Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Skrivelse om kommunens handlemuligheder, når forældre ønsker at sende børn til opdragelse i det oprindelige hjemland

Socialministeriets skrivelse nr. 9413 af 28/7 2003.

Folketingets Socialudvalg har i et åbent samråd drøftet problematikken omkring somaliske børn, der sendes hjem til Somalia til opdragelse. I forlængelse af samrådet er der anledning til en nærmere orientering om et kommende lovinitiativ og aktuelle handlemuligheder.

Regeringens holdning

Det er regeringens holdning, at integrationen af børn og unge ikke må mislykkes på grund af forældre med holdninger, der er svært forenelige med nutiden i Danmark. Forældrene bør få en forståelse for, at deres børn påvirkes af deres omgivelser, som nu engang er dagens Danmark. Det er derfor regeringens mål, at det i videst muligt omfang undgås, at forældre sender deres børn til genopdragelse i hjemlandet.

Kommende lovinitiativ

Regeringen ønsker, at børnene får en opvækst, der gør det muligt for dem at klare sig her i landet. Efter gældende regler og praksis er der nogen usikkerhed om, hvorvidt retten til udbetaling af børnetilskud og børnefamilieydelse fortsat er til stede, når forældre sender deres børn ud af landet med henblik på genopdragelse efter de normer, der gælder i deres oprindelige hjemland.

Regeringen vil derfor i oktober fremsætte et lovforslag om ændring af børnetilskudsloven, med henblik på en præcisering af reglen om hjemstedsbetingelsen ved udbetaling af børnetilskud. En tilsvarende betingelse om hjemsted præciseres ved udbetaling af børnefamilieydelse.

Kommunens handlemuligheder inden for gældende lovgivning

Mere generelle initiativer

Oplysning og dialog. Kommunen kan i høj grad være med til at sørge for, at forældre og børn får forståelse for integrationens betydning gennem direkte og indirekte oplysning og dialog om normer og kultur i Danmark, som jo er det samfund, som forældrene ønsker, at børnene skal opholde sig i.

I skolen er der særlige muligheder. Lærere skal være opmærksomme på, at et barn eller en ung har en særlig risiko for hjemsendelse til genopdragelse, og om barnet eller den unge derfor har behov for særlig støtte. Lærerne er omfattet af underretningspligt til kommunen.

Rådgivning og vejledning. Børn og unge, der er i risiko for at blive sendt ud af landet til genopdragelse, kan udnytte adgangen efter serviceloven til rådgivning, herunder mulighed for anonym rådgivning og vejledning.

Initiativer i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge

Kommunen kan i konkrete tilfælde overveje at yde en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. Ordningen må i givet fald tilrettelægges, så det sikres, at ordningen ikke virker konfliktskabende men bidrager positivt til en samlet løsning på familiens problemer.

En mere ultimativ mulighed efter serviceloven for at sikre, at de somaliske børn ikke sendes ud af landet vil være, at børn og unge- udvalget træffer afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Det forudsætter selvfølgelig, at de sædvanlige betingelser for at træffe en sådan afgørelse er opfyldt.

Børnetilskud og børnefamilieydelse

For så vidt angår udbetaling af børnetilskud og børnefamilieydelse er det bl.a. en betingelse, at barnet har hjemsted her i landet. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have hjemsted her i landet. Efter gældende praksis betragtes barnet som udgangspunkt at have hjemsted, hvor forældrene opholder sig. Det gælder dog ikke, hvis barnet opholder sig mere langvarigt i udlandet.

Hvor et barn, der ikke opholder sig hos forældrene, har hjemsted, må afgøres ud fra en konkret vurdering af den fortsatte tilknytning mellem barnet og forældrene. Der må navnlig tages hensyn til barnets alder, formålet med opholdet, under hvilke former barnet har kontakt med forældrene og forsørges af dem, samt opholdets varighed, herunder om opholdet uden for hjemmet har midlertidig eller varig karakter. Hvis et barn opholder sig i udlandet for at gå i skole, medens forældrene er her i landet, må det bero på en konkret vurdering af barnets tilknytning til Danmark, om hjemstedet anses for bevaret.

Til toppen