Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Vejledning om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven

Indenrigsministeriets vejledning nr. 90 af 10/6 1991.

Resume:

Lov om lån til betaling af ejendomskatter (også kaldet indefrysning af ejendomsskatter) er blevet ændret på to punkter:

1. Låneordningen er blevet udvidet til også at omfatte delpensionister og efterlønsmodtagere.

2. Renten af lånene er blevet ændret til halvdelen af diskontoen.

Ved den i bilaget (ikke optrykt) til denne vejledning gengivne lov nr. 337 af 6. juni 1991 er der foretaget nogle ændringer af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven (i det følgende benævnt låneloven), jf. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 576 af 28. august 1987, som ændret ved § 9 i lov nr. 192 af 29. marts 1989. (Den sidstnævnte ændring er en redaktionel ændring som følge af nedlæggelsen af Hovedstadsrådet).

Den nye ændringslov vedrører følgende punkter:

1. Kredsen af låneberettigede.

2. Forrentning af lånene.

1. Kredsen af låneberettigede.

Kredsen af låneberettigede personer, jf. lånelovens § 1, stk. 2, nr. 1, er blevet udvidet således, at lån også kan ydes, såfremt ejeren eller dennes ægtefælle får udbetalt pension efter lov om delpension eller modtager efterløn (ændringslovens § 1, nr. 1).

Udvidelsen af kredsen af låneberettigede til at omfatte delpensionister og efterlønsmodtagere har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende skatteåret 1992 og følgende skatteår.

Retten til at opnå lån omfatter beløb, der er forfaldne til betaling, efter at ejeren er begyndt at få udbetalt delpension eller efterløn.

Det er forudsat, at lånelovens betingelser i øvrigt for optagelse af lån er opfyldt.

I så fald har vedkommende kommune pligt til at yde lån til betaling af ejendomsskatter til disse ejere, hvis der indgives ansøgning herom.

Den enkelte kommunalbestyrelse kan bestemme, at låneordningen ud over ejendomsskatter også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lignende, jf. lånelovens § 1, stk. 1, 2. punktum.

Hvis en kommunalbestyrelse har besluttet at udvide låneordningen til at omfatte andre beløb end ejendomsskatter, har delpensionister og efterlønsmodtagere samme krav som andre låneberettigede på, at der ydes lån til betaling af disse andre beløb.

2. Forrentning af lånebeløbene.

Den årlige rente, lånebeløbene skal forrentes med, jf. lånelovens § 3, er blevet ændret således, at renten skal svare til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år (ændringslovens § 1, stk. 2).

Denne ændring af renten har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende anden halvdel af skatteåret 1991 og følgende skatteår.

Tidligere ydede lånebeløb forrentes fra den 1. juli 1991 også med denne rente.

Forrentningen for første halvdel af skatteåret 1991 sker efter den hidtidige renteregel, hvorefter renten skal svare til Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år minus 1,5 pct.

Da diskontoen den 1. oktober 1990 var 8,5 pct. p.a. skal forrentningen af lånebeløbene for første halvdel af 1991 ske med 7 pct. p.a.

For anden halvdel af 1991 bliver den årlige rente efter den nye renteregel 4,25 pct. p.a. (halvdelen af diskontoen på 8,5 pct. p.a. den 1. oktober 1990).

Der er ikke ændret ved lånelovens regel om, at der er tale om en årlig forrentning af lånebeløbene, og at renten tilskrives ved årets udgang. Der skal derfor ikke inden for 1991 beregnes rentes rente, fordi rentesatsen ændres pr. 1. juli 1991.

Opgjorte lånebeløb pr. ultimo 1990, der skal forrentes for hele 1991, skal således for dette år tilskrives 5,625 pct. i rente.

For 1992 skal renten svare til halvdelen af diskontoen den 1. oktober 1991. Hvis der ikke sker diskontoændringer inden den 2. oktober 1991, vil renten af lånebeløbene for 1992 blive 4,5 pct. p.a. (Diskontoen er senest ændret den 21. maj 1991, hvor den blev nedsat fra 9,5 pct. p.a. til 9,0 pct. p.a.)

Til toppen

Bilag – Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketingen har bedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 28. august 1987, foretages følgende ændringer:

1. I 1, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om social pension«: eller lov om delpension eller modtager efterløn'.

2. § 3, 1. pkt., affattes således:

»Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1, har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende skatteåret 1992 og følgende skatteår.

Stk. 2. § 1, nr. 2, har virkning for lån, der ydes til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende anden halvdel af skatteåret 1991 og følgende skatteår, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Lån, der er ydet til betaling af ejendomsskatter m.v. vedrørende første halvdel af skatteåret 1991 og tidligere skatteår, forrentes fra den 1. juli 1991 med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år.

Til toppen