Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Lov om forhøjelse af hædersgaver

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1499 af 27/12 2009 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 628 af 8/6 2016 (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) § 7 [LF 151 2015-16],

lov nr. 1525 af 18/12 2018 (Ekstraordinære hædersgaver) [LF 92 2018-19].

§ 1. De beløb, som oprindelig er fastsat som hædersgaver i henhold til de love, der er anført under nr. 1-4, forhøjes til 16.100 kr. årligt:

1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943.

Stk. 3. Udbetaling af hædersgaver efter stk. 1 og 2 varetages af Udbetaling Danmark.

§ 2. Hvis en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter § 14, stk. 1 eller 2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2. oktober 2009, eller efter § 16 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009, forhøjes hædersgaven med yderligere 2.000 kr. til 18.100 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en efterladt ægtefælle, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre pågældende selv har ret til pension efter de bestemmelser, der er nævnt i 1. pkt. En modtager af hædersgave, der har ret til forhøjelsen på 2.000 kr. årligt, bevarer denne ret efter overgang til at modtage folkepension.

§ 2 a. Til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i § 1, stk. 1, og til modtagere af hædersgaver efter § 1, stk. 2, kan der udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb.

§ 2 b. Hædersgaver efter §§ 1, 2 og 2 a medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager.

Stk. 2. Ekstraordinære hædersgaver efter § 2 a er skattefrie.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 1421 af 22. december 2004 om forhøjelse af hædersgaver.

Til toppen