Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Orientering om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse

Socialministeriets skrivelse nr. 9806 af 12/12 2003.

Folketinget har den 11. december 2003 vedtaget to lovforslag om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det ene vedtagne forslag indeholder endvidere en ændring af lov om børnefamilieydelse.

Lovændringerne har virkning fra 1. januar 2004.

Forslagene som vedtaget ved 3. behandling vedlægges i kopi.

Ændring af hjemstedsbestemmelsen til en opholdsbestemmelse

Det har hidtil været en betingelse for udbetaling af børnetilskud og børnefamilieydelse, at barnet har hjemsted her i landet. Efter det ene vedtagne lovforslag (L 4 A) ændres dette til, at barnet skal have ophold her i landet.

Ændringen bevirker, at børnetilskud og børnefamilieydelse bortfalder, når et barn i længere tid opholder sig i udlandet uden at være sammen med sine forældre. Det vil blandt andet få betydning i de situationer, hvor børn sendes til udlandet med henblik på genopdragelse. Om kommunens handlemuligheder i øvrigt, når forældre ønsker at sende deres barn til opdragelse i det oprindelige hjemland, henvises til Socialministeriets orienteringsskrivelse af 28. juli 2003.

Ophold her i landet anses ikke for afbrudt, hvis barnet i kortere perioder opholder sig i udlandet i forbindelse med ferie eller familiebesøg eller i forbindelse med sygdomsbehandling eller lignende.

Det særlige børnetilskud til pensionister vil fortsat kunne udbetales, selv om barnet opholder sig i udlandet.

Endvidere indeholder lovændringen en særlig undtagelse, når barnet opholder sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet. Der kan fx være tale om, at barnet for at styrke dets sproglige færdigheder eller dets viden om internationale forhold i et år eller et semester følger en uddannelse i udlandet. Der vil blive lagt vægt på, om opholdet kan betragtes som et supplement til et igangværende uddannelsesforløb i Danmark. Ved vurdering af, om opholdet i udlandet er led i et sådant uddannelsesforløb, må kommunen tage udgangspunkt i forældrenes redegørelse om formålet med opholdet i udlandet. I tvivlstilfælde bør der tages kontakt til den uddannelsesinstitution her i landet, der senest har haft kontakt med barnet.

Efter lovændringen kan socialministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, hvis et barn udebliver i en periode, og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.

En bekendtgørelse om, i hvilke tilfælde der skal gives meddelelse til kommunalbestyrelsen, vil snarest blive udsendt.

På baggrund af de modtagne meddelelser må kommunalbestyrelsen tage kontakt med forældrene med henblik på at få afklaret, om betingelserne for at udbetale børnetilskud og børnefamilieydelse er til stede.

Der vil endvidere blive udsendt en revideret bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, hvori kravet om ophold i Danmark ophæves for personer, der efter EF-forordning 1408/71 eller efter overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lov om social sikring under ophold i udlandet.

Ændring af flerbørnstilskuddet

Efter det andet vedtagne lovforslag (L 4 B) ændres reglerne om flerbørnstilskud, således at der fremover ikke udbetales flerbørnstilskud til det første af flere samtidigt fødte børn. Endvidere gøres det til en betingelse for, at der kan udbetales flerbørnstilskud, at flere børn fra samme fødsel har samme bopæl.

Flerbørnstilskuddet til det første barn aftrappes gradvist over en 4-årig periode. Det første barn fra en flerbørnsfødsel vil således i 2004 få udbetalt ¾ af flerbørnstilskuddet. Det samme gælder børn, for hvem der i dag udbetales flerbørnstilskud, selv om de ikke bor sammen med andre børn fra samme fødsel.

Det aftrappede flerbørnstilskud vil i 2004 udgøre 1.282 kr. pr. kvartal.

Det aftrappede flerbørnstilskud udbetales i aftrapningsperioden også til det første barn fra flerbørnsfødsler, der har fundet sted efter 1. januar 2004.

For børn, der som følge af en flytning, der foretages efter 1. januar 2004, ikke længere har samme bopæl som andre børn fra samme flerbørnsfødsel, bortfalder hele tilskuddet med virkning fra flytningen.

Til toppen

Bilag 1

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2003

Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse

(Ændring af hjemstedsbestemmelsen til en opholdsbestemmelse)

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1065 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 398 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.«

2. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnetilskud.«

3. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Socialministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.«

§ 2

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret ved § 8 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) at barnet opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2,«.

2. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ikke til hinder for, at der kan udbetales børnefamilieydelse.«

3. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan anses for at have ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter de regler, der er fastsat i medfør af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Til toppen

Bilag 2

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2003

Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Ændring af flerbørnstilskuddet)

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1065 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 398 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 1, affattes således:

»Til børn fra en flerbørnsfødsel, der har samme bopæl, udbetales til hvert barn ud over det første et beløb på 5.436 kr. årligt, indtil børnene fylder 7 år (flerbørnstilskud).«

2. § 25 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De beregnede tilskud afrundes, for så vidt angår tilskud efter §§ 2, 3, 10 a og 10 c, til det nærmeste med 4 delelige beløb i kroner, for så vidt angår de i § 4 nævnte særlige børnetilskud og tillægget efter § 4, stk. 5, til det nærmeste med 12 delelige beløb i kroner og, for så vidt angår de i § 10 b og § 15, stk. 1, nævnte ydelser, til det nærmeste beløb i kroner.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, udbetales til det første barn i 2004 et tilskud på ¾, i 2005 ½ og i 2006 ¼ af det i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10 a, stk. 1, nævnte beløb. Tilsvarende gælder for børn fra flerbørnsfødsler, der før 1. januar 2004 modtog flerbørnstilskud, selv om flere børn fra samme fødsel ikke havde samme bopæl.

Til toppen