Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 447 af 10/5 2007.

I medfør af § 5 a, stk. 8, i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Kvalifikationsnævnets behandling af sager efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 2. Kvalifikationsnævnet ledes af en formand, der har bestået juridisk kandidateksamen og er beskikket af undervisningsministeren.

§ 3. Undervisningsministeren beskikker desuden et antal sagkyndige til Kvalifikationsnævnet. De sagkyndige skal tilsammen besidde sagkundskab i forhold til alle uddannelser under Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet.

Stk. 2. De sagkyndige beskikkes med angivelse af de uddannelsesområder, for hvilke de kan udtages som sagkyndige i den enkelte sag.

Stk. 3. Sagkyndige i forhold til uddannelsesområder, der henhører under en anden ministers ressort, beskikkes efter indstilling fra vedkommende minister.

§ 4. Formanden deltager i alle sager og udtager de sagkyndige medlemmer til den enkelte sag, således at den nødvendige sagkundskab i forhold til det uddannelsesområde, uddannelseskvalifikationerne vedrører, er repræsenteret af mindst to sagkyndige medlemmer.

§ 5. Formanden og de sagkyndige beskikkes for 4 år ad gangen, eller hvis de beskikkes inden for perioden, da for resten af denne. Genbeskikkelse kan finde sted. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde beskikke sagkyndige for en kortere periode eller til enkeltstående sager.

§ 6. Kvalifikationsnævnets sekretariatsfunktion varetages af Undervisningsministeriet, CIRIUS.

§ 7. Kvalifikationsnævnet behandler sagerne skriftligt. Formanden kan beslutte, at en sag skal behandles mundtligt.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for Kvalifikationsnævnets møder.

Stk. 3. Formanden tilrettelægger Kvalifikationsnævnets arbejde og leder forhandlingerne på dets møder.

Stk. 4. Formanden påser, at de klager, der indbringes for Kvalifikationsnævnet, behandles inden for rimelig tid.

Stk. 5. I tilfælde af uenighed mellem Kvalifikationsnævnets medlemmer ved afgørelsen af en klagesag træffes afgørelsen ved stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Formanden sørger for, at parterne bliver underrettet om Kvalifikationsnævnets afgørelser.

§ 8. Med henblik på undervisningsministerens beretning til Folketinget om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., orienterer Kvalifikationsnævnet én gang årligt ministeren om nævnets afgørelser i det forløbne år.

§ 9. De udgifter, der er forbundet med Kvalifikationsnævnets virksomhed, afholdes af statskassen.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 547 af l. juli 2002 ophæves.

Til toppen