførsel/overførsel, indebærer det derfor også, at der ikke er krav om, at der foretages partshøring efter forvaltningslovens § 19, inden der træffes afgørelse. Den orientering, som beboeren skal have om begrundelsen for afgørelsen, skal alene indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., jf. § 24, stk. 1, 1. pkt.

Det bemærkes, at forvaltningslovens § 9, stk. 4, ikke er til hinder for, at der efter omstændighederne gives aktindsigt i sager om tilbageførsel/overførsel i det omfang, hverken private eller offentlige interesser taler imod ("meroffentlighed"). Tilsvarende er forvaltningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., ikke til hinder for, at der kan gives en nærmere begrundelse for afgørelsen vedrørende tilbageførsel/overførsel i de tilfælde, hvor der ikke foreligger modstående private eller offentlige interesser.

Der henvises endvidere til § 11 i § 78-bekendtgørelsen samt pkt. 34 i § 78-vejledningen.

16. Ved bortvisning af øvrige beboere skal proceduren beskrevet i cirkulærets § 8 følges, idet retsstillingen i disse tilfælde er en anden.

Hvis en beboer, der er udstationeret i medfør af udgangsbekendtgørelsen, overtræder husordenen, og dette medfører, at pensionen træffer afgørelse om bortvisning, vil denne afgørelse blive efterfulgt af moderinstitutionens afgørelse om enten opretholdelse eller tilbagekaldelse af udstationeringen (udgangen), idet bortvisningen vil være et brud på standardvilkåret om, at den pågældende er underlagt de regler, der gælder for den pågældende institution.

Moderinstitutionens afgørelse om i umiddelbar forlængelse af en sådan bortvisning at tilbageføre den pågældende til et fængsel træffes efter reglerne om tilbagekaldelse af udgangstilladelse – og ikke efter reglerne om valg af afsoningsinstitution eller overførsel til anden afsoningsinstitution. Forvaltningslovens § 9, stk. 4, om begrænsning af partsaktindsigt finder derfor ikke anvendelse i disse tilfælde. Det er således forvaltningslovens almindelige regler om partshøring, aktindsigt og begrundelse, der skal anvendes, jf. den beskrevne procedure i cirkulærets § 8.

Tilsvarende gør sig gældende ved bortvisning af de i § 1, nr. 1 og nr. 4-5 nævnte kategorier af beboere, idet bortvisningen ikke medfører, at kriminalforsorgen træffer en afgørelse efter reglerne om valg af afsoningsinstitution eller overførsel til anden afsoningsinstitution.

17. I cirkulærets § 9 er det fastsat, at pensionen kan beslutte at tillægge en klage til direktoratet over bortvisning opsættende virkning, således at beboeren kan forblive på pensionen, indtil direktoratet har taget stilling til bortvisningen.

18. Skrivelse nr. 11073 af 4. juni 1993 om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner bortfalder.

Til toppen