Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Cirkulæreskrivelse om værgemålsloven, faste værger, indberetning af afgørelser, midler, der tilfalder personer under værgemål

Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 13 af 7/1 1997.

1. Den 1. januar 1997 trådte værgemålsloven, jf. lov nr. 388 af 14. juni 1995, i kraft. Justitsministeriet har i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 1177 af 13. december 1996 om værgemål.

Justitsministeriet har endvidere i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 11 78 af 13. december 1996 om behandlingen af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse), der efter § 1 finder anvendelse ved statsamternes behandling af de nævnte sager. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. i § 2 krav til indholdet af de lægeerklæringer, som statsamterne skal indhente til brug for behandlingen af værgemålssager, jf. værgemålslovens § 18, stk. 2, og i kapitel 3 bestemmelser om statsamternes antagelse af faste værger.

Efter drøftelse med Den Danske Dommerforening Dommerfuldmægtigforeningen skal Civilretsdirektoratet henlede retternes opmærksomhed på disse bestemmelser. Direktoratet skal endvidere henstille, at retterne ved værgebeskikkelser så vidt muligt, når der skønnes behov for at beskikke en professionel værge, beskikker en af de antagne faste værger.

Til orientering kan det oplyses, at statsamterne vil underrette byretterne i de respektive amter om, hvem der i det pågældende amt er antaget som fast værge og om ændringer heri.

Civilretsdirektoratet skal endvidere efter drøftelse med de nævnte foreninger henstille, at retterne følger nedenstående retningslinier om indberetning af afgørelser og om midler, der tilfalder personer under værgemål.

2. Efter § 35, stk. 3, i værgemålsloven kan værgen ikke kvittere for modtagelsen af midler, der er omfattet af et værgemål, og som skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling efter lovens § 35.

Ved iværksættelse eller ændring af værgemål bør retten i forbindelse med afgørelsen indhente oplysning fra værgen om, hvorvidt den, der er under værgemål, ejer midler af en sådan størrelse, at de skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og i Bekræftende fald i hvilken forvaltningsafdeling værgen ønsker midlerne bestyret. Retten bør give forvaltningsafdelingen meddelelse om afgørelsen og værgebeskikkelsen med oplysning om midlernes art. Bestyres der allerede midler i en forvaltningsafdeling bør retten give forvaltningsafdelingen meddelelse om afgørelser om ændring eller ophævelse af værgemålet, j£ værgemålslovens § 9 og § 10.

Kan det ikke tinder rettens behandling af sagen uden nærmere undersøgelse konstateres, hvilken forvaltningsafdeling værgen ønsker benyttet, bør retten i afgørelsen fastsætte, til hvilken af de godkendte forvaltningsafdelinger meddelelse skal gives. Valget af en forvaltningsafdeling blandt de godkendte afdelinger er overladt til rettens frie skøn.

Der bør endvidere, uanset om et værgemål omfatter midler, der skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, herunder værgemål, der alene omfatter personlige forhold, gives det tilsynsførende statsamt meddelelse om enhver afgørelse om værgemål, herunder om værgebeskikkelse.

Retten bør i øvrigt i forbindelse med værgebeskikkelsen meddele værgen, at det påhviler denne at lade en afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne tinglyse i personbogen. Hvis den, der er frataget handleevnen, ejer eller erhverver fast ejendom bør retten tillige meddele værgen, at tinglysning skal ske der, hvor den faste ejendom er beliggende. Værgen bør endelig vejledes om at forevise dokumentation for tinglysningen for det tilsynsførende statsamt.

3. I domme og retsforlig, hvor der tilkendes personer under værgemål erstatning m.v., som efter § 35 i værgemålsloven skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, bør der optages en bestemmelse om, at beløbet skal indbetales til den af de godkendte forvaltningsafdelinger, som værgen ønsker benyttet.

Kan det ikke under rettens behandling af sagen uden nærmere undersøgelse konstateres, hvilken forvaltningsafdeling værgen ønsker benyttet, bør retten i dommen eller forliget fastsætte, til hvilken af de godkendte forvaltningsafdelinger beløbet skal indbetales. Valget af en forvaltningsafdeling blandt de Godkendte afdelinger er overladt til rettens frie skøn. Retten bør sende en udskrift af dommen eller forliget til forvaltningsafdelingen med oplysning om navn, adresse og cpr.nr. på værgen og på den, der er under værgemål.

4. I boer, der behandles efter dødsboskiftelovens kapitel 15 om privat skifte eller efter kapitel 16 om behandling ved bobestyrer, bør skifteretten ved revision af boopgørelsen, jf. lovens § 79, stk. 3, nr. 1, påse, at der foreligger kvittering fra en godkendt forvaltningsafdeling for modtagelsen af arv omfattet af et værgemål, hvis arven er af en sådan størrelse, at den efter værgemålsloven skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling. Er midlerne ikke indbetalt til en godkendt forvaltningsafdeling, bør det tilsynsførende statsamt underrettes.

I boer, der efter dødsboskiftelovens kapitel 12 udlægges uden skiftebehandling, efter kapitel 13 udlægges til den efterlevende ægtefælle eller efter kapitel 14 udleveres til hensidden i uskiftet bo bør skifteretten vejlede om værgens pligt til at sørge for, at midler, der efter værgemålslovens § 35 skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, indleveres til en forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 3.

5. Justitsministeriets cirkulære nr. 20 af 26. februar 1986 om indberetning vedrørende midler, der tilfalder umyndige og borteblevne, samt indberetning vedrørende værgebeskikkelser m.v. ophæves. Cirkulæret finder dog anvendelse ved skifte af dødsboer, der efter dødsboskiftelovens § 117 behandles efter de hidtil gældende regler for skifte af dødsboer.

Til toppen