Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 1060 af 30/6 2020.

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, som ændret senest ved lov nr. 137 af 25. februar 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 176, stk. 1, 1. pkt., ændres »950.000 kr. årligt,« til: »830.000 kr. årligt (2020-niveau),«, og », jf. dog § 176 a« udgår.

2. I § 176, stk. 1, 2. pkt., ændres »1.770.000 kr. årligt,« til: »1.630.000 kr. årligt (2020-niveau),«, og », jf. dog § 176 a.« udgår.

3. I § 176, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For den del af udgifterne, der overstiger 2.050.000 kr. årligt (2020-niveau), udgør statsrefusionen 75 pct.«

4. I § 176 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for summen af en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67. år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

5. I § 176, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »denne bestemmelse« til: »stk. 1-3«.

6. § 176, stk. 3, ophæves.

7. § 176 a ophæves.

8. I § 182, stk. 11, 1. pkt., ændres »§§ 176 og 176 a« til: »§ 176«, og »2013« ændres til: »2021«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. § 176, stk. 3, i lov om social service som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, gælder ikke for personer, der er fyldt 67 år inden den 1. januar 2021. For disse personer finder de hidtil gældende regler i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, anvendelse.

Til toppen