Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulære om behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen

Udlændingeservices cirkulære nr. 31 af 7/6 2007.

I henhold til § 26 i bekendtgørelse nr. 1255 af 28. november 2005 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS-bekendtgørelsen), og i henhold til § 32 i bekendtgørelse nr. 358 af 21. april 2006 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), fastsættes følgende regler om statsforvaltningernes behandling af sager efter ovennævnte bekendtgørelser:

1. Indledende bestemmelser

§ 1. Afgørelse om udstedelse, forlængelse, bortfald og inddragelse af EU/EØS-opholdsbevis efter EU/EØS-bekendtgørelsen træffes af statsforvaltningen efter de i EU/EØS-bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nævnte regler. Afgørelse om udstedelse og inddragelse af registreringsbevis og opholdsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsen træffes af statsforvaltningen efter de i EU-opholdsbekendtgørelsens § 29, stk. 1, nævnte regler.

Stk. 2. Kan det ikke fastslås, hvor udlændingen vil tage eller har haft bopæl eller ophold her i landet, træffer Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse i sagen.

§ 2. Udlændingeservice kan i medfør af EU/EØS-bekendtgørelsens § 26 og EU-opholdsbekendtgørelsens § 32 fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af sagerne.

2. Ansøgningsskema, opholdsbevis, registreringsbevis og stempler

§ 3. Det ansøgningsskema, som anvendes af statsforvaltningen til brug for ansøgning om udstedelse eller forlængelse af opholdsbevis i medfør af EU/EØS-bekendtgørelsen, skal godkendes af Udlændingeservice. Det ansøgningsskema, som anvendes af statsforvaltningen til brug for ansøgning om udstedelse af registreringsbevis eller opholdsbevis i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen, skal godkendes af Udlændingeservice.

Stk. 2. Ønsker en udlænding, der er i besiddelse af pas, dokumentation for, at pågældende har indgivet ansøgning om opholdsbevis eller registreringsbevis, anvendes et af Udlændingeservice godkendt stempel.

§ 4. Statsforvaltningens udstedelse eller forlængelse af opholdsbevis og udstedelse af registreringsbevis sker ved et af Udlændingeservice godkendt opholdsbevis eller registreringsbevis.

Stk. 2. Opholdsbevis udstedes i kreditkortformat efter en af Udlæ ndingeservice godkendt procedure. Registreringsbevis udstedes i brevformat.

Stk. 3. Skal en udlænding, der er i besiddelse af pas, meddeles en udrejsefrist, anvendes et af Udlændingeservice godkendt stempel. Ønsker en udlænding, der er i besiddelse af pas, dokumentation for, at pågældende kan tilbagerejse til Danmark, anvendes et af Udlændingeservice godkendt stempel.

3. Ikrafttræden

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 153 af 20. september 1995 om behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EF/EØS-bekendtgørelsen.

Til toppen