Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 640 af 15/6 2006, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1413 af 9/12 2009,

bekendtgørelse nr. 1716 af 18/12 2017.

I medfør af § 14, § 31 og § 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, og § 44 og § 75 i lov om almene boliger m.v, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder med de i stk. 2 nævnte undtagelser anvendelse på:

1) Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation.

2) Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region.

3) Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.

4) Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

1) Blandede lejemål, jf. § 2 i lov om leje af almene boliger.

2) Enkeltværelser, der er mærkede som familieboliger.

Stk. 3. For de lejemål, som i henhold til stk. 2 er undtaget fra bekendtgørelsen, finder reglerne i lov om leje tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Valg af vedligeholdelses- og istandsættelsesordning m.v.

§ 2. Afdelingsmødet fastsætter i et vedligeholdelsesreglement bestemmelser om,

1) § 26 eller § 27 i lov om leje af almene boliger skal finde anvendelse i afdelingen,

2) § 26 eller § 27 i loven skal finde anvendelse på samtlige boligtyper i afdelingen,

3) lejerne, hvor reglerne i § 26 i loven er gældende, ved fraflytning skal betale den faktiske normalistandsættelsesudgift eller et hertil svarende fast normalistandsættelsesbeløb,

4) hvilken periode på højst 10 år fra lejeforholdets begyndelse, afdelingen gradvis skal overtage lejerens udgift i henhold til nr. 3, og

5) hvilke nærmere regler, der skal gælde om boligernes standard ved indflytning, vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, når henholdsvis § 26 eller § 27 i lov om leje af almene boliger finder anvendelse.

Stk. 2. Vedligeholdelsesreglementet skal indeholde en nærmere beskrivelse af den standard, som boligerne skal have ved overtagelsen.

Stk. 3. I vedligeholdelsesreglementet kan fastsættes bestemmelser om lejerens overtagelse af visse udvendige vedligeholdelsesarbejder, jf. § 24, stk. 4, i lov om leje af almene boliger.

Stk. 4. Vedligeholdelsesreglementet gælder for samtlige lejere uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. I nye afdelinger træffes afdelingens beslutning i henhold til § 2, stk. 1 og 2, på første afdelingsmøde.

Til toppen

Kapitel 3 – Ændringer af vedligeholdelses- og istandsættelsesordning

§ 5. Ved ændring af en vedligeholdelses- og istandsættelsesordning kan den efter de hidtil gældende regler beregnede boanciennitet ikke afkortes med virkning for lejere, der bor i afdelingen ved ændringens ikrafttræden.

Stk. 2. Faste normalistandsættelsesbeløb, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, kan kun ændres en gang årligt.

§ 6. Ændres regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er vedtaget i henhold til § 27 i lov om leje af almene boliger, til den ordning, der er fastsat i henhold til lovens § 26, anvendes midler, der ved ændringens ikrafttræden indestår på boligens vedligeholdelseskonto, jf. lovens § 27, 2. pkt., til boligens vedligeholdelse i boperioden eller til en hel eller delvis dækning af lejerens andel af normalistandsættelse ved fraflytning. Eventuelle resterende midler tilfalder afdelingen.

Stk. 2. Ændres regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er vedtaget i henhold til § 26 i lov om leje af almene boliger, til den ordning, der er fastsat i henhold til lovens § 27, tilfalder midler, der ved ændringens ikrafttræden måtte være hensat til opfyldelse af afdelingens forpligtelser i henhold til den hidtidige ordning, afdelingen.

Til toppen

Kapitel 4 – Lejerens indflytning

§ 7. Boligorganisationen syner enhver bolig i forbindelse med indflytningen. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet.

Stk. 2. Der udarbejdes en indflytningsrapport ved indflytningen. Rapporten udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, eller sendes til lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

§ 8. Indflytningsrapporten skal indeholde en nærmere beskrivelse af boligens tilstand, jf. § 2, stk. 2, i denne bekendtgørelse samt § 14 og § 25, stk. 2, i lov om leje af almene boliger.

Til toppen

Kapitel 5 – Vedligeholdelse under lejemålets beståen

§ 9. Finder reglerne i § 26 i lov om leje af almene boliger anvendelse (A-ordningen), sørger lejeren for vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling efter de regler, der er fastsat i vedligeholdelsesreglementet, jf. § 2, stk. 1, nr. 5. Lejeren afholder udgiften til den nævnte vedligeholdelse.

§ 10. Finder reglerne i § 27 i lov om leje af almene boliger anvendelse (B-ordningen), sørger boligorganisationen for vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling efter de regler, der er fastsat i vedligeholdelsesreglementet, jf. § 2, stk. 1, nr. 5. Afdelingen afholder udgiften til den nævnte vedligeholdelse. Dog kan boligorganisationen tillade, at midler fra boligens vedligeholdelseskonto, jf. lov om leje af almene boliger § 27, 2. pkt., helt eller delvist stilles til lejerens rådighed, såfremt denne dokumenterer, at der er udført arbejder som nævnt for beløbet.

Stk. 2. Når afdelingen har afholdt udgifter til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, kan de fradrages på boligens vedligeholdelseskonto. Boligorganisationen skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. Lejeren kan forlange dokumentation for de afholdte vedligeholdelsesudgifter.

Stk. 3. Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal boligorganisationen give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til boligens vedligeholdelse. Eventuelle renteindtægter tilfalder afdelingen. En negativ saldo kan ikke overføres.

Stk. 4. Er lejeaftalen opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav i henhold til § 27, sidste pkt., i lov om leje af almene boliger.

Stk. 5. Ved overdragelse af en bolig til en ny lejer skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og boligorganisationen skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved overdragelsen er til rådighed på boligens vedligeholdelseskonto.

§ 11. Boligorganisationen kan efter forhandling med afdelingsbestyrelsen og efter godkendelse af afdelingsmødet bestemme, at visse vedligeholdelsesarbejder, herunder også arbejder, der er omfattet af § 26, stk. 1, i lov om leje af almene boliger (A-ordningen), skal udføres af afdelingen som turnusarbejder.

Stk. 2. Udgiften til turnusarbejder afholdes af afdelingen, uanset om reglerne i § 26 eller § 27 i lov om leje af almene boliger (A eller B-ordningen) finder anvendelse.

Til toppen

Kapitel 6 – Istandsættelse ved fraflytning

§ 12. Ved fraflytning har lejeren pligt til at betale

1) udgifter som følge af misligholdelse, jf. lov om leje af almene boliger § 25, stk. 4, og

2) udgifter til normalistandsættelse eller et hertil svarende fast normalistandsættelsesbeløb, såfremt reglerne i § 26 i lov om leje af almene boliger (A-ordningen) er gældende.

Stk. 2. Den udgift, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, kan dog ikke afkræves lejeren i det omfang, udgiften er overtaget af afdelingen, jf. lov om leje af almene boliger § 26, stk. 2, 3. og 4. pkt., eller såfremt arbejderne udføres som turnusarbejder, jf. § 11.

Stk. 3. Fremtræder boligen helt eller delvis nyistandsat, bortfalder eller nedsættes udgiften i henhold til stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Fraflytter en lejer, inden der er truffet beslutning i henhold til § 25, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, kan lejeren ikke afkræves udgifter udover, hvad der følger af reglerne i lovens § 25, stk. 4.

§ 13. Boligorganisationen syner enhver bolig ved dens fraflytning, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Synet foretages senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted.

Stk. 3. Den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel.

Stk. 4. Der udarbejdes en fraflytningsrapport ved fraflytningen. Rapporten udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, eller sendes lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Stk. 5. Syn kan undlades, såfremt der ikke agtes fremsat krav imod lejeren om betaling af istandsættelsesudgifter.

§ 14. Fraflytningsrapporten skal indeholde oplysning om

1) hvilke istandsættelsesarbejder, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1, og

2) hvilke istandsættelsesarbejder, der, såfremt reglerne i § 26 i lov om leje af almene boliger (A-ordningen) er gældende, er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 2, eller hvilket fast normalistandsættelsesbeløb, der er fastsat for den pågældende bolig.

§ 15. Senest 14 dage efter synet skal lejeren skriftligt underrettes om størrelsen af den anslåede udgift til istandsættelsen og beregningen af lejerens eventuelle andel heraf, opdelt på arbejder efter § 14, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Istandsættelsesarbejder udføres ved boligorganisationens foranstaltning, medmindre boligorganisationen træffer anden bestemmelse. Istandsættelsesarbejderne skal udføres uden unødigt ophold.

Stk. 3. Den endelige opgørelse skal tilsendes lejeren uden unødig forsinkelse.

Stk. 4. Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet. Det skal udtrykkeligt fremgå, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført som følge af misligholdelse, hvilke andre istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i medfør af stk. 1 anslåede beløb er beregnet, jf. lov om leje af almene boliger § 94, stk. 2, 2. pkt.

§ 16. Udgifter til istandsættelsesarbejder, der ikke er medtaget i synsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre mangelen ikke har kunnet erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller lejeren har handlet svigagtigt.

§ 17. Ved overtrædelse af reglerne i §§ 13, 14 og 15 bortfalder boligorganisationens krav imod lejeren.

Stk. 2. Boligorganisationens krav bortfalder dog ikke, såfremt lejeren er fraflyttet uden at have oplyst sin fremtidige adresse eller nogen, til hvem henvendelse kan rettes i lejerens sted, og det af denne grund ikke har været muligt for boligorganisationen at overholde reglerne i §§ 13 og 15.

Til toppen

Kapitel 7 – Forskellige bestemmelser

§ 18. Boligorganisationen foranlediger, at lejerne gøres bekendt med de vedtagne regler om vedligeholdelse og istandsættelse, og at nye lejere i forbindelse med lejeaftalens indgåelse gøres bekendt med samtlige regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Stk. 2. Undlader boligorganisationen at underrette lejerne som anført i stk. 1, kan de pågældende ved fraflytning alene afkræves udgifter som følge af misligholdelse, jf. § 25, stk. 4, i lov om leje af almene boliger.

§ 19. Bestemmelserne i kapitel 2-7 finder tilsvarende anvendelse på almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en region, eller en selvejende institution.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2-7 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.

Til toppen

Kapitel 8 – Tvister

§ 20. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen afgøres af beboerklagenævnet, jf. §§ 29 og 30 i lov om leje af almene boliger.

Til toppen

Kapitel 9 (Ophævet)

§ 21. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2, og § 19, stk. 1, træder først i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. juli 2006 ophæves bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 1, stk. 1, nr. 2, og § 19 i bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger har dog virkning indtil den 1. januar 2007.

Til toppen

Noter

Indledningen, § 7 og § 13 ændret 1/1 2018 ved bek. nr. 1716 af 18/12 2017.

Indledningen, § 2 og § 4 ændret samt § 3 og kapitel 9 ophævet 1/1 2010 ved bek. nr. 1413 af 9/12 2009.

Til toppen