Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring

Velfærdsministeriets vejledning nr. 49 af 6/8 2008.

INDLEDNING

1. Der er den 13. juni 2007 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater (USA). Overenskomsten træder i kraft den 1. oktober 2008.

Ved overenskomsten er der indgået aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet.

Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande.

Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden er der udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag.

Til toppen

ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT I

Område - Overenskomstens artikel 1, bogstav a)

2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og USA’s område.

Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved USA’s område forstås samtlige stater, District of Colombia, distriktet Puerto Rico, Jomfruøerne, Guam, amerikansk Samoa og distriktet De Nordlige Marianer

Dækningsperiode - Overentskomstens artikel 1, bogstav f)

3. Udtrykket ”dækningsperiode” svarer til det, der normalt kaldes en forsikringsperiode eller en bidragsperiode. Dækningsperioder er i denne forbindelse perioder, hvori der er betalt bidrag til amerikansk social security eller til ATP. Derimod accepteres rene bopælsperioder, hvori der er optjent ret til social pension, ikke som dækningsperiode.

Anvendelsesområde - Overenskomstens artikel 2

4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Lov om social pension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov.

b. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov.

c. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil.

For USAs vedkommende anvendes overenskomsten indenfor den lovgivning, der regulerer det føderale forsikringsprogram vedrørende alderspension, efterlevelsespension og invalidepension:

a. Afsnit II i Lov om social sikring og administrative bestemmelser i henhold hertil med undtagelse af §§ 226, 226A og 228 i dette afsnit og administrative bestemmelser, der vedrører disse paragraffer.

b. Kapitlerne 2 og 21 i lov om national beskatning (Internal Revenue Code fra 1986) og administrative bestemmelser, der vedrører disse kapitler.

Overenskomsten gælder for lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i artikel 2. Overenskomsten skal ligeledes anvendes på fremtidig lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser, medmindre den kompetente myndighed underretter myndigheden i det andet land om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde.

Personkreds - Overenskomstens artikel 3

5. Overenskomsten gælder - medmindre andet er bestemt - for personer, der er eller har været omfattet af pensionslovgivningen i Danmark eller USA, og som er statsborgere i Danmark eller USA. Familiemedlemmer og efterladte er omfattet uanset statsborgerskab, når der i den pågældende lovgivning er ret til ydelser til familiemedlemmer eller efterladte.

Overenskomsten gælder ligeledes for flygtninge og statsløse personer, der har bopæl i Danmark eller USA.

Andre personer, det vil typisk være øvrige tredjelandsstatsborgere, er i begrænset omfang omfattet af overenskomsten. I forhold til ret til dansk social pension betyder det som udgangspunkt udelukkende, at de pågældende har mulighed for at forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension i udsendelsessituationer mv. Derimod er der ikke nogen direkte adgang til at få dansk social pension i USA for de nævnte personer. Se dog pkt. 7 om EU-borgere.

Ligebehandling - Overenskomstens artikel 4

6. Efter overenskomsten gælder et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Dette gælder dog ikke for tredjelandsstatsborgere, medmindre der er tale om ydelser til familiemedlemmer eller efterladte.

Dette princip er også fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten.

Eksport af ydelser – Overenskomstens artikel 5

7. I artikel 5, stk. 1, er udgangspunktet, at der for de personer, der er opregnet i artikel 3, litra a) – d), dvs. statsborgere i Danmark eller USA, flygtninge, statsløse personer samt familiemedlemmer og efterladte, ikke må være begrænsninger i retten til at få udbetalt pension fra det ene land, selvom personen er bosat i det andet land. Der er dog undtagelse herfra i enkelte af overenskomstens artikler.

Opmærksomheden henledes på, at en EU-statsborger, der ikke er dansk statsborger, og som på grundlag af bopæl eller beskæftigelse i Danmark har optjent ret til dansk social pension, skal ligebehandles med en dansk statsborger. Personen har samme rettigheder som en dansk statsborger på området for social pension i de bilaterale overenskomster om social sikring, som Danmark har indgået. Det betyder, at en ret til at få udbetalt dansk social pension under bopæl i USA på grundlag af overenskomsten mellem USA og Danmark om social sikring også gælder for en EU-statsborger og eventuelle familiemedlemmer, som efter EF-forordningen (nr. 1408/71, der på et tidspunkt bliver afløst af forordning nr. 883/2004) har optjent ret til dansk social pension, jf. artikel 3 i forordning nr. 1408/71.

I artikel 5, stk. 2, er fastlagt en vis begrænsning i adgangen for danske borgere til at få amerikansk pension i tredjelande. Begrænsningen modsvarer det forhold, at der ikke for amerikanske borgere, der bor i tredjelande, er ret til at få dansk social pension.

Til toppen

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - OVERENSKOMSTENS AFSNIT II - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II

8. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler.

Disse regler gælder for hele overenskomstens personkreds, dvs. også for personer, der ikke er danske eller amerikanske statsborgere.

Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning afgøres som hidtil alene efter de to landes nationale lovgivning.

Hovedregel - Overenskomstens artikel 6, stk. 1

9. Denne artikel omhandler lovvalg. Hovedreglen er, at en person, der har lønnet beskæftigelse, er omfattet af lovgivningen i arbejdslandet mht. til denne beskæftigelse.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Overenskomstens artikel 6, stk. 2 og stk. 3 - Administrativ aftales artikel 3

10. En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende er omfattet af dansk lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i USA, forbliver omfattet af dansk lovgivning i indtil 3 år efter udsendelsen.

Til dokumentation af udsendelsesforholdet anvendes en blanket DK/USA 1. Blanketten attesteres af Sikringsstyrelsen. En blanket DK/USA 1 udleveres til arbejdstageren, der skal anvende den som dokumentation for sine sociale sikringsforhold under beskæftigelsen i USA.

Tilsvarende gælder, at en arbejdstager, der har bopæl i USA, kan udsendes til Danmark af sin amerikanske arbejdsgiver. Denne udstationering kan ske i op til 5 år. En blanket USA/DK 1 er dokumentation for, at den pågældende er under amerikansk lovgivning.

Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder for alle arbejdstagere, der er omfattet af overenskomsten, dvs. også tredjelandsstatsborgere, og de kan således forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed fortsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i USA.

Bestemmelsen om udsendte omfatter ikke selvstændige erhvervsdrivende.

Selvstændige erhvervsdrivende mfl. - Overenskomstens artikel 6, stk. 4 og stk. 5.

11. Selvstændige erhvervsdrivende er udelukkende omfattet af bopælslandets lovgivning.

Hvis én og samme aktivitet anses som lønnet beskæftigelse i det ene land og selvstændig erhvervsvirksomhed i det andet land, henvises til artikel 6, stk. 5, der løser denne konflikt. Efter denne regel er aktiviteten udelukkende omfattet af lovgivningen i det land, hvor den anses som aktivitet ved selvstændig erhvervsvirksomhed, under forudsætning af at personen har bopæl i dette land. I alle andre tilfælde er personen omfattet af det andet lands lovgivning.

Flyvende personale – Overenskomstens artikel 6, stk. 6, bogstav b)

12. Arbejdstagere, der hører til det rejsende personale i luftfartsselskaber med hjemsted i det ene land, bliver omfattet af dette lands lovgivning, hvis anvendelse af de to landes nationale lovgivning i øvrigt ville føre til, at de pågældende kunne blive omfattet af begge landes pensionslovgivning.

Bestemmelsen anvendes for alle personer, der er omfattet af overenskomsten, uanset statsborgerskab.

Søfolk mfl. - Overenskomstens artikel 6, stk. 6, bogstav a)

13. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning, hvis anvendelse af de to landes nationale lovgivning i øvrigt ville føre til, at de pågældende kunne blive omfattet af begge landes pensionslovgivning.

Bestemmelserne om søfolk mfl. anvendes ligesom de øvrige lovvalgsregler for alle personer, der er omfattet af overenskomsten.

Familiemedlemmer - Overenskomstens artikel 6, stk. 8

14. Medfølgende familiemedlemmer til udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv er beskæftiget eller driver selvstændig virksomhed i opholdslandet.

Diplomater mfl. - Overenskomstens artikel 6, stk.7, bogstav a)

15. Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser om særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionerne fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller USA udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land.

Offentligt ansatte – Overenskomstens artikel 6, stk. 7, bogstav b)

16. Andre statsansatte end diplomater mfl., se pkt. 15, er omfattet af lovgivningen i det land, hvis myndighed beskæftiger dem. I forhold til Danmark gælder denne bestemmelse for alle offentligt ansatte, herunder også kommunalt ansatte. Bestemmelsen gælder kun for personer, der er statsborgere i Danmark eller USA.

Personer, der bor i USA – Overenskomstens artikel 6, stk. 10

17. Bestemmelsen sikrer, at en person ophører med at være omfattet af dansk lovgivning, når den pågældende flytter fra Danmark til USA, medmindre beskæftigelsen eller andre tilhørsforhold i øvrigt fører til, at den pågældende er omfattet af dansk lovgivning, jf. de øvrige bestemmelser i artikel 6.

Individuelle aftaler – Overenskomstens artikel 6, stk. 9

18. Der kan indgås aftaler mellem myndighederne i de to lande om at fravige de øvrige bestemmelser i artikel 6. Aftale indgås i Danmark af Sikringsstyrelsen.

Ansøgning om at være under dansk lovgivning skal indgives til Sikringsstyrelsen, der indhenter samtykke fra Social Security Administration i USA og attesterer blanket DK/USA 1, hvis betingelserne er opfyldt.

Fritagelse for ATP-bidrag – Overenskomstens artikel 6, stk. 11

19. Der er tale om en særbestemmelse, hvorefter amerikanske statsborgere, der er kortvarigt beskæftiget i Danmark, er undtaget fra ATP-pligten. Amerikanske statsborgere, der arbejder kortvarigt i Danmark, er derfor fritaget for ATP-pligt, selv om de efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning.

Disse perioder med kortvarig beskæftigelse i Danmark kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i artikel 8, stk. 1, forudsat at disse perioder kan dokumenteres på anden vis. Her kan fx dokumentation fra arbejdsforholdet i form af arbejdskontrakt, skatteopgørelse el. lign. anvendes.

Attest om anvendelse af lovgivning – Administrativ aftales artikel 3

20. Der udstedes altid en blanket DK/USA 1 i udsendelsessituationer, og når der indgås individuelle aftaler efter overenskomstens artikel 6, stk. 9.

I andre tilfælde udstedes blanketten kun, når der er et konkret behov. I praksis vil det sige, hvis de amerikanske myndigheder kræver at få forelagt en blanket som dokumentation for, at det er dansk lovgivning, der skal anvendes. I alle situationer udstedes blanketten af Sikringsstyrelsen.

Til toppen

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK OG AMERIKANSK LOVGIVNING - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III

21. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og amerikansk pension for danske og amerikanske statsborgere med bopæl i et af de to lande, medmindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten.

Ydelser efter amerikansk lovgivning – Overenskomstens artikel 7

22. Dækningsperioder, som defineret i artikel 1, litra f), og som er tilbagelagt efter dansk lovgivning, kan medregnes til opfyldelse af karensperioden for ret til pension efter lovgivningen i USA. Det er en forudsætning, at der er optjent 6 ”quarters” dækning under amerikansk lovgivning. De perioder, der kan medregnes, er alene beskæftigelsesperioder i Danmark og perioder, hvor der er indbetalt ATP-bidrag, hvilket svarer til opgørelsen som beskrevet i artikel 8, stk. 5, se pkt. 23. Danske bopælsperioder, hvor der ikke samtidig er indbetalt ATP-bidrag, eller hvor det ikke kan dokumenteres, at personen har været erhvervsaktiv, kan derfor ikke medregnes til opfyldelse af karensperioden i USA.

Er der ingen ATP-indbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke er pligtige at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsbog, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltider kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier.

Det danske universelle sociale pensionssystem blev indført den 1. april 1957. Derfor er den 1. april 1957 skillelinie for medregning af tilbagelagte danske optjeningstider. Det er kun perioder tilbagelagt efter den 31. marts 1957, som kan medregnes. Disse perioder skal være anerkendt som optjeningsperioder efter lov om social pension, og det er et yderligere krav, at den pågældende har været beskæftiget i denne optjeningsperiode. Det vil sige beskæftiget under dansk lovgivning, for at beskæftigelsesperioden kan medregnes som dansk optjeningsperiode.

Ydelser efter dansk lovgivning – Overenskomstens artikel 8

23. Efter artikel 8, stk. 1, åbner amerikanske statsborgere ret til dansk social pension efter 3 års optjening og ligestilles med danske statsborgere efter artikel 4, når de opfylder beskæftigelseskravet, dvs. 12 måneders beskæftigelse under dansk lovgivning.

Hvis beskæftigelseskravet i artikel 8, stk. 1, ikke er opfyldt, kan der være ret til dansk pension efter overenskomstens artikel 8, stk. 2.

Artikel 8, stk. 2, omhandler den situation, hvor pensionen tillægges under bopæl i Danmark. Det er en direkte afskrift af pensionslovens bestemmelser om udenlandske statsborgeres adgang til at få tilkendt social pension, når de bor her i landet. Bestemmelsen giver i princippet ikke yderligere rettigheder i forhold til gældende lov og er alene indsat for at lette forståelsen.

Artikel 8, stk. 3, bygger på eksportbestemmelsen i artikel 5, der fører til, at en amerikansk statsborger kan eksportere sin danske pension på lige fod med en dansk statsborger, når den pågældende opfylder beskæftigelseskravet på 12 måneder.

Artikel 5 er hjemlen for eksport af dansk pension for danskere, og danskere kan eksportere den danske pension uden krav om beskæftigelse i Danmark.

I pensionsloven er der ikke krav om, at flygtninge og statsløse personer skal ligestilles med danske statsborgere med hensyn til eksport af dansk social pension. Det betyder, at de skal opfylde de samme betingelser som amerikanske statsborgere skal. Derfor skal flygtninge og statsløse personer også opfylde beskæftigelseskravet for at få tillagt pensionen under bopæl i USA eller for at kunne eksportere dansk pension efter 3-årsreglen.

Retten til eksport af dansk social pension gælder både ret til at medtage en allerede tillagt pension til USA og til at få tilkendt pension under bopæl i USA.

For amerikanske statsborgere, flygtninge og statsløse, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, og hvor pensionen er tillagt under bopæl i Danmark, gælder artikel 8, stk. 4, der giver ret til fortsat udbetaling af pension, hvis personen efter pensionstilkendelsen bosætter sig i USA.

Artikel 8, stk. 5, skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en amerikansk statsborger i optjeningsperioden har arbejdet i sammenlagt 12 måneder i Danmark. Hvis arbejdsperioderne ligger efter 1964, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev indført, vil dokumentationen for arbejdsperioder være opgørelse over indbetalte ATP-perioder. Er der ingen ATP-indbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke har pligt til at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsbog, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltider kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier.

Artikel 8, stk. 6, beskriver, at 12-månedersperioden kan opnås ved sammenlægning af flere perioder. Det er derfor ikke et krav, at der opnås 12-måneders sammenhængende beskæftigelse.

Udbetaling af dansk pension under bopæl i USA – Overenskomstens artikel 8, stk. 7

24. Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i USA:

Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af artikel 3, litra a), b), c) eller d), under bopæl i USA.

Dette er en positiv beskrivelse (positivliste) af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i USA. Det betyder, at der ikke kan udbetales pensionstillæg. Dette gælder både danske og ikke-danske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i pensionsloven, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens § 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder – ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen – parallel med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i USA.

Forholdet til pensionslovens § 8 – Overenskomstens artikel 8, stk. 8

25. Artikel 8, stk. 8, sikrer, at overenskomsten ikke fører til, at en amerikansk statsborger optjener dansk social pension efter pensionslovens § 8, stk. 1, uden at have boet eller arbejdet faktisk og fysisk i Danmark. Derfor skal en amerikansk statsborger have boet eller arbejdet i Danmark og have været omfattet af dansk lovgivning om social pension i sammenlagt mindst 12 måneder inden for pensionslovens optjeningsperiode, før der kan medregnes bopælstider efter pensionslovens § 8, stk. 1.

Flygtninge og statsløse personer ligestilles med danske statsborgere med hensyn til optjening af dansk social pension, og disse personer er derfor ikke omfattet af overenskomstens artikel 8, stk. 8.

Bopælsperioder før 1. april 1957 – Overenskomstens artikel 8, stk. 9, og artikel 20, stk. 2

26. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af den danske pension, der udbetales til amerikanske statsborgere med bopæl i USA. Bestemmelsen om kun at medregne danske bopælstider, der er tilbagelagt efter 31. marts 1957, er nærmere beskrevet under pkt. 22. Denne begrænsning gælder for amerikanske statsborgere, flygtninge og statsløse, som er bosat i USA. Begrænsningen berører således ikke danske statsborgere. Bestemmelsen berører heller ikke amerikanske statsborgere, flygtninge og statsløse personer, der er bosat i Danmark.

Flygtninge og statsløse, der har optjent bopælstider i Danmark før 1. april 1957, kan ikke medtage disse perioder ved beregning af dansk pension, hvis de bor i USA.

Til toppen

SAGSBEHANDLINGEN - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III

Almindelige regler om ansøgning om pension - Overenskomstens artikel 14 - Administrativ aftales artikel 4

27. En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

Den dato, en ansøgning om dansk pension indgives til den danske kommune, anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den amerikanske institution. En ansøgning skal derfor via Sikringsstyrelsen videresendes til den amerikanske institution, se pkt. 28.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan ansøgning, erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om amerikansk pension fra en person, der bor i Danmark - Administrativ aftales artikel 4

28. Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i USA, skal kommunen sende kopi af ansøgningen til Sikringsstyrelsen med henblik på ansøgning om pension fra USA.

Sikringsstyrelsen sender ansøgningen med en forbindelsesblanket - blanket DK/USA 3 - til den kompetente amerikanske institution. På forbindelsesblanketten oplyses ansøgerens navn, adresse, cpr. nr. og amerikansk social security nummer.

Kommunen sender til Sikringsstyrelsen de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om førtidspension.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i USA

29. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i USA, der videresender ansøgningen til Sikringsstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den amerikanske institution.

Til toppen

FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV

Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk. 1

30. Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede.

Forfaldstidspunktet for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse.

Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel 10 - Administrativ aftales artikel 7

31. Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten.

Lægeundersøgelser – Administrativ aftales artikel 7

32. Når der ansøges om dansk førtidspension til en person, der bor i USA, fremsender den amerikanske institution sammen med ansøgningen relevant lægeligt materiale, som den er i besiddelse af. Hvis Sikringsstyrelsen har brug for yderligere lægelig dokumentation, anvendes blanket DK/USA 2. Blanketten bliver sendt direkte til ansøgeren med kopi af brevet til den amerikanske institution. Den amerikanske institution arrangerer undersøgelsen hos en læge i det område, hvor ansøgeren bor. Sikringsstyrelsen afholder udgifterne til den lægelige undersøgelse.

Administration og klageadgang

33. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet. Kommunens afgørelse kan ankes efter de almindelige regler herom.

Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Sikringsstyrelsen, når det drejer sig om social pension til personer, der har bopæl i USA, eller når det drejer sig om ansøgning om pension fra USA til personer, der bor i Danmark.

Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen.

Arbejdsmarkedets Tillægspension varetager administrationen, når det drejer sig om ydelser efter ATP lovgivningen. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser kan ankes til ATP-Ankenævnet.

Sikringsstyrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Ankestyrelsen bortset fra afgørelser efter artikel 6, stk. 9, der kan ankes til Velfærdsministeriet.

Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21 og artikel 22 - Administrativ aftales artikel 8

34. Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. oktober 2008. Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel.

En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler.

Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 20

35. Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden.

Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået, fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom.

En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt.

Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning.

Til toppen

Bilag 1 – Overenskomst af 13. juni 2007 mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring.

[Ikke optrykt]

Bilag 2 – Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst af 13. juni 2007 mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring.

[Ikke optrykt]

Til toppen

Bilag 3 – Blanketoversigt

Blanketoversigt

 

 

 

Blanket DK/USA 1

Attest om dækning

Blanket USA/DK 1

Vejledningens pkt. 10, 18 og 20

 

Blanketterne anvendes til dokumentation for, hvilket af landenes lovgivning om pension en person er omfattet af. Hovedanvendelsen er udstationeringssituationer, men blanketten kan også udstedes til dokumentation i andre situationer, der er omfattet af overenskomsten.

 

 

Blanket DK/USA 2

Detaljeret lægeerklæring

 

Vejledningens pkt. 32 Blanketten anvendes, når der er behov for yderligere lægelige oplysninger i en dansk førtidspensionssag vedrørende en person, der bor i USA.

 

 

Blanket DK/USA 3

Kontaktblanket

 

Vejledningens pkt. 28 Anvendes ved kommunikation fra Danmark til USA. En tilsvarende blanket USA/DK 3 anvendes i den omvendte situation

Til toppen