Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner

Justitsministeriets cirkulære nr. 90 af 3/11 2010.

Personkredsen m.v.

§ 1. I kriminalforsorgens pensioner kan optages:

1) Personer, der er under tilsyn af kriminalforsorgen,

2) indsatte under udgang (udstationering m.v.),

3) dømte, der anbringes efter straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 1 eller 2,

4) sigtede, der anbringes efter retsplejelovens § 765, stk. 2, og

5) undtagelsesvis andre personer.

§ 2. Pensionen træffer afgørelse om optagelse af de i § 1 nævnte personer, jf. dog stk. 2. Finder en pension, at optagelse ikke bør ske, kan klienten eller det henvisende tjenestested forelægge sagen for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til afgørelse.

Stk. 2. Pensioner, der er indrettet til det, skal optage personer, der er under tilsyn af kriminalforsorgen, og som akut er uden opholdssted. Varer et ophold på en akutplads mere end 14 dage, skal den pågældende overgå til en almindelig pensionsplads.

Stk. 3. Pensionen skal tage spørgsmålet om fortsat ophold af de i § 1, nr. 5, nævnte personer op til overvejelse mindst hver 3. måned.

Husorden

§ 3. Hver pension skal have en husorden, der indeholder regler om

1) betingelserne for opholdet, herunder opholdsbetaling, familiebesøg, hold af husdyr mv.,

2) optagelsesproceduren,

3) hvilke overtrædelser, der kan medføre bortvisning, og

4) beboernes adgang til at klage til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, over pensionens afgørelser.

Stk. 2. Husordenen skal godkendes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Inden optagelse skal den pågældende gøres bekendt med pensionens husorden og eventuelle supplerende regler for opholdet.

Varetagelse af forsorgsarbejdet

§ 4. Forsorgsarbejdet for den enkelte beboer varetages af pensionen, medmindre andet er aftalt, jf. dog stk. 2. Pensionen skal i nødvendigt omfang samarbejde med det henvisende tjenestested. Er der fastsat vilkår om tilsyn, samarbejdes med tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Forsorgsarbejdet vedrørende beboere, der er optaget efter § 2, stk. 2, varetages af det henvisende tjenestested. Overgår beboeren til en almindelig pensionsplads, varetages forsorgsarbejdet i overensstemmelse med stk.1.

§ 5. Pensionen kan som en betingelse for opholdet fastsætte, at beboerens arbejdsindtægt, offentlige ydelse m.v. helt eller delvist administreres i samarbejde med pensionen, således at et beløb anvendes til hjælp til familiens underhold eller til andre lignende formål.

Bortvisning

§ 6. Pensionens forstander eller den, der bemyndiges dertil, kan bortvise en beboer, der overtræder vilkår for opholdet eller gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af husordenen.

§ 7. Beboere, der er anbragt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78, skal, forinden der træffes afgørelse om bortvisning, gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå og have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Afgørelsen træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger. Pensionens forstander eller den, der bemyndiges dertil, afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger, herunder fra personale eller andre beboere.

Stk. 3. Den, der har afgivet forklaring, skal have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet, om godkendelse er sket. Ved afgivelsen af forklaring skal der, udover den ansatte, der leder samtalen, være yderligere en af pensionens ansatte til stede som vidne.

Stk. 4. Der skal gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå.

Stk. 5. Notatet skal endvidere indeholde oplysninger om,

1) hvornår afgørelsen er meddelt beboeren,

2) at beboeren er orienteret om, hvilke retsregler afgørelsen er truffet i henhold til, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., jf. § 24, stk. 1, 1. pkt.,

3) hvornår fristen for at indgive klage til justitsministeren udløber, jf. straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2, og

4) at beboeren er vejledt om muligheden for at klage til justitsministeren og om fristen for at indgive klage.

Stk. 6. Beboeren har i medfør af forvaltningslovens § 9, stk. 4, ikke adgang til aktindsigt i den del af notatet, der udfærdiges efter stk. 4, medmindre pensionens forstander eller den, der bemyndiges dertil, træffer afgørelse om meroffentlighed.

§ 8. Øvrige beboere skal, forinden der træffes afgørelse om bortvisning, gøres bekendt med de foreliggende oplysninger og have lejlighed til at udtale sig, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 2. Beboeren skal endvidere gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå af andre og få aktindsigt.

Stk. 2. Pensionens forstander eller den, der bemyndiges dertil, afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger, herunder fra personale eller andre beboere.

Stk. 3. Den, der har afgivet forklaring, skal have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet, om godkendelse er sket. Ved afgivelsen af forklaring skal der, udover den ansatte der leder samtalen, være yderligere en af pensionens ansatte til stede som vidne.

Stk. 4. Der skal gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå.

Stk. 5. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om,

1) hvornår afgørelsen er meddelt beboeren,

2) at beboeren er orienteret om begrundelsen for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24,

3) hvornår fristen for at indgive klage til justitsministeren udløber, jf. straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2, og

4) at beboeren er vejledt om muligheden for at klage til justitsministeren og om fristen for at indgive klage.

Stk. 6. Beboeren skal efter anmodning have udleveret en kopi af det notat, der er udfærdiget efter stk. 4-5, medmindre oplysninger undtages under henvisning til forvaltningslovens § 15.

§ 9. Pensionen kan træffe afgørelse om, at en bortvisning skal stilles i bero, indtil en klage til Justitsministeriet (Direktoratet for Kriminalforsorgen) er afgjort.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 15. november 2010. Cirkulære nr. 93 af 4. juni 1993 om anvendelse af Kriminalforsorgens pensioner m.v. ophæves.

Til toppen