Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bekendtgørelse nr. 990 af 9/10 2009.

I medfør af § 56, stk. 1, og § 58 b, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, fastsættes:

Bidragspligt

§ 1. Sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede, jf. lovens § 48, skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring til dækning af udgifter ved erhvervssygdomme.

Stk. 2. Bidraget opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med finansieringsbidrag og bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), jf. lovens § 56, stk. 2.

Fastsættelse af bidrag

§ 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter bidragssatserne for hvert kalenderår som et årsbidrag pr. fuldtidsansat. Bidragssatserne fastsættes branchevis på grundlag af de forventede udgifter vedrørende den pågældende branche, jf. lovens § 58, stk. 2.

Stk. 2. Ved beregningen af de forventede udgifter, jf. lovens § 58, stk. 3 og 4, indgår de skadeudgifter og beregnede antal fuldtidsansatte, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har registreret i en forudgående 5-års periode. Hertil lægges beløb, der opkræves til opbygning af puljer til udligning af overskud og underskud i brancheundergrupperne, jf. lovens § 58 b, stk. 2, samt forventede udgifter til administration mv. for det enkelte kalenderår.

Stk. 3. Bidragssatserne reguleres i overensstemmelse med reglerne om rabat, jf. lovens § 58 c.

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan beregne et særskilt tillæg, hvis en stigning i skadeudgifterne for en enkelt branche (DB-kode) påvirker den samlede brancheundergruppe i et sådant omfang, at årsbidraget for brancheundergruppen forøges med 50 pct. eller mere. Det er en betingelse, at der udover en stigning i skadeudgifterne, er sket et fald i antallet af beskæftigede inden for branchen med 50 pct. eller mere inden for en periode på højst 10 år.

Stk. 2. Det særskilte tillæg kan dog højst udgøre den del af branchens gennemsnitlige udgifter, der overstiger den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsbeskæftiget i brancheundergruppen.

Stk. 3. Det særskilte tillæg indregnes i bidragssatserne og betales af alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede.

Branchehenføring

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører alle arbejdsgivere og frivilligt sikrede til en brancheundergruppe, jf. lovens § 58 a, på grundlag af arbejdsgivers aktuelle hovedbranchekode (DB-kode).

Stk. 2. Arbejdsgiverne registreres med den aktuelle hovedbranchekode, der fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller Erhvervssystemet hos SKAT. Ved modstridende oplysninger bruges registreringen i CVR. Arbejdsgivere under konkurs registreres med den hovedbranchekode, der blev anvendt forud for konkursens indtræden.

Stk. 3. Ændres hovedbranchekoden med tilbagevirkende kraft reguleres bidraget i overensstemmelse hermed i op til 2 år.

Beregning af bidrag

§ 5. Bidraget beregnes kvartalsvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode og på grundlag af den for arbejdsgiveren relevante bidragssats, jf. § 2.

Stk. 2. Ved beregningen, jf. stk. 1, anvendes den branchekode, jf. § 4, som arbejdsgiver er registreret med den første dag i det kvartal, som ATP-bidraget vedrører.

Stk. 3. Bidraget for hvert kvartal udgør ¼ af årsbidraget, for hver gang Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget, hvad der svarer til fuldt ATP-bidrag for medlemmer, der aflønnes månedsvis, jf. § 4 a og § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, i følgende perioder:

 

 

 

ATP-bidrag indbetalt i perioden:

Vedrører kvartal

Forfaldsdag (AES-bidrag)

2. marts – 1. juni

1. kvartal

1. juli

2. juni – 1. september

2. kvartal

1. oktober

2. september – 1. december

3. kvartal

1. januar

2. december – 1. marts

4. kvartal

1. april

 

 

 

Stk. 4. Opgørelsen af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension foretages for hver ATP-indbetalende enhed.

§ 6. Arbejdsgivere, der anvender vikarbeskæftigelse, skal betale bidrag herfor. Bidraget beregnes kvartalsvist på grundlag af den for arbejdsgiveren relevante bidragssats, jf. § 2, og oplysninger om det faktiske antal timer, arbejdsgiveren har anvendt vikarbeskæftigelse i et forudgående kvartal. Vikarbureauerne skal indberette oplysninger herom til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Klageadgang

§ 7. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. november 2009.

Stk. 2. Bidraget beregnes første gang med forfaldsdato den 1. april 2010 på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden 23. november 2009 til 1. marts 2010. Herefter beregnes bidraget på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3 måneders periode. Ved beregning af bidrag medtages kun ATP-bidrag, der vedrører beskæftigelse efter 1. januar 2008.

§ 9. Bekendtgørelse nr. 1270 af 26. oktober 2007 om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1270 af 26. oktober 2007 om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring finder dog anvendelse for AES-bidrag, der forfalder den 1. januar 2010, og som er beregnet på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægpension, der er indbetalt fra arbejdsgiveren i perioden 23. august 2009 – 22. november 2009.

 

Til toppen