Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 4/5 2009.

I medfør af § 46 f i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Rigspolitiets tolkeoversigt

§ 1. Rigspolitiet fører en fortegnelse over tolke, der kan anvendes til tolkning og oversættelse inden for Justitsministeriets område (Rigspolitiets tolkeoversigt).

Til toppen

Kapitel 2 – Krav til tolke, der anvendes på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område

§ 2. Myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område rekvirerer og anvender tolke, der er opført på Rigspolitiets tolkeoversigt, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Anvendelsen af Rigspolitiets tolkeoversigt skal ske i overensstemmelse med de regler, som Justitsministeriet har fastsat herom.

Stk. 3. Til mundtlig tolkning og oversættelse kan der undtagelsesvist anvendes tolke, som ikke er opført på Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis der ikke er tolke opført på oversigten, der er godkendt til tolkning af et sprog eller en dialekt, som der konkret er behov for, jf. § 3.

Stk. 4. Til skriftlig tolkning og oversættelse kan der undtagelsesvist anvendes tolke, som ikke er opført på Rigspolitiets tolkeoversigt, hvis der konkret er behov herfor, jf. § 3.

§ 3. Myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område kan som udgangspunkt alene anvende en tolk i medfør af § 2, stk. 3 eller 4, hvis tolken er

1) professionelt beskæftiget som tolk, eller

2) tilknyttet et professionelt tolkebureau.

§ 4. Myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område kan alene anvende en tolk, der er omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, hvis tolken ikke har forbindelse til myndigheder, organisationer eller udenlandske repræsentationer m.v., der kan give anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt den pågældende vil kunne varetage arbejdet som tolk upartisk. Dette gælder bl.a. tolke med

1) ansættelsesmæssig tilknytning til institutionerne inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område,

2) ansættelsesmæssig tilknytning til politiet, anklagemyndigheden eller domstolene,

3) ansættelsesmæssig tilknytning til udenlandske repræsentationer,

4) ansættelsesmæssig tilknytning til udenlandske myndigheder og institutioner m.v., hvis opgave omfatter tilvejebringelse af efterretningsmæssige oplysninger, eller

5) som fungerer som repræsentanter for udenlandske myndigheder.

Stk. 2. Hvis myndigheden på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område skønner, at en tolks forbindelse til bestemte institutioner m.v., jf. stk. 1, er af mindre betydende karakter, kan myndigheden efter omstændighederne træffe beslutning om at anvende tolken.

Til toppen

Kapitel 3 – Tolkens funktion, inhabilitet og tavshedspligt

§ 5. En tolk, der er omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, skal i sin adfærd og sit arbejde som tolk optræde som uvildig og neutral formidler af kommunikation og skal herunder søge at oversætte alle sproglige ordvalg, nuancer og vendinger, således at kommunikationen formidles bedst muligt.

Stk. 2. Tolken skal optræde upartisk og må ikke føre privat samtale med eller modtage ydelser fra personer, som tolken skal formidle kommunikation imellem.

§ 6. En tolk, der er omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, skal straks give meddelelse til den rekvirerende myndighed m.v., hvis der opstår tvivl om, hvorvidt tolken i forbindelse med en tolkning eller oversættelse vil kunne blive anset for inhabil efter forvaltningslovens § 3.

Stk. 2. Tolken har pligt til straks at give meddelelse til den rekvirerende myndighed m.v., hvis tolken ikke er i stand til at formidle kommunikationen bedst muligt, jf. § 5.

§ 7. En tolk, der er omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som tolken modtager i forbindelse med arbejdet som tolk.

Stk. 2. Den rekvirerende myndighed kan fastsætte vilkår om opbevaring og tilbagelevering af skriftligt materiale, som udleveres til tolke med henblik på oversættelse.

§ 8. Den rekvirerende myndighed skal informere en tolk, der er omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, om tolkens forpligtelser, jf. §§ 5-7, forud for udførelsen af tolkeopgaven.

§ 9. I tilfælde omfattet af § 2, stk. 3, hvor der anvendes en tolk, som ikke behersker dansk, skal der ved udførelsen af tolkeopgaven samtidig anvendes en tolk, der er opført på Rigspolitiets tolkeoversigt til tolkning fra det sprog, som tolken oversætter til, til dansk.

Stk. 2. Hvis myndigheden på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere eller Integrations område skønner, at det ved udførelsen af tolkeopgaven er ubetænkeligt at anvende tolken, der ikke behersker dansk, uden samtidig at anvende en på Rigspolitiets tolkeoversigt opført tolk, der oversætter til dansk, kan myndigheden undtagelsesvist træffe beslutning om at undlade samtidig at anvende en tolk, der oversætter til dansk.

Til toppen

Kapitel 4 – Tolke, der ikke vurderes egnede til at varetage tolkeopgaver

§ 10. En myndighed på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, der skaber begrundet tvivl om, hvorvidt en tolk omfattet af § 2, stk. 3 eller 4, i sit arbejde som tolk lever om til kravene i §§ 5-7, skal orientere de øvrige myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område herom med henblik på, at tolken ikke anvendes fremover.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2009.

 

Til toppen