Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulæreskrivelse om Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4

Indenrigsministeriets skrivelse nr. 123 af 13/7 2000.

Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen, opholdstilladelse, udsendelseshindringer, udlændingelov § 9, stk. 2, nr. 4

Til toppen

1. Baggrund

Ved lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) blev udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, ændret.

Der kan herefter efter ansøgning gives opholdstilladelse til udlændinge, hvis ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor, herunder at udsendelse, jf. § 30, ikke har været mulig i mindst 18 måneder.

På denne baggrund og i medfør af udlændingelovens § 30, stk. 2, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 26. juni 1999, fastsættes nedenfor nærmere retningslinjer for Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, som affattet ved lov nr. 473 af 1. juli 1998.

Til toppen

2. Rigspolitiets forelæggelse af sager for Udlændingestyrelsen

Efter de forarbejder, der knytter sig til ændringen af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, ved lov nr. 473 af 1. juli 1998, skal Rigspolitiet forelægge de sager for Udlændingestyrelsen, hvor der er forløbet mindst 18 måneder efter udløbet af den seneste udrejsefrist, og hvor udsendelse efter politiets vurdering må anses for udsigtsløs. Forelæggelsen sker med henblik på Udlændingestyrelsens vurdering af, om den pågældende udlænding skal meddeles opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 4.

Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen skal ske i alle sager, snarest efter at der er forløbet 18 måneder fra udløbet af den udrejsefrist, som blev fastsat i forbindelse med et endeligt afslag på asyl efter udlændingelovens § 7 eller et eventuelt umiddelbart efterfølgende afslag på humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2.

Fremgår det af sagens akter eller af Udlændingeregistret, at udlændingemyndighederne i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse på et andet grundlag end asyl undtagelsesvis har udsat udrejsefristen i en periode og herefter fastsat en ny udrejsefrist, skal Rigspolitiet anføre dette i forbindelse med den forelæggelse for Udlændingestyrelsen, der sker, snarest efter at der er forløbet 18 måneder fra den udrejsefrist, der blev fastsat i forbindelse med et endeligt afslag på asyl eller et eventuelt umiddelbart efterfølgende afslag på humanitær opholdstilladelse. Rigspolitiet skal i sådanne tilfælde efter konkret anmodning fra Udlændingestyrelsen herom på ny forelægge sagen for Udlændingestyrelsen, snarest efter at der er forløbet 18 måneder fra udløbet af den seneste udrejsefrist.

Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen skal ske i alle de nævnte sager, uanset om udlændingen har undladt at medvirke ved udsendelsesbestræbelserne.

I forbindelse med forelæggelsen skal Rigspolitiet redegøre for de hidtidige udsendelsesbestræbelser, herunder for om det har været muligt for udlændingen at udrejse frivilligt, om udlændingen i så fald aktivt har søgt at udnytte en sådan mulighed for frivillig udrejse, om udlændingen har underskrevet erklæringen om medvirken til udsendelse af Danmark, om udlændingen reelt har medvirket til udsendelsen, og om denne reelle medvirken har været konstant siden udløbet af udrejsefristen. Rigspolitiet kan i den forbindelse henvise til vedlagte kopier af udsendelsessagens akter.

Redegørelsen skal endvidere indeholde Rigspolitiets vurdering af de fremtidige udsendelsesmuligheder, herunder om udsendelse for tiden må anses for udsigtsløs.

Sker der efter forelæggelsen relevante ændringer i de oplysninger, som har betydning for Udlændingestyrelsens afgørelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, skal Rigspolitiet snarest underrette Udlændingestyrelsen herom.

Til toppen

3. Anvendelsesområde

Udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, som affattet ved lov nr. 473 af 1. juli 1998, finder ikke anvendelse på udlændinge, der inden lovens ikrafttræden den 3. juli 1998 har indgivet ansøgning om opholdstilladelse, jf. herved denne lovs § 4, stk. 4. En ansøgning om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer efter afslag på asyl anses for indgivet i forbindelse med ansøgningen om asyl.

Cirkulæreskrivelsen finder således anvendelse fra dags dato med virkning for udlændinge, der den 3. juli 1998 eller senere indgiver ansøgning om asyl i Danmark.

Udlændinge, der har indgivet ansøgning om asyl inden lovens ikrafttræden den 3. juli 1998 og eventuelt er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, på grund af udsendelseshindringer, og hvis opholdstilladelse søges forlænget eller er meddelt på ny efter lovens ikrafttræden, behandles fortsat efter de retningslinjer, der er fastlagt i Indenrigsministeriets brev af 15. maj 1995 til Rigspolitichefen, Direktoratet for Udlændinge (nu Udlændingestyrelsen) og Udenrigsministeriet.

Har udlændingen første gang indgivet ansøgning om asyl inden den 3. juli 1998, og ansøger den pågældende herefter under sit ophold her i landet om genoptagelse af sin asylsag den 3. juli 1998 eller derefter, behandles den pågældende fortsat efter de tidligere regler, idet genoptagelsesansøgningen ikke betragtes som en ny ansøgning om asyl.

En udlænding, der har indgivet ansøgning om asyl inden den 3. juli 1998, og som udrejser af landet og siden indrejser på ny for den 3. juli 1998 eller derefter at indgive en ny ansøgning om asyl, vil derimod blive behandlet efter de nye regler.

Tidligere ansøgning om og eventuel meddelelse af opholdstilladelse på andet grundlag (familiesammenføring m.v.) har ikke betydning for spørgsmålet om, hvorvidt afgørelse om meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, på grund af udsendelseshindringer skal træffes efter de nye eller de tidligere regler.

Til toppen