Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1059 af 18/12 1997.

I medfør af § 102 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 514 af 19. juni 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 380 af 10. juni 1997, § 8 i lov nr. 382 af 10. juni 1997, § 1 i lov nr. 969 af 17. december 1997 og § 1 i lov nr. 970 af 17. december 1997, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Landsbyggefonden kan yde støtte til udgifter til forebyggende arbejde, herunder evalueringsarbejde i forbindelse med beboerrådgivere, jf. § 92, stk. 3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Støtten ydes på grundlag af en ansøgning fra boligorganisationen, indsendt gennem kommunen. Ansøgningen skal indeholde en helhedsplan for indsatsen i området.

Stk. 2. Støtten kan ydes til udgifter til løn til beboerrådgivere og til andre omkostninger i forbindelse med drift af ordningen.

Stk. 3. Støtten udbetales som a conto bidrag kvartalsvis bagud på grundlag af det af fonden meddelte tilsagn til boligorganisationen til brug for nærmere angivne boligafdelinger.

Stk. 4. Landsbyggefonden kan bringe betalingen af støtte til ophør, hvis

1) betingelserne i fondens tilsagn ikke overholdes,

2) udgifter afholdes til andet formål end det, hvortil der er meddelt tilsagn,

3) udgifterne ikke er afholdt til formålet, eller

4) den statslige støtte ophører.

Stk. 5. Boligorganisationen skal tilbagebetale for meget eller uberettiget udbetalt støtte til fonden.

Stk. 6. Boligorganisationen skal straks foretage indberetning til fonden, hvis forudsætningerne eller de vilkår, hvorunder støtten er udbetalt, ikke længere er til stede.

Stk. 7. Den udbetalte støtte indtægtsføres som en fast note til kt. nr. 602.26 i boligorganisationens regnskab, jf. det i § 68 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 494 af 16. juni 1997 og bekendtgørelse nr. 674 af 21. august 1997 omhandlede regnskabsskema.

Stk. 8. Støtte kan ydes til aktiviteter, der vedrører flere afdelinger. § 5, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Organisationsbestyrelsen udarbejder retningslinier for den indsats, der skal ske i den enkelte afdeling. Arbejdsbeskrivelse for beboerrådgiveren udfærdiges på grundlag af den fremsendte ansøgning og helhedsplanen. Arbejdsbeskrivelsen omfatter ikke enkeltsagsbehandling. Er der tale om fælles aktiviteter for flere afdelinger tilhørende forskellige boligorganisationer, udarbejdes retningslinierne af de involverede organisationsbestyrelser i fællesskab.

Stk. 2. Indsatsen skal tilrettelægges som en bred, forebyggende indsats i samarbejde med kommunen og andre lokale organisationer.

§ 3. Medarbejdere (beboerrådgivere) i almene boligorganisationer kan forstå forebyggende arbejde med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i den enkelte afdeling.

Stk. 2. Beboerrådgiverne kan forestå aktiviteter, der vedrører flere afdelinger under samme boligorganisation eller under forskellige boligorganisationer. Udgifterne hertil konteres på den enkelte boligorganisation efter reglerne i § 5, stk. 2.

§ 4. Ansættelsesvilkår aftales mellem boligorganisationens/boligorganisationernes ledelse og medarbejderen under hensyn til de under § 2 udarbejdede retningslinier.

Stk. 2. Ansættelsesvilkårene skal indeholde retningslinier om, at beboerrådgiveren ikke uberettiget må videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, som beboerrådgiveren bliver bekendt med i sit virke.

§ 5. Boligorganisationen fremsender til Landsbyggefonden hvert år inden den 31. januar en revisorattesteret opgørelse over alle udgifter og eventuelle indtægter i tilknytning til de igangsatte forebyggende aktiviteter, der vedrører det forudgående år. Udgifterne konteres på kt.nr. 516 i boligorganisationens regnskab, jf. det i § 68 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996 om drift af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 494 af 16. juni 1997 og bekendtgørelse nr. 674 af 21. august 1997 omhandlede regnskabsskema.

Stk. 2. Vedrører udgifterne eller indtægterne flere boligorganisationer, fordeles disse efter en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er truffet aftale om i overensstemmelse med de herom gældende regler.

§ 6. Landsbyggefonden udarbejder årligt et særskilt regnskab vedrørende den udbetalte støtte til forebyggende arbejde.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den i henhold til § 77, stk. 3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. udpegede statsautoriserede revisor.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998 og har virkning for de beboerrådgivere, der er omfattet af § 92, stk. 3, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Til toppen