Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år

Rigsadvokaturens bekendtgørelse nr. 803 af 28/6 2010.

I henhold til § 752, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, og efter bemyndigelse fra justitsministeren fastsættes:

§ 1. Politiet underretter kommunen om sagen, når en sigtet under 18 år skal afhøres, og sigtelsen angår

1) overtrædelse af borgerlig straffelov, eller

2) forhold, der efter loven kan medføre frihedsstraf.

Stk. 2. Underretning kan dog undlades om afhøringer, der foretages i direkte forbindelse med, at sigtede af politiet træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, for hvilket der ikke bliver spørgsmål om højere straf end bøde.

§ 2. Underretningen sker til den kommune, hvor sigtede bor. Er bopælskommunen ikke oplyst, eller kan der på grund af afstanden ikke gives møde herfra, underrettes den stedlige kommune.

Stk. 2. Hvis den i § 1 nævnte underretning ikke er sket skriftligt, skal der efterfølgende tillige ske skriftlig underretning af kommunen.

§ 3. En repræsentant fra kommunen skal så vidt muligt have adgang til at overvære afhøringer som nævnt i § 1, der foretages af politiet eller i retten.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 786 af 21. september 1992 om underretning af kommunalbestyrelsen om afhøringer af sigtede under 18 år ophæves.

 

Til toppen