Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring

Socialministeriets vejledning nr. 209 af 5/12 2000.

Kapitel 1 – Indledning

1. Der er den 1. juli 1999 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Australien. Overenskomsten træder i kraft den 1. januar 2001.

Ved overenskomsten er der aftalt en koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet.

Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande.

Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden er der udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag. Anvendelsen af blanketterne er også omtalt i vejledningen.

Til toppen

Kapitel 2 – Almindelige bestemmelser - Overenskomstens afsnit I

Definitioner

2. I artikel 1 er en række af de udtryk, der anvendes i overenskomsten, defineret. Når et udtryk er defineret i artikel 1, medfører det, at udtrykket altid anvendes i netop denne betydning i overenskomsten og i den administrative aftale. Det gælder også selv om udtrykket i anden sammenhæng kan have en anden betydning.

Et udtryk, som ikke er defineret i overenskomsten, anvendes i den betydning, som lovgivningen i øvrigt tillægger det.

Område - Overenskomstens artikel 1, bogstav a)

3. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og australsk område.

Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved australsk område forstås Australien, således som dette er defineret i australsk lovgivning.

Lovgivning - Overenskomstens artikel 1, bogstav b) og artikel 2

4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Social pension

b. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

For Australiens vedkommende anvendes overenskomsten indenfor de områder af lov om social sikring (Social Security Act 1991), som vedrører:

a. Alderspension

b. Invalidepension for stærkt handicappede personer

c. Forældreydelse til efterladte personer

Efterladte personer - Overenskomstens artikel 1, bogstav h)

5. I relation til Australien betyder udtrykket efterladt person, en person hvis samlivsforhold er ophørt, fordi den anden person i forholdet er død. Begrebet omfatter ikke personer, som indgår i nyt samlivsforhold efter en tidligere samlevers død. Definitionen har udelukkende betydning for anvendelse af australsk lovgivning.

Kompetente institutioner - Overenskomstens artikel 1, bogstav e)

6. Den australske kompetente institution, er den institution som er ansvarlig for administration af sager efter overenskomsten.

I Danmark er den kompetente institution den institution, som er ansvarlig for udbetaling af en ydelse.

Kompetente danske institutioner er således:

Arbejdsmarkedets Tillægspension for så vidt angår ydelser efter ATP-loven,

bopælskommunen når det drejer sig om ydelser efter lov om social pension til personer, der bor i Danmark, og

Den Sociale Sikringsstyrelse for så vidt angår ydelser efter lov om social pension til personer, der bor i Australien.

Personkreds - Overenskomstens artikel 3

7. Overenskomsten gælder - medmindre andet er bestemt - for personer, der er eller har været omfattet af lovgivningen i Danmark eller Australien, og som er statsborgere i Danmark eller Australien, og for personer, der har afledte rettigheder efter danske og australske statsborgere uanset disse personers statsborgerskab.

For Australiens vedkommende er personkredsen udvidet til at gælde alle personer, der har eller har haft bopæl i Australien eller Danmark, når disse har været omfattet af australsk lovgivning.

Til toppen

Kapitel 3 – Ligebehandling og eksport af ydelser Overenskomstens afsnit II

Ligebehandling - Overenskomstens artikel 4

8. Som udgangspunkt gælder der efter overenskomsten et almindeligt princip om ligebehandling af overenskomstens personkreds, når de pågældende personer har bopæl i et af de to lande, både ved anvendelse af overenskomsten og ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Australske statsborgere skal derfor som udgangspunkt ligestilles med danske statsborgere, i forhold til lov om social pension og ATP-loven.

Dette princip er dog fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten, se nærmere herom i afsnittet om særlige regler om danske ydelser.

Hvilket lands lovgivning anvendes

9. Overenskomsten indeholder ikke særlige regler om, hvilket af de to landes lovgivning, der skal anvendes i en given situation. Det følger derfor udelukkende af ligebehandlingsbestemmelsen, at australske statsborgere bliver omfattet af dansk pensionslovgivning, når de har bopæl/arbejde her i landet.

På samme måde bliver danske statsborgere omfattet af australsk lovgivning på vilkår, som gælder for australske statsborgere.

Overenskomsten indeholder ikke regler, der giver ret til at forblive omfattet af dansk lovgivning ved (midlertidig) beskæftigelse for en dansk arbejdsgiver i Australien.

I denne situation gælder således udelukkende bestemmelser herom i national dansk lovgivning, dvs. lov om social pension og ATP-lovens regler. Desuden gælder de nationale australske regler for, hvornår en person bliver omfattet af australsk lovgivning.

Udbetaling af ydelser i udlandet - Overenskomstens artikel 5

10. I artikel 5 i overenskomsten er fastsat en række bestemmelser om udbetaling af ydelser til personer, der har bopæl i et andet land end det, der skal udbetale ydelserne.

Hovedreglen er angivet i bestemmelsens stk. 1, hvorefter ydelser efter ét lands lovgivning også kan udbetales til personer, der har bopæl i det andet land, når det drejer sig om ydelser efter den lovgivning, der er omfattet af overenskomsten.

Denne bestemmelse giver således ret til at få udbetalt dansk pension under bopæl i Australien.

Artikel 5 indeholder dog også bestemmelser, der indskrænker retten til at få udbetalt ydelser, herunder retten til at få udbetalt en dansk pension eller dele heraf under bopæl i Australien, se nærmere herom under pkt. 13 - 15.

Desuden indeholder artiklen bestemmelser, der har betydning for den praktiske gennemførelse af udbetaling af ydelserne og lignende.

Til toppen

Kapitel 4 – Bestemmelser om danske ydelser Overenskomstens afsnit II og IV

Social pension Overenskomstens artikel 4

11. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk pension for danske og australske statsborgere med bopæl i et af de to lande, medmindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten.

Australske statsborgere med bopæl i Danmark - Overenskomstens artikel 4 og artikel 9, stk. 2 og 3

12. For australske statsborgere gælder en række særlige betingelser for ret til dansk pension.

a. Folkepension

Australske statsborgere med bopæl i Danmark har efter ligebehandlingsbestemmelsen ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en australsk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.(Det 67. år for personer, der er fyldt 60 år før den 1. juli 1999)

b. Førtidspension

Der er ligeledes ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere. Det er dog en betingelse, at pågældende mellem det 15. og det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes, har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt et erhverv. Det er ikke et krav, at den pågældende rent faktisk har haft beskæftigelse i Danmark.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Ud over disse særlige betingelser skal øvrige betingelser i lov om social pension være opfyldt, herunder kravet om 3 års bopæl i Danmark, jf. lovens § 4.

Australske statsborgere med bopæl i Australien - Overenskomstens artikel 5, stk. 1,6 og 8 og artikel 9, stk.1

13. Australske statsborgere med bopæl i Australien kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Om opgørelse af beskæftigelsesperioden, se pkt. 16.

Retten til social pension for personer med et års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i Australien og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Australien.

Pension af sociale årsager kan dog ikke tilkendes personer, der bor i Australien.

De personer, der ikke opfylder betingelsen om et års beskæftigelse i Danmark kan kun få udbetalt en dansk pension i Australien, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark, og hvis de har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år heraf mindst 5 år umiddelbart forud for indgivelse af ansøgning om pension.

Danske statsborgere med bopæl i Australien - Overenskomstens artikel 5, stk. 1 og 9, stk. 4

14. Danske statsborgere, der har bopæl i Australien, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelse kan denne pension dog fortsat udbetales, hvis pensionisten får bopæl i Australien.

Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension Overenskomstens artikel 5, stk. 9

15. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer med bopæl i Australien, når betingelserne i lov om social pension, om udbetaling af de pågældende ydelser i udlandet er opfyldt:

  • pensionstillæg
  • personlige tillæg
  • bistandstillæg
  • lejetillæg
  • invaliditetsydelse

Efter § 3, stk. 5, i lov om social pension kan pensionstillæg ikke udbetales til personer, der bor i udlandet. Pensionstillæg kan derfor ikke udbetales til personer, der bor i Australien. Det gælder både danske og australske statsborgere.

Efter § 3, stk. 2 og 3 i lov om social pension er det en betingelse for at få udbetalt de øvrige nævnte tillæg og ydelser under bopæl i udlandet, at modtageren er dansk statsborger.

Australske statsborgere kan derfor ikke få udbetalt de nævnte tillæg og ydelser under bopæl i Australien.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Overenskomstens artikel 5, stk. 7

16. Ved anvendelse af bestemmelsen i overenskomstens artikel 5, stk. 6, om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende regler:

  • når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har betalt medlemsbidrag i et år på grundlag af udførelse af beskæftigelse som lønmodtager, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,
  • hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,
  • hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Overenskomstens artikel 10

17. Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i § 8 i lov om social pension om, at ophold i udlandet i forbindelse med uddannelse sidestilles med bopæl i Danmark.

Dette indebærer, at sådanne perioder i udlandet, som er tilbagelagt af en australsk statsborger, ikke skal medregnes ved opgørelse af optjeningstid i forbindelse med tilkendelse af dansk pension efter overenskomsten.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Overenskomstens artikel 5, stk. 10

18. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957, ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til australske statsborgere med bopæl i Australien.

Ydelser efter lov om ATP

19. Overenskomsten berører ikke danske og australske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP. Efter ATP-loven er der ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

Til toppen

Kapitel 5 – Behandling af ansøgning om pension - Overenskomstens afsnit V

Almindelige regler om ansøgning om pension - Overenskomstens artikel 11, stk. 1 og 2 og artikel 12, stk. 5 - Administrativ aftales artikel 5

20. Ansøgning om pension indgives i bopælslandet. En ansøgning om pension efter ét lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

Datoen for indgivelse af ansøgning om dansk pension til den danske kommune anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den australske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et lands lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om australsk pension fra en person, der bor i Danmark - Administrativ aftales artikel 6 og 7

21. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune.

Ved ansøgningen anvendes en særlig australsk ansøgningsblanket, der er udformet på både dansk og engelsk. Blanketten skal udfyldes og underskrives af ansøgeren.

Sagen skal fremsendes til Den Sociale Sikringsstyrelse sammen med kopi af akterne i en eventuel dansk pensionssag. Styrelsen skal undersøge og bekræfte rigtigheden af ansøgerens identitet og de personlige oplysninger, der i øvrigt angives i ansøgningen.

Dette kan ske enten på grundlag af oplysninger i dansk pensionssag, oplysninger i CPR-registret, eller på grundlag af dokumentation, som fremskaffes af ansøgeren. I sidstnævnte tilfælde skal en bekræftet kopi af denne dokumentation medsendes ansøgningen til Australien.

Ansøgningen sendes med en forbindelsesblanket til forbindelsesorganet i Australien. På blanketten oplyses ansøgerens navn, adresse, cpr.nr. og eventuelt australsk identitetsnummer. På blanketten skal desuden oplyses, om der ønskes tilbageholdelse i den australske efterbetaling, se pkt. 23.

Der vedlægges de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager.

Hvis den australske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, kan denne anmodning imødekommes ved at fremsende en allerede foreliggende lægeerklæring, hvis denne er udfærdiget indenfor de seneste 12 måneder.

Hvis en sådan erklæring ikke foreligger, eller hvis de australske myndigheder ikke anser erklæringen for tilstrækkelig, skal en ny undersøgelse foretages og lægeerklæring udfærdiges.

Lægeerklæringen skal i denne situation afgives på en særlig blanket. Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelsen og erklæringen betales af kommunen.

Den australske institution skal have underretning om de afgørelser, der træffes i sagen om ret til dansk pension. Underretningen sker ved forbindelsesblanketten.

Når der gives afslag på en ansøgning om dansk pension, skal begrundelsen for afslaget oplyses.

Når der tilkendes pension, skal pensionstypen oplyses. Det skal desuden oplyses, fra hvilket tidspunkt pensionen udbetales og med hvilket beløb.

På blanketten gives også oplysning om, hvorvidt der ønskes tilbageholdt i en eventuel efterbetaling fra Australien.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Australien

22. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Australien, der videresender ansøgningen gennem det australske forbindelsesorgan til Den Sociale Sikringsstyrelse. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til det australske forbindelsesorgan.

Til toppen

Kapitel 6 – Forskellige bestemmelser, overgangs- og slutbestemmelser

Overenskomstens afsnit V og VI

Tilbagebetaling mv. - Overenskomstens artikel 12, stk. 3 - Administrativ aftales artikel 6, stk. 3

23. Overenskomsten giver adgang til, at der i visse situationer kan tilbageholdes (modregnes) i ydelser, der udbetales efter ét lands lovgivning, for ydelser, der er udbetalt efter det andet lands lovgivning for samme periode.

Hvis der i forbindelse med tilkendelse eller ændring af en ydelse efter overenskomsten kommer et beløb til efterbetaling for en periode, hvori det andet land allerede har udbetalt en tilsvarende ydelse, der ville have været lavere, hvis begge ydelser var kommet til udbetaling samtidig, kan der modregnes for det for meget udbetalte beløb i efterbetalingen.

Når der er anmodet om modregning i en dansk efterbetaling, skal kommunen/Den Sociale Sikringsstyrelse ved tilkendelse af dansk pension underrette det australske forbindelsesorgan, når pensionen tilkendes. Modregningskravet udbetales herefter til den australske myndighed, når der modtages en opgørelse over kravets størrelse.

Et eventuelt overskydende beløb udbetales til pensionisten. Hvis der ikke inden 3 måneder fra underretningen til det australske forbindelsesorgan er modtaget opgørelse af kravet, udbetales efterbetalingen dog under alle omstændigheder til pensionisten.

Tilsvarende vil en australsk efterbetaling blive udbetalt til pensionisten efter 3 måneder, hvis der ikke inden da er modtaget en opgørelse over et dansk krav om tilbageholdelse.

Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel 13 - Administrativ aftales artikel 8 og 9.

24. Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten, som om det drejede sig om gennemførelse af landenes egen lovgivning.

Ud over den helt generelle forpligtelse til at bistå ved gennemførelse af overenskomsten således at det sikres, at gennemførelsen sker så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt, er denne bestemmelse, mere konkret udmøntet i to bestemmelser i den administrative aftale.

Der er således efter disse bestemmelser mulighed for at anmode den australske myndighed om at skaffe sociale og erhvervsmæssige oplysninger vedrørende en dansk pensionist, der bor i Australien.

Desuden skal de to landes myndigheder bistå hinanden i forbindelse med fremskaffelse af indtægtsoplysninger og leveattester for personer, der modtager ydelser fra det andet land.

Administration og klageadgang

25. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet.

Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter overenskomsten kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Den Sociale Sikringsstyrelse, når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i Australien og ansøgning om pension fra Australien.

Styrelsens afgørelser om social pension kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse.

Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 12, stk. 1 og 2 og artikel 17, stk. 1

26. Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden.

Når ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, tilkendes ydelser med virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning.

Ved fastsættelse af ydelser skal der tages hensyn til pensionsbegivenheder og optjeningsperioder forud for overenskomstens ikrafttræden, se dog pkt. 18.

Overenskomstens ikrafttræden kan ikke medføre nedsættelse af ydelser, der er tilkendt forud for ikrafttrædelsen.

Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 17 - Administrativ aftales artikel 13

27. Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. januar 2001.

Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel.

En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler.

Overenskomstens regler skal desuden fortsat anvendes for personer, der har ansøgt om ydelser ved overenskomstens ophør.

Til toppen

Bilag 1 – OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARK OG AUSTRALIEN OM SOCIAL SIKRING

Kongeriget Danmark og Australien, der ønsker at fortsætte de eksisterende venskabelige forbindelser mellem de to lande, og som har besluttet at koordinere deres sociale sikringsordninger, er blevet enige om følgende:

AFSNIT I – Almindelige bestemmelser

ARTIKEL 1 – Definitioner

1. I denne overenskomst, medmindre sammenhængen kræver det anderledes, betyder:

a) »område« i relation til Australien: Australien som defineret i australsk lovgivning, og

i relation til Kongeriget Danmark: dets nationale område, med undtagelse af Grønland og Færøerne

b) »lovgivning« i relation til Australien de love, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a), og

i relation til Danmark de love, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b

c) »ydelse« i relation til en part, en ydelse, pension eller tillæg for hvilke der er fastsat bestemmelser i denne parts lovgivning, samt alle yderligere beløb, forhøjelser eller tillæg, der kan ydes som forøgelse af en sådan ydelse, pension eller tillæg, eller som afledt ret fra en person, som opfylder betingelserne for det yderligere beløb, forhøjelse eller tillæg i henhold til denne parts lovgivning

d) »kompetent myndighed« i relation til Australien: Sekretariatet i det departement, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen nævnt i artikel 2 stk 1, litra a), og

i relation til Danmark: Socialministeren

e) »kompetent institution« i relation til Australien: Den institution, der er ansvarlig for administrationen af lovgivningen, ogz

i relation til Danmark: Den institution, som det påhviler at udrede ydelser

f) »arbejdsperiode i Australien« i relation til en person, en periode defineret som sådan i australsk lovgivning, dog ikke inkluderende nogen periode, der i henhold til artikel 7 anses for en periode, i hvilken denne person var bosiddende i Australien

g) »bopæl« i relation til Danmark, fast bopæl, som er lovligt etableret

h) »efterladt person« i relation til Australien, er en person, der ophører med at være del af et par på grund af partnerens død, men ikke hvis personen, har en ny partner.

2. Ethvert udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, har den betydning, det er tillagt i den lovgivning, der finder anvendelse.

ARTIKEL 2 – Sagligt anvendelsesområde

1. Med forbehold af stk. 2, finder denne overenskomst anvendelse på nedenstående love, som ændret på datoen for denne overenskomsts underskrift, og på enhver lov som senere ændrer, supplerer eller træder i stedet for disse:

a) i relation til Australien: Lov om social sikring af 1991 i den udstrækning loven fastsætter bestemmelser for, anvendes på eller har indflydelse på de følgende ydelser:

i) alderspension

ii) invalidepension for stærkt handicappede personer

iii) forældreydelse til efterladte personer

b) i relation til Danmark:

i) Lov om social pension med tilhørende administrative bestemmelser, og

ii) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) med tilhørende administrative bestemmelser.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, omfatter australsk lovgivning ikke love givet på noget tidspunkt med det formål at sætte socialsikringsoverenskomster i kraft.

3. Denne overenskomst anvendes kun på love og administrative bestemmelser, som udvider den gældende lovgivning til at omfatte andre persongrupper, hvis ingen af parterne har fremsat indsigelse over for den anden part inden for 3 måneder efter underretning om sådanne love eller administrative bestemmelser.

ARTIKEL 3 – Personkredsen

Denne overenskomst finder anvendelse på enhver person der:

a) for Australiens vedkommende:

i) er eller har været bosiddende i Australien; eller

ii) har eller har haft bopæl i Danmark;

b) for Danmarks vedkommende er australsk eller dansk statsborger,

og i givet fald på andre personer med hensyn til rettigheder afledt fra personer, der er omtalt under litra a) eller b).

AFSNIT II – Ligebehandling og eksport af ydelser

ARTIKEL 4 – Ligebehandling

Med mindre andet er bestemt i denne overenskomst, ligebehandler en part enhver person, som er omfattet af overenskomsten, med hensyn til rettigheder og pligter, som fremgår enten direkte af denne parts lovgivning eller som følge af denne overenskomst.

ARTIKEL 5 – Udbetaling af ydelser i udlandet

1. Med forbehold af andre bestemmelser i denne overenskomst udbetales en parts ydelser også på den anden parts område.

2. Når retten til en ydelse efter en parts lovgivning er undergivet tidsmæssige begrænsninger, skal henvisning til denne parts territorium i de pågældende begrænsninger også forstås som henvisning til den anden parts territorium.

3. Hvis en part, ved lov eller administrative bestemmelser, indfører restriktioner på overførsel af dens valuta til udlandet, skal begge parter, så snart som praktisk muligt, vedtage foranstaltninger til at garantere rettighederne til betaling af ydelser, der er opnået ret til efter denne overenskomst. Disse foranstaltninger skal have tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor restriktionerne blev indført.

4. En ydelse, der udbetales af en part efter denne overenskomst, skal betales uden fradrag for statslige administrationsafgifter og gebyrer for behandling og betaling af denne ydelse, hvad enten modtageren opholder sig på den anden parts område eller uden for begge parters respektive områder.

5. Enhver fritagelse givet på en parts område for stempelafgift, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt for de kompetente myndigheder og kompetente institutioner på det samme område, skal også finde anvendelse på akter og dokumenter, som, i henhold til denne overenskomst, skal fremlægges for de kompetente myndigheder og kompetente institutioner på den anden parts område. Dokumenter og akter, der kræves fremlagt i henhold til denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

6. Udbetaling af pension i henhold til lov om social pension til en australsk statsborger med bopæl på australsk område kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

7. For så vidt angår stk. 6 skal følgende bestemmelser gælde:

a) når en person har betalt medlemsbidrag for et år til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) som følge af beskæftigelse, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område

b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også

c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

8. Uanset betingelserne i stk. 6 ikke er opfyldt, kan en pension, tilkendt en australsk statsborger med bopæl på dansk område, dog fremdeles udbetales på australsk område, såfremt den pågældende, i den optjeningsperiode der gælder efter lov om social pension, har haft bopæl på dansk område i mindst 10 år, af hvilke de 5 år er umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

9. Følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension udbetales kun til parternes statsborgere med bopæl uden for dansk område, i det omfang det er fastsat i loven:

a) pensionstillæg

b) personligt tillæg

c) bistandstillæg

d) plejetillæg

e) invaliditetsydelse.

10. Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst, medregnes bopælsperioder på dansk område forud for 1. april 1957 ikke ved beregning af en ydelse efter lov om social pension til en australsk statsborger, bosat uden for dansk område.

11. Rettighederne i denne artikel omfatter ikke huslejetilskud eller farmaceutisk tilskud.

AFSNIT III – Bestemmelser om australske ydelser

ARTIKEL 6 – Bopæl eller ophold på dansk område

1. Når en person, som ville være berettiget til en ydelse efter australsk lovgivning eller i følge denne overenskomst, bortset fra at pågældende ikke er australsk bosiddende og ikke er i Australien den dato, på hvilken ansøgningen om denne ydelse er indgivet, men:

a) er australsk bosiddende eller har bopæl på dansk område, og

b) er i Australien, eller på dansk område,

anses denne person, for så vidt angår indgivelse af denne ansøgning, for at være australsk bosiddende og i Australien på denne dato.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en person, der er ansøger om forældreydelse.

ARTIKEL 7 – Sammenlægning for Australien

1. Når en person, der er omfattet af denne overenskomst, har ansøgt om en australsk ydelse efter denne overenskomst og har optjent:

a) en periode som australsk bosiddende, der er mindre end den periode, der kræves for at berettige personen til en ydelse alene under australsk lovgivning, og

b) en arbejdsperiode i Australien, der er den samme eller større end den periode, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 2 for denne person,

og har optjent en bopælsperiode i Danmark i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, anses, dog med forbehold af stk. 3, denne bopælsperiode i Danmark kun for en periode, hvor personen var australsk bosiddende for det formål, at opfylde minimumsoptjeningsperioder, der er fastsat i australsk lovgivning for denne ydelse.

2. Den minimumsperiode, der tages i betragtning med hensyn til stk. 1, litra b) er følgende:

a) for en australsk ydelse, der kan udbetales til en person, der ikke er australsk bosiddende, kræves en minimums arbejdsperiode i Australien på 1 år, af hvilken mindst 6 måneder skal være sammenhængende, og

b) for en australsk ydelse, der kan udbetales til en australsk bosiddende, kræves intet minimum opfyldt.

3. Arbejdsperioder i Australien forud for 1. april 1957 og bopælsperioder på dansk område forud for 1. april 1957 medregnes ikke ved anvendelsen af denne artikel.

ARTIKEL 8 – Beregning af australske ydelser

1. Med forbehold af stk. 2, fastsættes størrelsen af ydelsen i overensstemmelse med australsk lovgivning, når en australsk ydelse kan udbetales, enten som følge af denne overenskomst eller på anden vis, til en person der opholder sig uden for Australien, dog således at der ved fastsættelsen af denne persons indkomst med henblik på beregning af størrelsen af den australske ydelse, kun tages hensyn til en andel af enhver dansk ydelse, som personen modtager. Denne andel beregnes ved at multiplicere antallet af hele måneder, som personen har optjent i en periode med arbejdsperioder i Australien (ikke overstigende 300), med den danske ydelses beløb, og dividere resultatet med 300.

2. En person, der er omfattet af stk. 1, er kun berettiget til at nyde godt af indkomstberegningen beskrevet i stk. 1, for perioder i hvilke størrelsen af pågældendes australske ydelse er fastsat forholdsmæssigt efter australsk lovgivning.

3. Når en australsk ydelse kan udbetales til en person med bopæl i Danmark, enten i følge denne overenskomst eller på anden vis, skal Australien ved fastsættelsen af denne persons indkomst se bort fra ethvert personligt tillæg efter den danske lov om social pension, og fra enhver anden tilsvarende ydelse, der ydes denne person, og som der løbende træffes fælles beslutning om ved brevveksling mellem de ministre, der administrerer lovgivningen i Australien og Danmark.

4. Så snart som praktisk muligt efter brevveksling, hvor der er truffet fælles beslutning om danske ydelser med henblik på gennemførelsen af stk. 3, offentliggør ministeren, der administrerer den australske lovgivning, en notits i »Commonwealth of Australia Gazette«, der specificerer de danske ydelser.

5. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 6, fastsættes størrelsen af en australsk ydelse, der kun ydes i henhold til denne overenskomst, til en person i Australien, ved:

a) at beregne personens indkomst i overensstemmelse med australsk lovgivning, idet der i beregningen dog bortses fra den danske ydelse, som personen modtager,

b) at trække beløbet, personen modtager som dansk ydelse, fra maximumbeløbet af den australske ydelse, og

c) at anvende den relevante ydelsesberegning ifølge australsk lovgivning på den resterende ydelse, som er fremkommet ved anvendelsen af litra b), idet det beløb, som er beregnet ved anvendelse af litra a), anvendes som personens indkomst.

6. Når en person i et parforhold, eller både denne person og hans eller hendes partner, modtager en eller flere danske ydelser, anses hver af disse, ved anvendelsen af stk. 5 og efter australsk lovgivning, som modtagere af halvdelen af ydelsesbeløbet eller summen af begge ydelser, alt efter forholdene.

7. Hvis en person uden anvendelse af stk. 5 ville have ret til en australsk ydelse eller ville have ret, såfremt en ansøgning var indgivet, anses personen for at modtage ydelsen i forhold til partnerens ansøgning om en ydelse efter australsk lovgivning.

AFSNIT IV – Bestemmelser om danske ydelser

ARTIKEL 9 – Almindelige bestemmelser om bopæl

1. Ved anvendelsen af denne artikel finder bestemmelserne i dansk lovgivning, hvorefter retten til ydelser er betinget af bopæl på dansk område, ikke anvendelse på en australsk bosiddende, medmindre han eller hun ansøger om førtidspension på grund af sociale forhold.

2. Australske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, i en sammenhængende bopælsperiode på ikke under 12 måneder på dansk område har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.

3. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold for australske statsborgere er yderligere betinget af, at vedkommende har fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelse af ansøgning om pension, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl på dansk område.

4. Uanset artikel 4 i denne aftale er danske statsborgere med bopæl på australsk område ikke berettiget til tilkendelsen af førtidspension af sociale grunde.

ARTIKEL 10 – Særlige bopælskrav

Bestemmelserne i lov om social pension om, at opholdsperioder i udlandet med henblik på uddannelse sidestilles med bopæl på dansk område ved opgørelsen af bopælstid, gælder, uanset bestemmelserne i artikel 4, kun for danske statsborgere.

AFSNIT V – Øvrige og administrative bestemmelser

ARTIKEL 11 – Indgivelse af dokumenter

1. En ansøgning, erklæring eller anke vedrørende en ydelse, hvad enten den ydes af en part efter denne overenskomst eller på anden måde, kan når som helst efter overenskomstens ikrafttræden indgives på den anden parts område, i overensstemmelse med den administrative aftale indgået ifølge artikel 14.

2. Ved fastsættelsen af ret til en ydelse betragtes datoen, hvor ansøgningen, erklæringen eller anken, der er omtalt i stk. 1, er indgivet til den kompetente institution hos den anden part som dette dokuments indgivelsesdato hos den kompetente institution hos den første part.

3. For Australiens vedkommende er den henvisning til et ankedokument, der er nævnt i denne artikel, en henvisning til et dokument vedrørende en anke, der kan indgives til en administrativ myndighed etableret efter australske sociale sikringslove.

ARTIKEL 12 – Afgørelse af ansøgninger

1. Med forbehold af denne overenskomst tages følgende i betragtning ved fastsættelsen af en persons ret til en ydelse efter denne overenskomst:

a) en periode som australsk bosiddende og en periode med bopæl i Danmark, og

b) enhver begivenhed eller forhold, der er relevant for denne ret,

i den udstrækning disse perioder eller begivenheder er anvendelige med hensyn til denne person, uanset hvornår de blev optjent eller indtraf.

2. Datoen for udbetalingen af en ydelse efter denne overenskomst bestemmes i overensstemmelse med den berørte parts lovgivning, men kan aldrig være tidligere end ikrafttrædelsesdatoen for denne overenskomst.

3. Hvis:

a) en part til en person udbetaler en ydelse, der vedrører en tidligere periode,

b) den anden part efter dens lovgivning har udbetalt en ydelse til denne person for hele eller en del af den samme periode, og

c) sistørrelsen af den ydelse, der er udbetalt af den anden part skulle have været reduceret, hvis den ydelse, der betales af d

en første part, var kommet til udbetaling i løbet af denne periode,

Da:

d) skal beløbet, der ikke skulle være betalt af den anden part, hvis den i litra a) omtalte ydelse var blevet udbetalt løbende gennem den tidligere periode, betragtes som tilbagebetalingspligtigt for den person til den anden part, og

e) den anden part kan bestemme, at beløbet eller dele deraf kan fratrækkes fremtidige ydelser, der skal udbetales til personen fra denne part.

4. For Australiens vedkommende betyder en ydelse, som omtalt i stk. 3, en pension, en ydelse eller et tillæg, der kan ydes efter australsk social sikringslovgivning, og for Danmarks vedkommende enhver ydelse efter dansk lovgivning defineret i artikel 2, stk. 1, litra b).

5. Ansøgning om en ydelse til den ene parts kompetente myndighed betragtes som en ansøgning om en ydelse fra den anden part. Datoen for modtagelse af ansøgningen til den første parts institution betragtes som den dato, ansøgningen er modtaget af den anden parts institution.

ARTIKEL 13 – Udveksling af oplysninger og gensidig bistand

1. De kompetente myndigheder og kompetente institutioner, der har ansvaret for anvendelsen af denne overenskomst:

a) meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne overenskomst,

b) yder hinanden bistand, herunder enhver meddelelse af oplysning som er nødvendig med hensyn til fastsættelse af betaling af ydelser efter denne overenskomst eller efter enhver af parternes sociale sikringslove, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning,

c) underretter hurtigst muligt hinanden om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne overenskomst, eller om ændringer i deres lovgivning, hvis disse ændringer har betydning for anvendelsen af denne overenskomst, og

d) bistår på anmodning hinanden vedrørende gennemførelsen af overenskomster om social sikring indgået af hver af parterne med tredie lande, i den udstrækning og under de omstændigheder der er nærmere angivet i den administrative aftale, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 14.

2. Den hjælp, der er henvist til i stk. 1, ydes vederlagsfrit med forbehold af enhver administrativ aftale udfærdiget i henhold til artikel 14.

3. Medmindre videregivelse kan kræves efter en parts lovgivning, er enhver oplysning om enkeltpersoner, der gives i overensstemmelse med denne overenskomst til en parts kompetente myndighed eller institution fra den anden parts kompetente myndighed eller institution, hemmelig, og må kun anvendes til det formål at gennemføre denne overenskomst og parternes sociale sikringslove.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 kan på ingen måde fortolkes således, at de pålægger en parts kompetente myndighed eller institutions forpligtelser:

a) til at udføre administrative foranstaltninger, der er i strid med lov og administrativ praksis for nogen af parterne, eller

b) til at fremskaffe oplysninger, som ikke kan indhentes efter de love eller som led i den almindelige administrative fremgangsmåde, der gælder for den ene eller den anden part.

5. Ved anvendelsen af denne overenskomst kan den ene af parternes kompetente myndigheder og institutioner kommunikere med den anden på den pågældende parts officielle sprog.

ARTIKEL 14 – Administrativ aftale

Parternes kompetente myndigheder indgår enhver administrativ aftale, der er nødvendig for at gennemføre denne overenskomst.

ARTIKEL 15 – Løsning af uoverensstemmelser

1. Parterne skal fortolke denne overenskomst loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges overenskomstens udtryk i deres sammenhæng og i lyset af dens hensigt og formål, undtagen hvor denne betydning er blevet modificeret ved en definition i artikel 1.

2. Parterne skal på anmodning fra enhver af parterne omgående konsultere hinanden vedrørende spørgsmål, der ikke er løst af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1.

ARTIKEL 16 – Genforhandling af overenskomsten

Når en part anmoder den anden om at mødes for at genforhandle denne overenskomst, skal parterne mødes med henblik herpå senest 6 måneder efter anmodningen er fremført, og mødet skal holdes på den parts område, til hvilken anmodning blev stilet, medmindre parterne enes om noget andet.

AFSNIT VI – Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

ARTIKEL 17 – Ikrafttrædelse og opsigelse

1. Med forbehold af begge parters sociale sikringslove, kan denne overenskomst ikke medføre nedsættelse af noget ydelsesbeløb til hvilken retten var erhvervet forud for dens ikrafttræden.

2. Denne overenskomst træder i kraft to måneder efter parterne via diplomatiske kanaler gennem noteveksling har underrettet hinanden om, at alle forfatningsmæssige eller lovmæssige krav, der er nødvendige for at give denne overenskomst virkning, er afsluttet.

3. Med forbehold af stk. 4, forbliver denne overenskomst i kraft indtil udløbet af 12 måneder efter den dato, hvor en af parterne fra den anden via diplomatiske kanaler, modtager en note, der angiver den anden parts hensigt om at opsige denne overenskomst.

4. For det tilfælde hvor denne overenskomst er opsagt i henhold til stk. 3, fortsætter overenskomsten med at have virkning for alle personer der:

a) på datoen for opsigelsen modtager ydelser, eller

b) forud for udløbet af den periode, der er omtalt i stk. 3, har indgivet ansøgning, om og ville være berettiget til at modtage ydelser,

i kraft af denne overenskomst.

TIL BEKRÆFTELSE AF FORANSTÅENDE har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne overenskomst

UDFÆRDIGET i Canberra i to eksemplarer den 1. juli 1999 på dansk og engelsk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

FOR KONGERIGET DANMARK FOR AUSTRALIEN

[Signed:] [Signed:]

KRIS LUND-JENSEN JOCELYN NEWMAN

Til toppen

Bilag 2 – ADMINISTRATIV AFTALE OM GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM DANMARK OG AUSTRALIEN

Administrativ aftale

I henhold til artikel 14 i overenskomsten om social sikring mellem Danmark og Australien, underskrevet den 1. Juli 1999, udfærdiger de kompetente myndigheder herved den administrative aftale som udformet i de følgende artikler til gennemførelsen af overenskomsten.

Artikel 1 – Definitioner

1. I denne aftale betyder:

»overenskomst«

overenskomsten om social sikring mellem Danmark og Australien underskrevet den 1. juli 1999

»forbindelsesorgan«

i) i forhold til Australien Centrelink International Services, Hobart, og

ii) i forhold til Danmark - for pensioner der udbetales efter lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsmarkedets tillægspension, Hillerød, og i alle andre tilfælde Den Sociale Sikringsstyrelse, København.

2. Et udtryk, som er defineret i overenskomsten, har, når det anvendes i denne aftale, den samme betydning som i overenskomsten.

Artikel 2 – Kommunikation mellem kompetente institutioner

1. Kommunikation i forbindelse med administrationen af overenskomsten og denne aftale sendes til og fra - alt efter forholdene - det pågældende forbindelsesorgan.

2. I Danmark sendes kommunikation direkte til og fra - alt efter forholdene - den kompetente institution. Når vedkommende kompetente institution ikke kendes, eller hvor anden bistand er nødvendig, sendes kommunikation til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Artikel 3 – Udfærdigelse af blanketter og dokumenter

1. Parternes forbindelsesorganer aftaler de fælles blanketter, som er nødvendige for gennemførelse af den administrative aftale.

2. Alle andre blanketter og dokumenter, som er nødvendige for gennemførelse af overenskomsten eller denne aftale, udfærdiges af hvert forbindelsesorgan efter konsultationer med det andet.

Artikel 4 – Oplysninger om forsikringsperioder og arbejdsperioder i Australien

I tilfælde som nævnt i artiklerne 7 og 9 i overenskomsten:

a) attestere den danske kompetente institution - på anmodning fra det australske forbindelsesorgan - de forsikrings- og bopælsperioder i Danmark, som en person har tilbagelagt efter dansk lovgivning, og tilvejebringer andre oplysninger, som måtte være nødvendige, og

b) det australske forbindelsesorgan attestere - på anmodning fra den danske kompetente institution - en persons arbejdsperioder i Australien og tilvejebringer andre oplysninger, som måtte være nødvendige.

Artikel 5 – Indgivelse af ansøgninger mv.

Ansøgninger om ydelser, klager og alle tilhørende dokumenter og enhver anmeldelse eller andre meddelelser fra en person til en kompetent institution i det ene land mens personen har ophold i det andet land, modtages:

a) i Australien - af ethvert kontor under den kompetente institution, og

b) i Danmark - af bopælskommunen.

Artikel 6 – Behandling af ansøgninger

1. En ansøgning, som indgives til den kompetent institution i et land om en ydelse efter lovgivningen i det andet land, behandles således:

a) den kompetente institution, som modtager ansøgningen:

i) stempler ansøgningsblanketten med dato for modtagelsen,

ii) bekræfter ansøgerens identitet og efterprøver rigtigheden af de personlige oplysninger, som er indeholdt i ansøgnings blanketten på grundlag af de oplysninger som institutionen er i besiddelse af, eller af dokumenter, som fremskaffes af ansøgeren, og tager - hvor det er fornødent - bekræftede kopier af de originale dokumenter;

b) den modtagende institutions forbindelsesorgan:

i) registrerer modtagelsen af ansøgningen,

ii) udfylder en forbindelsesblanket vedrørende ansøgningen,

iii) bekræfter bopælsperioder i det land, som modtager ansøgningen, og

iv) sender så hurtigt som muligt ansøgningsblanketten med tilhørende dokumenter i original eller bekræftet kopi sammen med forbindelsesblanketten til forbindelsesorganet i det andet land, og

c) enhver opgave som skal varetages af det danske forbindelsesorgan varetages af den danske kompetente institution.

2. En kompetent institution, som træffer afgørelse om ret til en ydelse efter overenskomsten, underretter den anden kompetente institution om afgørelsen ved hjælp af en forbindelsesblanket.

3. Når den ene part oversender en ansøgning til den anden part, angiver den oversendende part på forbindelsesblanketten, om den ønsker at gøre krav gældende overfor efterbetalinger af en ydelse, som måtte blive udbetalt efter overenskomsten fra den anden parts kompetente institution, efter artikel 12, stk. 3, i overenskomsten. Når en sådan anmodning fremsættes, vil den anden part - når der tilkendes en ydelse - underrette den oversendende part herom i den aftalte form om enkeltheder om tilkendelse af ydelser. Den part, der tilkender ydelsen, frigiver en eventuel efterbetaling til ydelsesmodtageren efter en periode på 3 måneder fra datoen for underretningen til den oversendende part, med mindre den oversendende part anmoder om udbetaling efter artikel 12, stk. 3, i overenskomsten inden udløbet af denne periode.

Artikel 7 – Lægeundersøgelser

1. Under forbehold af bestemmelsen i stk. 2 skal den kompetente institution eller et forbindelsesorgan i et af landene, når den kompetente institution eller forbindelsesorganet på vegne af den kompetente institution i det andet land anmoder om, at der foretages en lægelig undersøgelse i forbindelse med behandling af en ansøgning eller genvurdering af en sag om ret til en ydelse, sørge for at undersøgelsen bliver udført af en læge udpeget til dette formål, og for at en lægeerklæring afgivet på en aftalt blanket bliver indgivet til den kompetente institution eller forbindelsesorganet i det anmodende land så hurtigt som muligt.

2. Når en kompetent institution eller et forbindelsesorgan i et land, som modtager en anmodning efter bestemmelsen i stk. 1, har adgang til en passende lægeerklæring, som er udfærdiget inden for de seneste 12 måneder forud for anmodningen, kan det efterkomme anmodningen ved at fremsende en kopi af denne erklæring. Den kompetente institution eller forbindelsesorganet i det land, som har anmodet om en lægeerklæring, afgør om den fremsendte erklæring er tilstrækkelig, og hvis erklæringen anses for utilstrækkelig, udfærdiges ny erklæring efter bestemmelsen i stk. 1.

3. Det land, hvor undersøgelsen finder sted, er ansvarlig for udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser efter stk. 1 og 2. Ansvaret for udgifter udstrækkes alene til de udgifter, der er opstået i forbindelse med rejse, udfærdigelse af erklæring, undersøgelse og behandling af ansøgeren efter ønske fra den kompetente institution.

4. De læger, der udpeges til at udføre undersøgelser efter stk. 1 og stk. 2, er:

i Australien Health Services Australia (HSA) eller Approved Medical

Practitioners (AMP), og

i Danmark - alment praktiserende læger eller speciallæger.

Artikel 8 – Administration af danske sociale pensioner

Når en person, som ansøger om eller modtager en ydelse, der udbetales efter lovgivningen i Danmark, opholder sig eller har bopæl i Australien, fremskaffer forbindelsesorganet på anmodning - under forbehold af australsk lovgivning - sådanne oplysninger som anmodet om af den danske kompetente institution.

Artikel 9 – Indkomstoplysninger og supplerende oplysninger

1. Når der anmodes herom, fremskaffer den kompetente institution fra den ene part detaljer om indkomst for en person, som ansøger om eller modtager en ydelse i henhold til den anden parts lovgivning, og for modtagerens ægtefælle eller partner.

2. Forbindelsesorganer og kompetente institutioner bistår hinanden med at fastslå identiteten og adresser på personer, som modtager pension eller ydelser efter overenskomsten.

Artikel 10 – Anker og tilhørende dokumenter

1. En kompetent institution, som modtager en anke og tilhørende dokumenter vedrørende det andet lands lovgivning:

a) stempler dokumenterne med dato for modtagelsen,

b) registrerer modtagelsen af dokumenterne hos dens eget forbindelsesorgan og

c) sender så hurtigt som muligt dokumenterne til den anden kompetente institutions forbindelsesorgan.

2. Enhver opgave, som skal varetages af det danske forbindelsesorgan, varetages af den danske kompetente institution.

Artikel 11 – Statistiske oplysninger

Ved aftalens ikrafttræden og på årlig basis udveksler de kompetente institutioner i overensstemmelse med overenskomstens artikel 13 statistik vedrørende de udbetalinger, som de har foretaget efter overenskomsten. Disse statistikker skal indeholde oplysninger om antallet af ydelsesmodtagere og kontantværdi af de udbetalte ydelser, efter ydelsestype, i den udstrækning sådant statistisk materiale er tilgængeligt.

Artikel 12 – Udveksling af information

Ved overenskomstens ikrafttræden og i overensstemmelse med overenskomstens artikel 13, udveksler de kompetente institutioner oplysninger om udbetalinger til den anden parts territorium og til klienter med bopæl i den anden stats territorium, i den udstrækning oplysningerne er tilgængelige.

Artikel 13 – Ikrafttrædelsesdato

Denne aftale træder i kraft på samme dato som overenskomsten og har samme varighed som overenskomsten.

Underskrevet den 1. Juli 1999 på engelsk og dansk; hver tekst har samme gyldighed.

For den kompetente myndighed i Danmark For den kompetente myndighed i Australien

Kris Lund-Jensen J A McWilliam

Til toppen

Bilag 3 – BLANKETOVERSIGT

Forbindelsesblanket. Fælles dansk australsk anvendes ved kommunikation mellem de to landes institutioner.

Dansk ansøgningsskema anvendes ved ansøgning om dansk pension til personer, der bor i Australien

Australsk ansøgningsskema anvendes ved ansøgning om australsk pension til personer, der bor i Danmark.

Dansk lægeerklæring anvendes når der anmodes om supplerende lægeundersøgelser for personer, der bor i Australien.

Australsk lægeerklæring anvendes når der anmodes om supplerende lægeundersøgelser for personer, der bor i Danmark.

1) Vejledningen blev udsendt til samtlige kommuner mfl. med nedenstående skrivelse:

»Overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring

Der er den 1. juli 1999 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Australien. Den træder i kraft den 1. januar 2001.

Overenskomsten giver forbedrede muligheder for at tildele og udbetale dansk pension til personer, der bor i Australien og australsk pension til personer, der bor i Danmark.

Administrationen af overenskomsten foregår i vid udstrækning i Den Sociale Sikringsstyrelse.

Kommunerne skal dog være opmærksom på overenskomstens regler, når de skal vejlede borgere om muligheden for at få tilkendt australsk pension under bopæl i Danmark samt mulighederne for at få tildelt/udbetalt dansk pension i Australien.

Modtager kommunen en ansøgning om pension fra Australien meddeles det til Den Sociale Sikringsstyrelse, der så vil sende ansøgeren de fornødne blanketter.

I de tilfælde, hvor en pensionsansøger eller en kommune allerede har rettet henvendelse til Sikringsstyrelsen, vil styrelsen af egen drift optage sagen til behandling.

Der vedlægges en oversigt over tidligere udsendte vejledninger til konventioner og overenskomster om social sikring. Vejledninger findes på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk.

Med venlig hilsen

Anni Banke

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Konventioner og overenskomster med andre lande Vejledninger

CIR nr 9 af 18/01/1978

Cirkulære om konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

CIR nr 9 af 18/01/1979

Cirkulære om konvention mellem Danmark og Jugoslavien (Statssuccession) om social sikring

CIR nr 42 af 11/04/1983

Cirkulære om konvention mellem Danmark og Pakistan om social sikring

VEJ nr 19065 af 20/12/1985

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Canada om social sikring

VEJ nr 19128 af 25/02/1988

Vejledning om konvention mellem Danmark og Østrig om social sikring

VEJ nr 19248 af 22/03/1988

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Quebec om social sikring

VEJ nr 19260 af 26/04/1988

Vejledning om konvention mellem Danmark og Marokko om social sikring

VEJ nr 19250 af 16/11/1995

Vejledning om konvention mellem Danmark og Chile om social sikring

VEJ nr 19050 af 25/03/1996

Vejledning om konvention mellem Danmark og Israel om social sikring

VEJ nr 19275 af 14/08/1997

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og New Zealand om social sikring

VEJ nr 19411 af 31/12/1997

Vejledende bemærkninger til nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester

VEJ nr 19180 af 05/03/1998

Vejledning om konvention mellem Danmark og Schweiz om social sikring«

Til toppen