Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 415 af 13/3 2021.

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1650 af 17. november 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 1832 af 8. december 2020, lov nr. 2208 af 29. december 2020, § 2 i lov nr. 207 af 15. februar 2021 og § 1 i lov nr. 290 af 27. februar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 94, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§ 260, stk. 2,«: »§ 260 a«.

2. I § 136, stk. 3, ændres »244-246, 260« til: »243-246, 260, 260 a«.

3. I § 243 indsættes efter »anden,«: »herunder ved udøvelse af negativ social kontrol,«.

4. I § 260, stk. 2, indsættes efter »gyldighed«: »eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold, eller fastholdes nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold«.

5. Efter § 260 indsættes:

»§ 260 a. Den, som forestår en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller indgåelsen af et andet ægteskabslignende forhold med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som lader sit barn indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold, og den, som efter at være fyldt 18 år frivilligt indgår i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold med en person under 18 år.«

§ 2

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1542 af 18. december 2018, § 2 i lov nr. 167 af 29. februar 2020 og § 4 i lov nr. 124 af 30. januar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, udgår »eller«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 5, ændres »fare.« til: »fare, eller«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) når der er grund til at antage, at det pågældende barn ellers vil blive sendt til udlandet for at indgå ægteskab eller for at indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold.«

4. I § 2, stk. 2, 1. og 3. pkt., og § 4 a, stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »nr. 5«: »og 6«.

5. I § 2, stk. 3, ændres »nr. 4 og 5« til: »nr. 4-6«.

6. I § 2, stk. 5, 3. pkt., ændres »nr. 3-5« til: »nr. 3-6«.

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 og senest ved lov nr. 131 af 30. januar 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 f, stk. 5, 1. pkt., ændres »på A1-minus-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og danske samfundsforhold« til: »og danske samfundsforhold (forlængelsesprøven)«.

2. I § 9 f, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»Forlængelsesprøven i dansk består af fire delprøver. Delprøve 1, 2 og 4 er på A1-minus-niveau, jf. dog 6. pkt. Delprøve 3 er på A1-niveau. Forlængelsesprøven i danske samfundsforhold er på B1-/B2-niveau. Udlændinge- og integrationsministeren kan bestemme, at niveauet for sprogprøvens delprøve 1, 2 og 4 hæves til A1-niveau.«

3. I § 11, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ved afgørelse om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, finder § 19, stk. 7 og 8, tilsvarende anvendelse.«

4. I § 19, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »136,«: »243, 260 a,«.

5. I § 39 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Udstedelse af særlig rejselegitimation til en mindreårig udlænding, der ikke selv kan skaffe sig pas, eller som af andre grunde har behov for et sådant dokument, kan, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, nægtes, når der er grund til at antage, at den mindreårige udlænding ellers vil blive sendt til udlandet til forhold, der bringer den pågældendes sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller for at indgå ægteskab eller for at indgå i en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed eller i et andet ægteskabslignende forhold.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

6. I § 39 indsættes efter stk. 7, som bliver stk. 8, som nyt stykke:

»Stk. 9. Nægtes udstedelse af særlig rejselegitimation efter stk. 7, skal Udlændingestyrelsen fastsætte en frist for afgørelsen, der ikke kan overstige 1 år. Fristen kan forlænges med indtil 1 år ad gangen. Dog kan afgørelser truffet efter stk. 7 kun gælde, indtil den mindreårige udlænding fylder 18 år. Den mindreårige udlænding vil i den periode, der er fastsat af Udlændingestyrelsen, ikke kunne få udstedt ny rejselegitimation, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 10-12.

7. I § 46 a, stk. 6, nr. 4, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 10 og 11«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 2021.

Stk. 2. Udlændingelovens § 9 f, stk. 5, 1.-6. pkt., som ændret og indsat ved denne lovs § 3, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, inden lovens ikrafttræden. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 39, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af udlændingelovens § 39, stk. 12.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen