Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om konfliktråd i anledning af en strafbar handling

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1081 af 15/9 2010.

I medfør af § 6 i lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling fastsættes:

§ 1. Rigspolitiet er central myndighed vedrørende konfliktråd i anledning af en strafbar handling.

Stk. 2. Rigspolitiet varetager den overordnede administration af konfliktrådsordningen, herunder udpegning og uddannelse af mæglere.

Stk. 3. Rigspolitiet iværksætter en løbende evaluering af konfliktrådsordningen.

Stk. 4. Rigspolitiet udarbejder retningslinjer for konfliktråd i anledning af en strafbar handling.

§ 2. Der udpeges efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse et antal lokale koordinatorer og mæglere i hver politikreds.

Stk. 2. Det er en forudsætning for at kunne virke som mægler, at den pågældende har gennemført den konfliktmægleruddannelse, der udbydes af Rigspolitiet. Rigspolitiet kan dog bestemme, at også personer, som har gennemført en anden mægleruddannelse, kan virke som mægler i konfliktrådsordningen.

Stk. 3. Mæglere udpeges for 5 år, og genudpegning kan ske én gang. I særlige tilfælde, herunder hvis en mægler har opnået særlig erfaring med mægling i en bestemt type sager, eller hvis det i en periode er vanskeligt at rekruttere egnede mæglere i et bestemt geografisk område, kan der dog ske genudpegning flere gange. En udpegning som mægler kan til enhver tid tilbagekaldes af Rigspolitiet, hvis den pågældende ikke findes egnet til at virke som mægler i konfliktrådsordningen.

§ 3. Den lokale koordinator varetager visitationen af sager til konfliktråd i politikredsen og fordeler sagerne til de enkelte mæglere.

Stk. 2. Kommunen eller andre offentlige myndigheder kan anmode den lokale koordinator om, at der afholdes konfliktråd i anledning af en strafbar handling.

§ 4. Mægling i konfliktråd skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af Rigspolitiet, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 2. En part kan møde i konfliktråd med en bisidder, hvis mægleren finder dette rimeligt begrundet. En advokat eller en autoriseret fuldmægtig hos en advokat kan dog ikke deltage som bisidder, medmindre den pågældende deltager i anden egenskab end at være advokat eller autoriseret fuldmægtig hos en advokat.

Stk. 3. Er en part under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden over vedkommende have mulighed for at deltage i konfliktrådet, medmindre mægleren finder, at særlige hensyn taler imod dette.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Til toppen