Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Skrivelse med orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v.

Socialministeriets skrivelse nr. 207 af 28/11 1994.

1. Psykologloven

Den 1. januar 1994 trådte lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. (psykologloven) i kraft. Med loven indførtes en autorisationsordning for psykologer. Til varetagelse af opgaverne efter loven er der under Socialministeriets ressort oprettet et psykolognævn.

Psykolognævnet er et uafhængigt sagkyndigt nævn, der meddeler autorisationer og fører tilsyn med de autoriserede psykologer.

Efter loven § 14, stk. 1, skal autoriserede psykologer føre ordnede optegnelser over deres virksomhed. Nærmere retningslinierne for de autoriserede psykologers ordnede optegnelser er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag.

Efter bekendtgørelsen omfatter journalpligten alle autoriserede psykologer, både ansatte i offentlige og private virksomheder, samt privatpraktiserende.

Journalpligten indtræder, når der indledes behandling/rådgivning hos en autoriseret psykolog.

Journalpligten omfatter ud over navn, adresse og årsagen til henvendelsen, oplysninger om psykologiske undersøgelser, oplysninger om rådgivning, behandling, samt andet relevant materiale som led i arbejdet med klienten. I det journalpligtige materiale indgår derfor også den undersøgtes svar på tests mv., det såkaldte råmateriale.

Efter psykologlovens § 14, stk. 3, gælder som hovedreglen , at den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne. Er der tale om en mindreårig vil retten til aktindsigt normalt også omfatte forældremyndighedens indehaver. I bestemmelsens stk. 4, findes regler om begrænsning i retten til aktindsigt, se herom nærmere nedenfor under punkt 3.

2. Aktindsigt i psykologers råmateriale

I det følgende redegøres der for forældremyndighedsindehaverens adgang til at få aktindsigt i det råmateriale (testmateriale), som ligger til grund for en psykologerklæring udarbejdet i forbindelse med en sag om hjælpeforanstaltninger efter bistandsloven (børnesager):

a) Psykologerklæring rekvireres fra offentligt ansat autoriseret psykolog

Offentligt ansatte psykologer, der har fået autorisation efter psykologloven, er omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven og psykologloven. Pligten for offentligt ansatte autoriserede psykologer til at føre ordnede optegnelser (journal) følger de regler, der gælder for pågældende ansættelsessted, jf. § 7 i bekendtgørelsen af 12. september 1994 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Med hensyn til mulighederne for aktindsigt omfatter de almindelige krav til journalføring, der stilles i forvaltningsloven og offentlighedsloven også råmateriale, dvs. den undersøgtes svar på tests og lignende. Det betyder, at råmaterialet er omfattet af aktindsigten. Der er dog mulighed for at begrænse aktindsigten efter reglerne i forvaltningslovens § 15, offentlighedslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., og psykologlovens § 14, stk. 4.

b) Psykologerklæring rekvireres fra en privatpraktiserende autoriseret psykolog

Privatpraktiserende psykologer, der har fået autorisation efter psykologloven, er ikke omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven i deres virksomhed. Imidlertid har de efter psykologlovens § 14 pligt til at føre ordnede optegnelser efter de retningslinier, der er fastsat i bekendtgørelsen om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Som omtalt ovenfor omfatter journalpligten også den undersøgtes svar på tests, det såkaldte råmateriale. Psykologlovens § 14, stk. 3, og bekendtgørelsens § 4, stk. 4, indeholder regler, der svarer til forvaltningslovens regler om partsaktindsigt. Det medfører, at råmaterialet er omfattet af aktindsigten. Der er dog mulighed for at begrænse aktindsigten efter reglerne i psykologlovens § 14, stk. 4.

c) Psykologerklæring rekvireres fra offentlig ansat psykolog, der ikke har autorisation

Offentlig ansatte psykologer, der ikke har autorisation, er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven vedrørende deres virksomhed. Er råmaterialet sendt til afgørelsesmyndigheden (i tvangsfjernelsessager børn og unge-udvalget), vil det være undergivet partsaktindsigt efter forvaltningsloven med de begrænsninger, der følger af lovens § 15, herom henvises til punkt 3 nedenfor.

Er råmaterialet ikke afgivet til børn og unge-udvalget eller anden myndighed, vil råmaterialet være internt arbejdsmateriale, jf. offentlighedslovens § 7. Råmaterialet består imidlertid af barnets svar på de foretagne tests, og det betyder, at der er tale om oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som danner grundlag for psykologens erklæring. Oplysningerne i det interne råmateriale vil derfor i almindelighed være undergivet ekstraheringspligten efter offentlighedslovens § 11, stk. 1, med den virkning, at der reelt bliver tale om aktindsigt i selve råmaterialet. Der er dog fortsat mulighed for at begrænse aktindsigten efter offentlighedslovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

d) Psykologerklæring rekvireres fra ikke autoriseret privatpraktiserende psykolog

Privatpraktiserende psykologer, der ikke har autorisation, er hverken omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven eller psykologloven. Det medfører, at der ikke er aktindsigt i råmaterialet, medmindre materialet er afgivet til børn og unge- udvalget, som træffer afgørelse i sagen, jf. ovenfor under punkt c, 1. afsn.

Forældremyndighedsindehaverens adgang til aktindsigt i psykologers råmateriale vil således afhænge af, om kommunen lader den psykologiske undersøgelse foretage af en psykolog, der er autoriseret efter psykologloven eller af en privatpraktiserende psykolog, der ikke har autorisation.

Denne forskel i forældremyndighedsindehaverens retstilling - alene bestemt af hvilken psykolog, der har udarbejdet psykologerklæringen - er efter Socialministeriets opfattelse ikke hensigtsmæssig.

Socialministeriet anbefaler derfor, at kommunerne, hvis undersøgelsen rekvireres fra en privatpraktiserende psykolog, der ikke har autorisation, altid træffer aftale om udlevering af råmaterialet. Det anbefales tillige, at kommunen træffer aftale om, at psykologens journaloptegnelser svarer til de krav, der stilles i bekendtgørelsen for de autoriserede psykologer.

3. Begrænsning i forældremyndighedens krav på aktindsigt som led i en beskyttelse af barnet

Med de nye børneregler er det sikret, at børn inddrages i højere grad end tidligere i sagens behandling. Det betyder, at der i en del sager vil kunne foreligge meget personfølsomme oplysninger afgivet af barnet om både barnets egne forhold og om familiære forhold - oplysninger som er en nødvendig del af et beslutningsgrundlag for iværksættelse af de rigtige hjælpeforanstaltninger. Det følger af reglerne om aktindsigt, at forældremyndighedsindehaveren vil kunne få aktindsigt i sådanne oplysninger.

Socialministeriet skal dog henlede kommunernes opmærksomhed på, at der såvel i forvaltningslovens § 15 som i offentlighedslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., er hjemmel til at begrænse aktindsigten, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private eller offentlige interesser. Psykologloven har i § 14, stk. 4, en tilsvarende bestemmelse.

Efter disse bestemmelser vil det ud fra en konkret vurdering være muligt at tilbageholde visse oplysninger i råmaterialet, hvis aktindsigten heri vil kunne have konkret skadevirkning i forholdet mellem barnet og forældrene.

Der er således i lovgivningen mulighed for at tage hensyn til barnets interesser ved konkret at vurdere, at særlige oplysninger ikke skal udleveres til forældremyndighedens indehaver.

Socialministeriet skal henstille, at kommunerne i hvert enkelt tilfælde omhandlende udlevering af råmaterialet vurderer om disse muligheder for at begrænse aktindsigten skal bringes i anvendelse.

Til toppen