Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Skrivelse om tilbagebetaling af beboerindskudslån (Individuel boligstøtte)

Socialministeriets skrivelse nr. 9089 af 8/4 2002.

Der har fra flere kommuner været rejst spørgsmål om tilbagebetaling af beboerindskudslån inden udløbet af den sædvanlige periode for rente- og afdragsfrihed, der er fastsat i boligstøtteloven. På den baggrund kan Socialministeriet oplyse følgende:

Efter § 56 i lov om individuel boligstøtte ydes beboerindskudslån til lejligheder til boligtagere, hvis husstandsindkomst, jf. § 8, ved indflytningen ikke overstiger et beløb svarende til den samlede pension for et folkepensionistægtepar med tillæg af 5 pct. Indkomstgrænsen udgør i 2002 162.112 kr.

Efter § 58, stk. 1 i lov om individuel boligstøtte er beboerindskudslån til en lejlighed rente- og afdragsfrit i 5 år. Herefter tilbagebetales lånet i løbet af 10 år og forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Hvis husstandsindkomstens størrelse eller væsentligt ændrede forhold i øvrigt måtte tale derfor, kan kommunalbestyrelsen forlange, at rente- og afdragsfriheden ophører, eller at lånet afdrages over et kortere åremål.

På baggrund af forespørgsler fra flere kommuner vedrørende boligstøttelovens § 58, stk. 4, kan Socialministeriet oplyse følgende:

Indtil 1. januar 1993 var fastsat i den dagældende boligstøttelovs § 51, stk. 5, at uanset at der som udgangspunkt var rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån i 5 år, ophørte rente- og afdragsfriheden dog, når låntagerens husstandsindkomst oversteg indkomstgrænsen for opnåelse af beboerindskudslån med 50 pct.

Den nævnte bestemmelsen om ophør af rente- og afdragsfrihed indenfor 5-årsperioden blev ophævet ved lov nr. 376 af 6. juni 1991 med virkning fra 1. januar 1993 som et led i en forenkling af boligstøtteloven og administrationen heraf.

Om baggrunden for lovændringen om rente- og afdragsfrihed fremgår af bemærkningerne i lovforslaget til § 58:

"Endvidere foreslås, at reglen om, at rente- og afdragsfrihed ophører ( i den normale rente- og afdragsfrie 5-års periode), når husstandsindkomsten overstiger den låneberettigende grænse med 50 pct, ophæves. Kommunerne vil fortsat (efter den foreslåede stk. 4) have mulighed for at kræve lånet hurtigere afdraget, når væsentlige ændringer i husstandens forhold taler derfor."

Hensigten med boligstøttelovens § 58, stk. 4, har således ikke været, at en kommune skal kunne forlange beboerindskudslån afdraget inden udløbet af 5-årsperioden, hvis der sker mindre ændringer i støttemodtagerens indkomstforhold, herunder ændringer der indebærer, at husstandsindkomsten overstiger den låneberettigende indkomstgrænse fastsat i § 56.

Hensigten med lovændringen var en forenkling af reglerne om tilbagebetaling af beboerindskudslån med henblik på, at tilbagebetaling som hovedregel først skal påbegyndes ved udløbet af den 5 års rente- og afdragsfri periode. Der skal derfor ikke foretages en løbende gennemgang af samtlige beboerindskudslånesager med henblik på iværksættelse af tilbagebetaling inden periodens udløb. En kommune har imidlertid mulighed for at kræve lånet hurtigere afdraget, når væsentlige ændringer i husstandens forhold taler derfor. Hvis en kommune i konkrete tilfælde finder grundlag herfor, bør kommunen derfor undersøge, om der er indtrådt eller forventes at indtræde en indkomstfremgang, der kan betinge, at betaling af renter og afdrag skal påbegyndes før udløbet af 5-årsperioden. Der henvises i øvrigt til vejledning om individuel boligstøtte pkt. 15.3.4.

For så vidt angår beboerindskudslån ydet før 1. januar 1993 gælder efter boligstøttelovens § 82 a fortsat de regler om forrentning af og afdrag på beboerindskudslån, der var gældende indtil udgangen af 1992.

Særligt for pensionister, der modtager boligydelse, og som har optaget beboerindskudslån før 1. januar 1993, gælder herunder, at beboerindskudslån til en lejlighed er rente- og afdragsfri også udover den nævnte 5-årsperiode, så længe husstandsindkomsten ikke overstiger den indkomstgrænse, der var fastsat i den dagældende boligstøttelovs § 18. Indkomstgrænsen udgør for 2002 164.200 kr., jf. vejledning nr. 176 af 12. oktober 2001.

For en boligydelsesmodtager, der har opnået beboerindskudslån til en lejlighed før 1. januar 1993, skal beboerindskudslånet således påbegyndes forrentet og afdraget over 10 år efter den dagældende boligstøttelovs § 51, hvis husstandsindkomsten forøges, så den overstiger den nævnte grænse.

Til toppen