Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Orientering om regulering af beløb i henhold til den tidligere gældende arvelov (ægtefællers suppleringsarv)

Justitsministeriets skrivelse nr. 9948 af 8/12 2009

Arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, trådte i kraft den 1. januar 2008. Loven ophævede samtidig den tidligere gældende arvelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001.

Efter § 7 b, stk. 2, i den tidligere gældende arvelov havde den længstlevende ægtefælle altid ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammen med den længstlevendes boslod og eventuelle særeje udgjorde 150.000 kr.1) (ægtefællers suppleringsarv). Beløbet reguleredes årligt efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent og udgjorde i 2007 210.000 kr.

Reglerne i den nye arvelov finder som udgangspunkt anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden. Efter overgangsbestemmelsen i § 99, stk. 2, er det imidlertid de tidligere gældende regler, der finder anvendelse, når arveladeren er død før lovens ikrafttræden, jf. dog § 103.

Regulering af beløbsgrænsen efter den tidligere gældende arvelov kan således være relevant ved skifte af uskiftede boer, hvor førstafdøde er død før lovens ikrafttræden.

Efter § 7 b, stk. 3, i den tidligere gældende arvelov reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Tilpasningsprocenten for finansåret 2010 udgør 2,0, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 809 af 24. august 2009 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2010.

Justitsministeriet skal på den baggrund oplyse, at det i den tidligere gældende arvelovs § 7 b, stk. 2, nævnte beløb med virkning for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 udgør 230.000 kr.

Til toppen

Noter

1) Den gældende arvelov viderefører i § 11, stk. 2, den tidligere lovs § 7 b, stk. 2, med en række ændringer og præciseringer. Disse ændringer indebærer bl.a., at den nævnte beløbsgrænse forhøjes til 500.000 kr.(2008).

Til toppen