Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af barselsudligningsloven (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen og justering af klageadgang)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 2198 af 29/12 2020.

§ 1

I barselsudligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Ministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«, og »ministeren« ændres til: »beskæftigelsesministeren«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »det private arbejdsmarked«: »og for udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed«.

3. Overskriften før § 2 affattes således:

»Refusion til private arbejdsgivere og kompensation til udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed«.

4. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»§ 3 a. En udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed kan modtage kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har efter barselslovens regler ret til barselsdagpenge under helt eller delvist fravær i virksomheden på grund af graviditet, fødsel og adoption.

2) Den pågældende har anmodet Udbetaling Danmark om barselsdagpenge.

3) Den arbejdsfortjeneste som fastsat i medfør af barselslovens § 27, stk. 4, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2, § 34, § 36, stk. 4, og § 48 a, stk. 2, der ligger til grund for beregningen af dagpenge efter barselsloven, overstiger højeste barselsdagpengesats.

§ 3 b. Kompensationen nævnt i § 3 a udgør forskellen mellem barselsdagpenge og den selvstændigt erhvervsdrivendes årsindtægt omregnet til en timesats inden for kroneloftet for refusion til private arbejdsgivere fastsat i medfør af § 3, stk. 2.

Stk. 2. Kompensationen udbetales månedligt bagud i en kompensationsperiode fastsat i medfør af stk. 3. Udbetalingerne sker efter lov om offentlige betalinger m.v. eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Kompensationsperioden i stk. 2 er den samme som den refusionsperiode, der er fastsat i medfør af § 3, stk. 3.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke indtægter der indgår i den selvstændigt erhvervsdrivendes årsindtægt.

§ 3 c. Udbetaling efter §§ 2 og 3 a sker til den arbejdsgiver, som først udbetaler løn under orlov efter barselslovens regler, eller den udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, der først afholder orlov efter barselslovens regler.«

5. I § 4, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »pr. fuldtidsansat«: »på 1.225 kr.«

6. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.«

7. I § 6, stk. 3, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Tillægspensions«: »og barselsudligningsordningens«.

8. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Klage i henhold til stk. 3 indgives til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen ikke klageren fuldt medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

9. I § 7, stk. 1 og 3, indsættes efter »arbejdsgivere,«: »udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed,«.

10. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »hos arbejdsgivere« til: »hos arbejdsgivere, udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed«, og »bidragspligtige arbejdsgivere« ændres til: »bidragspligtige arbejdsgivere og udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed«.

11. To steder i § 7, stk. 2, 1. pkt., og to steder i § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »refusion«: »eller kompensation«.

12. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »refusionsperiode« til: »refusions- eller kompensationsperiode«.

13. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Til brug for administration af refusion til arbejdsgivere og kompensation til udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. §§ 2-3 c, og beregning og opkrævning af bidrag, jf. §§ 4 og 4 a, skal barselsudligningsordningen behandle, herunder indsamle, almindelige, ikkefølsomme oplysninger om:

1) Lønmodtagere, for hvem omfattede arbejdsgivere modtager refusion.

2) Lønmodtagere, som arbejdsgiver indberetter er omfattet af barselsudligningsordningen, da lønmodtagerne ikke er omfattet af den godkendte decentrale barselsudligningsordning, som arbejdsgiver er tilsluttet.

3) Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed.

4) Børn, for hvilke Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpengerefusion til arbejdsgivere, der er omfattet af barselsudligningsordningen, eller barselsdagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende.

5) Forældre og adoptivforældre til børn efter nr. 4, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3.

Stk. 2. Der vil i medfør af stk. 1 blive behandlet oplysninger om navn, personnummer, adresse og retten til barselsdagpenge for personer med tilknytning til barnet og barnet selv, lønmodtageres ansættelsesforhold, lønindtægt og timetal, herunder fravær, som berettiger til barselsdagpenge, virksomhedsidentiteten for udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed, arbejdsfortjenesten for udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed, eventuelle delvise genoptagelser af arbejdet og fritagelse for digital post.

Stk. 3. Barselsudligningsordningen indsamler de oplysninger, der behandles i medfør af stk. 1 og 2, fra arbejdsgivere, CPR-registeret, godkendte decentrale barselsudligningsordninger, Udbetaling Danmark og told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Til brug for beregning og opkrævning af bidrag for arbejdsgivere, hvor alle lønmodtagere er omfattet af barselsudligningsordningen, skal Arbejdsmarkedets Tillægspension behandle almindelige, ikkefølsomme oplysninger om personer efter stk. 1, nr. 3, som indbetaler bidrag efter § 4, stk. 1, 1. pkt, for alle sine lønmodtagere.

Stk. 5. Der vil i medfør af stk. 4 blive behandlet oplysninger om virksomhedsidentitet, adresse, indbetalte ATP-bidrag, antal af elever i virksomheden og fritagelse for digital post.

Stk. 6. Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler de oplysninger, der behandles i medfør af stk. 4 og 5, fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, godkendte decentrale barselsudligningsordninger og told- og skatteforvaltningen.«

14. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsgiveren«: »eller udøveren af selvstændig erhvervsvirksomhed«.

15. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »refusionen«: »eller kompensationen«.

16. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Har en arbejdsgiver eller en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed modtaget henholdsvis refusion eller kompensation for en længere periode, end den pågældende er berettiget til efter § 3 c, skal den pågældende tilbagebetale refusionen eller kompensationen for den periode, som den pågældende ikke var berettiget til efter § 3 c.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

17. § 10, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der er udpantningsret for de i stk. 1 og 2 og §§ 4 og 4 a nævnte beløb og renter heraf. De i stk. 1 og 2 og §§ 4 og 4 a nævnte beløb og renter heraf tvangsfuldbyrdes efter reglerne i retsplejelovens kapitel 45-55.«

18. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres: »§ 4« til »§§ 4 eller 4 a«.

19. I § 10, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »arbejdsgiveren«: »eller udøveren af selvstændig erhvervsvirksomhed«.

20. I § 12, stk. 1, indsættes efter »refusion, jf. § 2,«: »udbetaling af kompensation, jf. § 3 a,«, og »§ 4« ændres til: »§§ 4 eller 4 a«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende med børn født eller adopteret før den 1. januar 2021, som afholder orlov efter barselsloven før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Udbetaling af kompensation i medfør af barselsudligningslovens §§ 3 a og 3 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, sker første gang fra den 1. april 2021 med virkning fra den 1. januar 2021.

Til toppen