Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Vejledning om samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsministeriets vejledning nr. 53 af 19/5 1999.

I medfør af lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991 med senere ændringer, kan personer, som er mellem 60 og 67 år få delpension samtidig med deltidsbeskæftigelse. Ved seneste ændring, jf. lov nr. 289 af 12. maj 1999, blev reglerne om delpension tilpasset reglerne om efterløn og folkepension. Det betyder bl.a., at personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, alene kan få delpension fra det 60. til det 65. år.

Kommunalbestyrelserne administrerer og udbetaler delpension.

Denne vejledning beskriver forholdet mellem reglerne om delpension og om arbejdsløshedsforsikring. Vejledningen erstatter vejledning af 23. december 1986 om samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen. Den erstatter tillige tillæg 1 af 6. december 1988 og tillæg 2 af 7. februar 1989.

For så vidt angår forholdet mellem delpension og efterløn, henvises til bekendtgørelse nr. 301 af 17. maj 1999 med tilhørende vejledning.

Personkreds

Vejledningen gælder for personer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension, og som samtidig er medlem af en a-kasse.

Forsikringsstatus

Et medlem, der ved overgang til delpension er fuldtidsforsikret i en a-kasse for lønmodtagere, skal deltidsforsikres. Dette gælder, selv om a-kassen efter sin vedtægt normalt ikke optager deltidsforsikrede.

Et medlem, der ved overgang til delpension er forsikret i en a-kasse for selvstændige, og som fortsætter arbejdet i den selvstændige virksomhed på nedsat tid, skal fortsætte som fuldtidsforsikret efter overgang til delpension.

Det er reglerne i bekendtgørelse om optagelse i en arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende, der afgør, om et medlem skal anses for at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder, at et medlem, der er ansat i eget eller nærmeste families selskab, ofte vil være selvstændig erhvervsdrivende efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven). Det gælder, selv om medlemmet efter lov om delpension anses for lønmodtager.

Ret til dagpenge - lønmodtagere

Dagpenge i perioden med delpension

Et medlem, som bliver ledig fra sit deltidsarbejde, kan fortsat få delpension i op til 52 uger.

Ved fuld ledighed kan medlemmet få dagpenge samtidig med delpension. Der skal ikke ske fradrag i dagpengene for delpension.

Ved delvis ledighed kan medlemmet få supplerende dagpenge samtidig med delpension. Reglerne om mindsteudbetaling gælder også for medlemmer, der får delpension og supplerende dagpenge.

Retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet ved ledighed opfylder de almindelige regler for deltidsforsikrede. Det vil bl.a. sige, at medlemmet skal opfylde beskæftigelseskravet for deltidsforsikrede. Medlemmet skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til og med 30 timer ugentligt beregnet i gennemsnit for en måned, jf. § 67, stk. 1, i loven. Det betyder også, at medlemmets sats som udgangspunkt skal beregnes på baggrund af arbejdet i perioden med delpension. Delpensionen kan dog ikke tages med i beregningen.

Dagpenge efter perioden med delpension

Ved delpensionens bortfald, jf. lov om delpension, har medlemmet ret til dagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt på dette tidspunkt. Retten til dagpenge følger fortsat reglerne for deltidsforsikrede. Medlemmet skal overgå til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet opfylder betingelserne i lovens § 68, stk. 3.

Ret til dagpenge - selvstændige

Dagpenge i perioden med delpension

Et medlem, der er ophørt mere end midlertidigt med det personlige arbejde i virksomheden, mister retten til delpension ved udgangen af den måned, hvor ophøret er sket. Medlemmet har ret til dagpenge i perioden fra ophøret i virksomheden og frem til delpensionens bortfald, hvis betingelserne for ret til dagpenge for selvstændige erhvervsdrivende er opfyldt.

Medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., men som er lønmodtagere efter lov om delpension, har dog ret til delpension i op til 52 uger ved ledighed. Der er f.eks. tale om et medlem, der er ansat i eget eller ægtefælles selskab, og som på grund af ansættelsen er lønmodtager i relation til lov om delpension. Medlemmets ret til også at få dagpenge afhænger af, om medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Det er bl.a. et krav, at medlemmet kan anses for mere end midlertidigt ophørt.

Der skal ikke ske fradrag i dagpengene for delpension.

Selvstændige erhvervsdrivende beholder deres status som fuldtidsforsikrede i perioden med delpension. Retten til dagpenge er bl.a. betinget af, at beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede er opfyldt. Arbejdet i virksomheden i perioden med delpension kan ikke anses for at have været i væsentligt omfang. Arbejdet kan derfor kun medregnes med 18½ time. Det skyldes, at man alene får delpension for 18½ time pr. uge som selvstændig erhvervsdrivende.

Medlemmet kan vælge mellem 2 muligheder ved beregning af sats:

1) satsen bliver beregnet på grundlag af beskæftigelsen før perioden med delpension (det forudgående beregningsgrundlag), eller

2) satsen bliver beregnet på grundlag af beskæftigelsen i perioden med delpension (det aktuelle beregningsgrundlag).

Delpensionen kan ikke medregnes

Hvis medlemmet vælger at bruge det aktuelle beregningsgrundlag, kan medlemmet vælge 2 ud af de sidste 5 regnskabsår forud for ophøret. Det betyder, at der kan bruges både regnskabsår, hvor medlemmet har fået delpension, og regnskabsår, hvor medlemmet har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden.

Da medlemmet kan vælge mellem det forudgående og det aktuelle beregningsgrundlag og på den måde opnå den mest fordelagtige sats, skal der alene satsreguleres fra den sidste dag inden overgang til dagpenge. Det gælder, selv om medlemmet har valgt det forudgående beregningsgrundlag.

Mindstesatsen er ikke en beregnet sats. Satsen udbetales på grundlag af en vurdering af medlemmets aktuelle beskæftigelse. Da medlemmet ikke har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i den periode, hvor medlemmet har fået delpension, er medlemmet som hovedregel udelukket fra at få mindstesatsen.

Dagpenge efter perioden med delpension

Ved delpensionens bortfald, jf. lov om delpension, har medlemmet ret til dagpenge, hvis medlemmet på dette tidspunkt opfylder betingelserne herfor.

Retten til dagpenge følger fortsat reglerne for selvstændige, se ovenfor.

Oplysning mellem kommunalbestyrelse og a-kasse

Når et medlem af en a-kasse søger om delpension, skal kommunalbestyrelsen i medlemmets kommune oplyse a-kassen herom. Kommunalbestyrelsen skal også oplyse a-kassen om den endelige afgørelse.

Når et medlem på delpension har fået udbetalt dagpenge i en sammenhængende periode på 52 uger, skal a-kassen oplyse kommunalbestyrelsen herom.

Til toppen