Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Skrivelse om cirkulære om kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv.

Justitsministeriets skrivelse nr. 90 af 30/12 2008.

Vedlagt sendes cirkulære om medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2009.

Formålet med cirkulæret, der erstatter cirkulære af 1. februar 1979, er at klargøre, hvorledes medarbejdernes personlige og økonomiske forhold må være i forhold til aktuelle og tidligere indsatte og klienter samt i forhold til personer med relation til rockerkredse, bander og lignende.

Ad § 2, stk. 1

Det hidtidige forbud mod at indgå forbindelser af den omhandlede art med aktuelle eller tidligere indsatte klienter er opretholdt i cirkulærets § 2, stk. 1. Baggrunden for reglen er at imødegå risikoen for, at tjenesten ikke udføres korrekt og uafhængigt.

Reglen har sammenhæng med de almindelige regler om inhabilitet. Således vil en medarbejder være inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller hvis vedkommendes ægtefælle eller beslægtede har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Ved vurderingen af, om der opstår risiko for, at en af kriminalforsorgens medarbejdere ikke vil kunne udføre tjenesten korrekt og uafhængigt, skal der anlægges en objektiv vurdering. Man skal således tage udgangspunkt i, om den pågældende forbindelse i al almindelighed må antages at ville indebære risiko for, at tjenesten ikke vil kunne varetages korrekt og uafhængigt. At den medarbejder, der f.eks. har et personligt forhold til en indsat, konkret skønner, at tjenesten uanset denne forbindelse kan varetages korrekt, er altså ikke til hinder for at bringe forbuddet i anvendelse. Det er tjenestestedets ledelse, der skal foretage denne vurdering.

”Økonomiske forbindelser” foreligger ikke kun, hvor medarbejderen har fortjeneste af forbindelsen, men også hvor medarbejderen betaler almindelig markedspris for f.eks. en tjenesteydelse leveret af en indsat/klient.

Ad § 2, stk. 2

Som noget nyt forbydes forbindelser med rockergrupperinger, bander og lignende. Det forbuddet retter sig mod, er primært rockere og deres støttepersoner, bandemedlemmer og lignende. Forbuddet er i den forbindelse generelt. Det afgørende er, om der reelt foreligger et tilhørsforhold til den pågældende gruppe. Derimod er det ikke afgørende, om der (tillige) er tale om et formelt medlemskab af gruppen.

Ad § 3

Cirkulærets § 3 er i det væsentlige en sammenskrivning af gældende praksis på området. Bestemmelsen sikrer, at tjenestestedet får sådanne relevante oplysninger, så der hurtigt kan træffes bestemmelse om f.eks., at vedkommende indsatte kan overføres til afsoning andetsteds, eller at et tilsyn med en klient kan varetages af en anden medarbejder.

Det er således den indsatte, der kan forventes overført til en anden afsoningsinstitution. En forflyttelse af medarbejderen vil som altovervejende hovedregel kun komme på tale i den givne situation, hvis medarbejderen selv søger herom, eller hvis det ikke er muligt at overføre den indsatte til en anden afsoningsinstitution.

Ad § 4

Cirkulærets § 4 omhandler den situation, hvor medarbejderen finder ud af, at han/hun allerede har en forbindelse af den karakter, der er omhandlet i § 2. Tjenestestedets leder kan i disse tilfælde som hidtil forbyde, at medarbejderen fortsætter den indberettede private forbindelse. I visse tilfælde, særligt hvor der er tale om familiemæssige relationer, vil det kunne være tilstrækkeligt, at tjenestedets leder over for medarbejderen indskærper de tjenstlige forpligtelser, der følger af ansættelsen i kriminalforsorgen.

Det bemærkes, at familiekredsen er bredere i § 3 end i § 4, hvor der alene omtales ”nære” familiemedlemmer. Ved nære familiemedlemmer skal i hvert fald forstås forældre, børn, svigerbørn, søskende og disses ægtefæller/samlevere. Ud over denne kreds skal der foretages en konkret vurdering af, om medarbejderen rent faktisk har personlige forbindelser med de pågældende.

Opmærksomheden henledes på, at det følger af § 4, at nye medarbejdere i forbindelse med ansættelsen også skal give oplysninger herom, hvis nære familiemedlemmer eller personer, som den nye medarbejder har personlige eller økonomiske forbindelser med, er aktuelle eller tidligere indsatte eller har tilhørsforhold til en rockergruppering mv.

Ad § 5

Efter cirkulærets § 5 skal der i medarbejderens personalesag gøres notat om eventuelle indberetninger fra den pågældende medarbejder om økonomiske eller personlige forbindelser. I forbindelse med tjeneste på en anden institution i kriminalforsorgen, skal disse oplysninger videresendes til det nye tjenestested.

Ad § 7

Bestemmelserne i cirkulæret gælder for alle medarbejdere i kriminalforsorgen. Det afgørende for, om cirkulæret finder anvendelse, er, om der består et ansættelsesforhold mellem kriminalforsorgen og medarbejderen. Fængselskøbmanden, eksterne håndværkere mv. er som følge heraf ikke omfattet af cirkulærets bestemmelser.

Institutionslederen bør derfor ved indgåelse af aftaler om f.eks. drift af institutionens købmandsforretning eller udførelse af entrepriseopgaver sikre sig, at firmaernes medarbejdere ikke har private forbindelse som omtalt i cirkulæret.

Ad § 8

Overtrædelse af cirkulærets bestemmelser vil som hidtil blive behandlet efter de almindelige regler om tjenesteforseelser.

Tjenestestederne bedes drage omsorg for, at medarbejderne i fornødent omfang orienteres om det nye cirkulære.

Denne skrivelse vil blive optaget i Kriminalforsorgens Administrative Regelsamling samt i Retsinformation.

Til toppen