Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald

Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 15680 af 29/5 1986.

Gennem de seneste 10 år er der sket en jævn stigning i anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser til arbejdstilsynet og sikringsstyrelsen fra mindre end 1000 i 1975 til over 7000 i 1984.

Selvom det totale antal arbejdsbetingede sygdomme er ukendt, tyder skøn over hyppigheden af f.eks. erhvervsbetinget høretab og cancer på, at den reelle forekomst er større end antallet af anmeldte tilfælde (* 1). En række forhold ved anmeldemønstret peger i samme retning:

  • i 1983 og 1984 modtog arbejdstilsynet kun anmeldelser fra ca. 20 procent af samtlige praktiserende læger og speciallæger, og halvdelen af anmeldelserne stammede fra kun 3 procent af lægerne (* 1).
  • for anmeldelser fra hospitalsafdelinger er der konstateret påfaldende store regionale forskelle i anmeldelsesfrekvensen (* 1).
  • oplysningskampagner om reglerne og procedurer for anmeldelse har haft en udtalt effekt på frekvensen af anmeldelser i de egne af landet, hvor sådanne har været gennemført (* 1).
  • læger synes ikke i tilstrækkeligt omfang at være opmærksomme på pligten til anmeldelse af erhvervssygdomme i forbindelse med dødsfald (* 2).

Der foreligger såvidt vides ikke tilsvarende opgørelser for tandlæger, men sundhedsstyrelsen antager, at tilsvarende forhold gør sig gældende på dette område.

I følge lovgivningen (* 3) (* 4) er læger og tandlæger forpligtet til at anmelde sygdomme, hvor der enten foreligger arbejdsbetinget sygdom eller blot er mistanke herom. I forbindelse med ligsyn har læger endvidere pligt til at foretage indberetning, når det antages, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom (* 5).

ARBEJDSBETINGEDE SYGDOMME anmeldes til arbejdstilsynet og sikringsstyrelsen på en blanket, som fra 01.07.1986 er fælles for de to institutioner. Anmeldelse af høreskader foregår dog efter aftale med landets hørecentraler på en særlig blanket, hvor et audiogram kan påføres.

I forbindelse med ændringen af anmeldeordningen har socialministeriet udsendt en ny bekendtgørelse om anmeldepligten. Desuden har direktoratet for arbejdstilsynet og sikringsstyrelsen udarbejdet en vejledning til brug for anmeldende læger og tandlæger. Bekendtgørelsen og vejledningen vedlægges til orientering.

Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser skal foretages i følgende tilfælde:

  • ved sygdomme der er anerkendt som erhvervssygdomme d.v.s. de såkaldte listesygdomme jvf. bilag til sikringsstyrelsens bekendtgørelse (* 6)
  • ved sygdomme i øvrigt, hvor der blot formodes at være en arbejdsbetinget baggrund.

Arbejdstilsynets behandling af anmeldelserne har først og fremmest profylaktisk sigte. Anmeldelse vil derfor før eller senere medføre en nærmere udredning af forholdene på arbejdspladsen. Ønsker om anonymitet for den pågældende patient vil blive respekteret i forbindelse med sådanne tilsyn.

Sikringsstyrelsens behandling vedrører erstatningsforhold. Kun ved anmeldelser, hvor der er fremsat ønske om rejsning af erstatningssag, vil der ske en behandling af sagen i sikringsstyrelsen. Under behandling af disse sager vil anonymitet ikke kunne opretholdes.

INDBERETNING AF DØDSFALD skal i følge ligsynsloven foretages, når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring. Indberetningen foretages til politiet i følge vejledningen på dødsattesten. Anmeldelse medfører, at der udføres retslægeligt (medico-legalt) ligsyn med mindre embedslægen finder, at dødsårsagen er tilstrækkeligt klarlagt.

Indberetning til politiet fritager ikke lægen for pligten til at foretage anmeldelse til direktoratet for arbejdstilsynet/sikringsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skal på baggrund af den formodede underrapportering af arbejdsbetingede sygdomme henstille, at landets læger og tandlæger er opmærksomme på muligheden for arbejdsbetingede lidelser blandt deres patienter. Anmeldelse skal som anført foretages både ved sygdomstilfælde og dødsfald, hvor der er mistanke om eller dokumentation for en arbejdsbetinget lidelse. Anmeldelse bør ordentligvis foretages så tidligt i sygdomsforløbet som muligt.

Evt. tvivlsspørgsmål kan søges afklaret ved henvendelse til direktoratet for arbejdstilsynet, tlf. 01 - 18 00 88 eller sikringsstyrelsen, tlf. 01 - 29 95 33.

Til toppen

Noter

(* 1) Arbejdstilsynet december 1985 i skrivelse til sundhedsstyrelsen.

(* 2) Mosbech H. Anmeldelsespraksis for arbejdsbetingede lidelser og ulykker ved udstedelse af dødsattester. Ugeskrift for Læger 1985, 147: 901 - 3.

(* 3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 318 af 2. november 1964 om lægers anmeldelse af erhvervssygdomme.

(* 4) Socialministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 30. marts 1978 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede sygdomme til sikringsstyrelsen.

(* 5) Lov nr. 279 af 26. maj 1976 om ligsyn m.v. § 3, stk. 1.

(* 6) Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 695 af 29. december 1984 om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring (Revideret udgave kan ventes i nærmeste fremtid).

Til toppen