Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)

By- og Boligministeriets vejledning nr. 178 af 12/12 2000.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 141 af 13. september 1995 om unge flygtninges adgang til at opnå bolig på visse kollegier. Nærværende vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 1075 af 8. december 2000 om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) med ikrafttrædelsestidspunkt 16. december 2000.

Bekendtgørelsen har samme anvendelsesområde som den tidligere bekendtgørelse i relation til typen af ungdomsboliginstitutioner.

Personkredsen er udvidet med gruppen af unge udlændinge, nævnt under nr. 3) og 6), så den nu omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter følgende bestemmelser i udlændingeloven:

1) Udlændingelovens § 7 om konventionsflygtninge, de facto-flygtninge og flygtninge, der har ansøgt om asyl fra udlandet og har særlig tilknytning til Danmark, samt udlændingelovens § 8 om konventionsflygtninge,

2) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2, om udlændinge, der uden for de i udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde, befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen,

3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,

4) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, om opholdstilladelse af ganske særlige grunde, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Bestemmelsen omfatter mindreårige uledsagede asylansøgere og udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, som følge af udsendelseshindringer,

5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, om udlændinge med opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., som må antages at have behov for fortsat midlertidig beskyttelse her i landet,

6) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 6, om udlændinge fra Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien Montenegro), som her i landet har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens § 7 inden 11. oktober 1995, og som er blevet meddelt endeligt afslag på opholdstilladelse som flygtninge, men som ikke for tiden kan indrejse i Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien Montenegro).

Ad § 1

Da den berettigede personkreds til alle almene ungdomsboliger samt selvejende ungdomsboliger (kollegier), hvortil der er givet tilsagn den 1. januar 1978 eller senere, er unge under uddannelse eller andre unge med særligt behov, vil bekendtgørelsens personkreds normalt kunne komme i betragtning til disse boliger. Der er derfor ikke behov for at fastsætte særlige regler om adgang for bekendtgørelsens personkreds til disse boliger. For selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), hvortil der er givet tilsagn før den 1. januar 1978, er den berettigede personkreds derimod alene unge under uddannelse. For at give unge flygtninge adgang til disse boliger, er det derfor nødvendigt at fastsætte særlige regler herom.

Ad § 2

Uden dokumentation for modtagelse af undervisning er bekendtgørelsens personkreds i indtil 3 år efter opnået opholdstilladelse berettiget til på lige fod med øvrige ansøgere at få tildelt en bolig i selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), hvortil der er givet tilsagn før den 1. januar 1978.

Ved opsigelse finder bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991 om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger anvendelse. Ved opsigelse efter udløbet af den 3-årige periode bør institutionen/boligorganisationen tage hensyn til den pågældendes mulighed for at skaffe sig en anden bolig. Det er almindelig praksis, at institutionerne ud over opsigelsesvarslet på 3 måneder efter ansøgning herom giver fraflyttende beboere en yderligere frist på 3 måneder, såfremt det ikke har været muligt for den pågældende at skaffe sig en anden bolig.

Ad § 3

Personer omfattet af bekendtgørelsens personkreds, som fremviser dokumentation for, at de enten modtager danskundervisning på spor 3, trin 4, med henblik på Danskprøve 2, eller deltager i undervisning med henblik på Danskprøve 3 har ret til på lige fod med øvrige uddannelsessøgende at få tildelt en bolig i selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier), hvortil der er meddelt tilsagn før den 1. januar 1978. For så vidt angår Danskprøve 2 henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Danskprøve 3 er en privat prøve, der kræves til visse videregående uddannelser, f.eks. visse sprogfag. Undervisningen og prøven varetages af Studieskolerne i København, Århus og Odense.

Generelt bemærkes, at der skal foretages en individuel vurdering af, om personer, der er omfattet af bekendtgørelsens personkreds, kan tilkendes en bolig i de pågældende ungdomsboliger (kollegier). Det vil således være i strid med reglerne, såfremt der fastsættes nærmere bestemte kvoter for antallet af personer omfattet af bekendtgørelsens personkreds, der kan optages i de enkelte selvejende ungdomsboliger (kollegier).

Til toppen