Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Skrivelse med orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån)

Velfærdsministeriets skrivelse nr. 9144 af 25/4 2008.

Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget L 111 – Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån).

Loven træder i kraft 1. maj 2008 og vil have betydning for ansøgninger om boligstøtte til andelsboliger mv., hvor boligstøtten ydes første gang med virkning fra 1. juni 2008 eller senere.

Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandling, vedlægges til orientering.

Til toppen

1. Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i andelsboliger mv. som lån

Med vedtagelsen af lovforslaget vil nye støttemodtagere i følgende boligtyper fremover modtage boligstøtten som 100 pct. lån, hvor støtten efter de hidtil gældende regler udbetales som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån:

1) Private andelsboliger.

2) Enfamilieshus eller ejerlejlighed, hvori vedkommende har en anpart, og hvor alle ejerne ikke bor i boligen.

3) En af boligerne i et tofamilieshus, hvori vedkommende har anpart.

4) En af boligerne i et hus med mere end to lejligheder, som vedkommende ejer, eller hvori vedkommende har en anpart.

5) Et stuehus til en landbrugsejendom, som vedkommende ejer.

6) Enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori vedkommende ejer aktier, anparter eller lignende.

7) 55 + bofællesskaber etableret i ejerboliger, private andelsboliger og lignende, jf. boligstøttelovens kapitel 4 a.

8) Bofællesskaber i støttede private andelsboligforeninger, jf. boligstøttelovens kapitel 4 a.

Ændringen medfører således, at udbetalingsformen for boligstøtte til andelsboliger mv. sidestilles med udbetalingsformen for boligstøtte til ejerboliger. De øvrige regler, herunder reglerne om beregning af boligstøtten, personlig hæftelse, sikkerhed for lån, forrentning, forfald af lån, mulighed for at vælge en del af lånet mv., bibeholdes uændret.

Ændringen gælder som udgangspunkt for alle ansøgninger om boligstøtte, hvor boligstøtten ydes med virkning fra den 1. juni 2008 eller senere, jf. dog afsnit 3 nedenfor.

Dette medfører bl.a. at en person, der har modtaget boligstøtte til en privat andelsbolig mv. før 1. juni 2008, vil blive omfattet af de nye regler, hvis vedkommende på et tidspunkt på ny søger om boligstøtte til en andelsbolig mv. Der skal for eksempel indgives ny ansøgning, hvis vedkommende søger boligstøtte til en ny andelsbolig mv., eller hvis boligstøtten til den samme bolig i en periode har været bortfaldet fx pga. af for høj indkomst.

Se også nedenstående tabel som skitserer, i hvilke situationer de ændrede henholdsvis de hidtidige regler finder anvendelse.

Der henvises i øvrigt til punkt 232 i vejledning nr. 103 af 23. oktober 2002 om individuel boligstøtte (boligstøttevejledningen), som nærmere beskriver boligstøttelovens ansøgningsbestemmelser, herunder situationer hvor der ikke skal (gen)ansøges om boligstøtte.

BI146_1.png Size: (568 X 464)

Til toppen

2. Overgangsbestemmelse

Da ændringen af boligstøttereglerne for andelshavere m.fl. alene gælder for nye modtagere af boligstøtte, skal boligstøtte fortsat udbetales efter de hidtil gældende regler til de støttemodtagere, som modtager boligstøtte til en andelsbolig mv. med virkning fra før 1. juni 2008.

Se ovenstående tabel som skitserer, i hvilke situationer de ændrede henholdsvis de hidtidige regler finder anvendelse.

Til toppen

3. Yderligere overgangsbestemmelser

Endelig indeholder lovændringen en række bestemmelser, hvorefter der i bestemte situationer skal ydes boligstøtte efter de hidtidige regler, selvom boligstøtten ydes med virkning fra 1. juni 2008 eller senere.

Boligstøtte til en andelsbolig mv. udbetales således som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån til en tilbageblivende ægtefælle eller husstandsmedlem i en af de i afsnit 1, pkt. 1-6, nævnte boligtyper, hvis den hidtidige støttemodtagers udtræden af husstanden skyldes død eller optagelse i en af plejeboligformerne og lignende som nævnt i boligstøttelovens § 13, stk. 1, nr. 2:

a) Plejebolig efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996.

b) Plejebolig efter § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

c) Ustøttet almen plejebolig, jf. § 143 i i lov om almene boliger m.v., eller en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje.

d) Friplejebolig.

e) Plejehjem.

f) Boformer efter § 108 i lov om social service.

g) Bestemmelse om støttemodtagerens optagelse i de nævnte plejeboligformer og lignende under dennes indlæggelse på somatisk sygehus.

En fortsat udbetaling af boligstøtten efter de hidtil gældende regler vil endvidere være betinget af, at

1) andelen mv. ejes eller overtages af ægtefællen eller det andet husstandsmedlem,

2) den pågældende ægtefælle eller husstandsmedlem er omfattet af personkredsen for boligstøtte til en andelsbolig mv., og at

3) ægtefællen eller husstandsmedlemmet i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden søger om boligstøtte.

For at et husstandsmedlem, som ikke er ægtefælle, fortsat kan få udbetalt boligstøtte efter de hidtil gældende regler, er det endvidere fastsat som en betingelse, at husstandsfællesskabet har bestået i de sidste fem år før støttemodtagerens udtræden af husstanden.

Betingelse nr. 1 om, at andelen mv. ejes eller overtages af ægtefællen eller et andet husstandsmedlem, svarer til undtagelsesreglen i boligstøttelovens § 39, stk. 2, og stk. 3, nr. 3 og 4, hvorfor der henvises til boligstøttevejledningens punkt 155, som nærmere beskriver denne betingelse.

I forhold til betingelse nr. 2 om, at den pågældende ægtefælle skal være omfattet af personkredsen for boligstøtte i en andelsbolig mv., er det fastsat, at en tilbageblivende ægtefælle, som bliver omfattet af denne personkreds inden 6 måneder efter ægtefællens udtræden af husstanden, vil være berettiget til udbetaling af boligstøtte efter de hidtil gældende regler, dog først fra det tidspunkt, hvor vedkommende bliver omfattet af denne personkreds. Denne bestemmelse gælder alene for ægtefæller og ikke for andre husstandsmedlemmer.

I forhold til betingelse nr. 3 om, at der skal søges om boligstøtte i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden, kan en ansøgning indgivet indenfor 6 måneder efter dette tidspunkt betragtes som indgivet i umiddelbar tilknytning til ændringen, jf. også boligstøttevejledningens punkt 90 om undtagelse fra arealnormen ved reduktion af antallet af husstandsmedlemmer i pensionisthusstande.

Det en forudsætning for at anvende bestemmelsen om, at der i disse situationer ydes boligstøtte efter de hidtidige regler, selvom boligstøtten ydes med virkning fra 1. juni 2008 eller senere, at den tilbageblivende part rent faktisk bebor boligen på tidspunktet, hvor støttemodtageren udtræder af husstanden.

Hvis boligstøtten til en tilbageblivende ægtefælle eller husstandsmedlem efter de hidtidige regler på et senere tidspunkt bortfalder, vil der skulle ansøges om boligstøtte på ny, og vedkommende vil således blive omfattet af de nye regler.

Til toppen

4. Øvrige lovændringer

Ved loven foretages endvidere tre redaktionelle ændringer:

1) Konsekvensrettelse i § 39 a som følge af, at Finansstyrelsen er blevet fusioneret med Økonomistyrelsen (under navnet Økonomistyrelsen).

2) I den hidtil gældende § 48 a henvises der til lov om social pension, § 39, stk. 3, men denne bestemmelse er nu placeret i pensionsloven § 39, stk. 4, ligesom der findes en parallel bestemmelse i § 38, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3) I den hidtil gældende § 51, stk. 1, anvendes betegnelsen »inddrivelsesmyndigheden«, mens den korrekte betegnelse er »restanceinddrivelsesmyndigheden«.

Til toppen

Bilag 1

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. april 2008

Forslag til

Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

(Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån)

§ 1

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, nr. 3, 2. og 3. pkt., ændres »boligydelsen« til: »boligstøtten«.

2. I § 24 g, stk. 2, udgår »med 40 pct. som tilskud og 60 pct. «

3. § 31 affattes således:

»§ 31. Den beregnede boligstøtte udbetales som lån til pensionister, jf. § 2, og personer omfattet af § 2 a, stk. 1-3, der

1) er ejere,

2) bor i

a) et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvori støttemodtageren har anpart,

b) en af boligerne i et tofamilieshus, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart,

c) en af boligerne i et hus med mere end 2 lejligheder, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart,

d) et stuehus til en landbrugsejendom, som støttemodtageren ejer, eller

e) et enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab el.lign., hvori støttemodtageren ejer aktier, anparter el.lign., eller

3) er andelshavere i en privat andelsboligforening.«

4. § 32 ophæves.

5. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er en betingelse for lån efter § 31, nr. 1 og 2, at der på ejendommen tinglyses et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med oprykkende prioritet til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter.«

6. I § 37 ændres »udbetale den del af den beregnede boligydelse eller boligsikring, der kan ydes som lån« til: »yde boligydelseslån eller boligsikringslån«.

7. § 39 a affattes således:

»§ 39 a. Bliver kommunalbestyrelsen anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter § 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, giver kommunalbestyrelsen straks meddelelse herom til Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen varetager herefter kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet.«

8. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 24 g, § 31 og § 32« til: »§§ 24 g eller 31«.

9. I § 48 a ændres »§ 39, stk. 3, i lov om social pension« til: »§ 39, stk. 4, i lov om social pension eller § 38, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

10. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres »Inddrivelsesmyndigheden« til: »Restanceinddrivelsesmyndigheden«.

11. I § 75, stk. 2, 3. pkt., udgår »jf. § 24 g, stk. 2, § 31, stk. 2, og § 32, stk. 3,«.

12. Efter § 82 a indsættes:

»§ 82 b. Boligstøttemodtagere i private andelsboligforeninger m.v., der umiddelbart inden den 1. juni 2008 modtager boligstøtte i medfør af § 24 g, stk. 2, eller § 32 i den indtil den 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, fortsætter med at modtage løbende boligstøtte til den pågældende bolig efter den nævnte lovs bestemmelser i § 24 g, stk. 2, § 32, § 36, stk. 2, § 37, § 39 a, stk. 2, og § 40, stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boligstøtte efter § 32 i den indtil den 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, hvis støttemodtageren dør eller optages i en af de plejeboliger og boformer, der er nævnt i § 13, stk. 1, nr. 2, og

1) andelen m.v. ejes eller overtages af en ægtefælle eller et husstandsmedlem,

2) ægtefællen eller husstandsmedlemmet er omfattet af § 2 eller § 2 a, stk. 1-3, og

3) ægtefællen eller husstandsmedlemmet søger om boligstøtte i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden.

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlems fortsatte ret til boligstøtte efter stk. 2, at husstandsfællesskabet har bestået 5 år forud for det tidspunkt, hvor støttemodtageren udtræder af husstanden.

Stk. 4. Ved støttemodtagerens død finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, hvis en efterlevende ægtefælle bliver omfattet af § 2 eller § 2 a, stk. 1-3, inden 6 måneder efter ægtefællens død.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2008.

Stk. 2. § 1, nr. 2-8 og 11, finder anvendelse ved ansøgninger om boligstøtte, hvor boligstøtten ydes med virkning fra den 1. juni 2008 eller senere.

 

 

Til toppen