Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 605 af 24/5 2010.

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, § 34 og 39 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret ved lov nr. 1272 af 16. december 2009, og § 75 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 175 af 27. februar 2007 og lov nr. 1272 af 16. december 2009, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved lægers og tandlægers anmeldelse af erhvervssygdomme efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes tillige ved digital kommunikation mellem de anmeldelsespligtige, jf. § 3 og Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med anmeldelse efter stk. 1.

§ 2. Ved erhvervssygdomme forstås efter denne bekendtgørelse:

1) erhvervssygdomme efter § 75, stk. 1 og stk. 4, i lov om arbejdsmiljø

2) erhvervssygdomme efter § 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Anmeldelse m.v.

§ 3. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Anmeldepligten påhviler enhver læge og tandlæge, uanset om den pågældende er praktiserende eller ansat på sygehus, klinik eller anden institution. På sygehuse og klinikker m.v. påhviler anmeldepligten dog alene den ledende læge eller tandlæge på hver afdeling.

Stk. 3. Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen eller en skadelig påvirkning og den formodede sammenhæng med arbejdet. Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i EASY, jf. § 5. Anmeldelse er rettidig, når den er modtaget senest kl. 24.00 på fristdagen. Kan modtagelsestidspunktet ikke fastlægges som følge af problemer i EASY eller andre lignende problemer, anses anmeldelsen for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor anmeldelsen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.

Stk. 4. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen.

§ 4. Anmeldepligten efter § 3, stk. 1, bortfalder, når lægen eller tandlægen har sikret sig, at erhvervssygdommen eller den skadelige påvirkning allerede er anmeldt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 5. Anmeldelse efter § 3 skal ske digitalt via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles digitale anmeldesystem EASY.

Stk. 2. Anmeldelsen via EASY honoreres efter den takst, der til enhver tid er fastsat af Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Digital kommunikation

§ 6. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 2. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur, jf. stk. 1.

§ 7. Arbejdsskadestyrelsen behandler anmeldelser om erhvervssygdomme eller skadelig påvirkning, uanset om kravet om anmeldelse via EASY, jf. § 5, er opfyldt, jf. § 34, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

§ 8. Følgende typer af dokumenter kan ved behandlingen af anmeldelser af erhvervssygdomme i Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdstilsynet udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve

2) Rykkerbreve

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister.

Stk. 2. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Dispensation

§ 9. Arbejdsskadestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder undtage læger og tandlæger fra digital anmeldelse og digital kommunikation.

Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, jf. stk. 1, om anmeldelser, der er sendt til Arbejdstilsynet eller til Arbejdsskadestyrelsen m.v., jf. § 75, stk. 6, i arbejdsmiljøloven og § 34, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra lægen eller tandlægen i forbindelse med den konkrete anmeldelse. Lægen eller tandlægen kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis anmelderen har adgang til computer og internet.

Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen.

Straf

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der overtræder § 3, stk. 1-3, § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1,

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Henvendelse til anklagemyndigheden vedrørende tiltale foretages af Arbejdstilsynet.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og gælder for erhvervssygdomme, der anmeldes 1. juli 2010 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 950 af 26. november 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der dog fortsat anvendes på skader, der anmeldes før 1. juli 2010.

 

Til toppen

Bilag 1 – Oplysninger i anmeldelsen efter § 3, stk. 1

Læger og tandlægers anmeldelse af erhvervssygdomme skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 3, stk. 1:

1. Tilskadekomne, navn, adresse, CPR-nummer, stillingsbetegnelse og navn på egen læge.

2. Diagnose på en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller skadelige påvirkninger fra en arbejdsplads.

3. Anmelders navn og adresse, samt CVR-nummer.

 

Til toppen