Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn)

Velfærdsministeriets skrivelse nr. 9147 af 28/4 2008.

Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget L 72 A – Forslag til lov om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn). Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Lovændringen omfatter følgende:

Takst for det generelle driftsorienterede tilsyn »tilsynstakst«

Formålet med lovændringen er at skabe størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem de private, herunder selvejende institutioner, regionale og kommunale tilbud efter serviceloven, herunder sammenlignelighed mellem tilbuddenes reelle udgifter. Kommuner og regioner skal efter de gældende regler indregne udgifter til det institutionelle tilsyn i taksterne for kommunale og regionale tilbud. Dermed bliver taksterne for disse tilbud højere end for tilsvarende private tilbud, som ikke indeholder udgifter til det driftsorienterede tilbud. Med lovændringen skabes der ligestilling med hensyn til takstberegningen.

  • Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelser og regionsråd skal fastsætte en takst for deres udførelse af det generelle driftsorienterede tilsyn efter serviceloven. Dermed bliver de private tilbud, som en kommune har driftsoverenskomst med, tilsvarende omfattet af en takst for tilsynet, som de kommunale, regionale og private tilbud, som regionen har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af.

Taksten, der beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud, afholdes af de tilbud, der er omfattet af tilsynet. Tilbuddets udgift til tilsynet – dvs. taksten – vil komme til at indgå i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune. Herved sker der en jævnbyrdig fordeling af udgifterne til det driftsorienterede tilsyn til de kommuner, der bruger de konkrete tilbud.

  • Lovændringen indebærer derfor, at private tilbud ligestilles med hensyn til takstberegningen, uanset om de har driftsoverenskomst med en region eller en kommune. Det vil forbedre den sociale service for borgeren, idet den faglige beslutning om valg af tilbud ikke skævvrides af udgiftstænkning, ligesom lovændringen medvirker til at opretholde et bredt spektrum af såvel offentlige som private tilbud til gavn for borgeren.

Lovændringen omfatter både en kommunal og en regional takstfastsættelse for tilsyn med henblik på at skabe et ensartet retsgrundlag for beregning af tilsynstaksten.

Kommunens udgift til taksten for tilsynet er omfattet af reglerne om mellemkommunal refusion, således at opholdskommunen får refunderet udgiften til tilsynet af betalingskommunen.

Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandlingen vedlægges som bilag. Lovændringen kan tillige ses på Velfærdsministeriets portal – www.vfm.dk – under lovgivning og på Folketingets hjemmeside – www.ft.dk – under dokumenter, Velfærdsministeriet, vedtagne forslag.

Til toppen

Bilag 1

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. april 2008

Forslag

til

Lov om ændring af lov om social service

(Takst for driftsorienteret tilsyn)

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 226 af 8. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 146 affattes således:

»Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet«.

2. Efter § 148 a indsættes:

»§ 149. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 5, stk. 7, og § 148 a, som betales af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Stk. 2. Taksten efter stk. 1 skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud.«

3. I § 165 a, stk. 1 og 2, ændres »§§ 38 og« til: »§«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

 

Til toppen