Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Dagtilbud

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Ophævelse af adgang til dispensation fra regler om bedre fordeling i daginstitutioner)

Børne- og Undervisningsministeriets lov nr. 1004 af 26/6 2020.

§ 1

I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a, stk. 2, 3, 6 og 8, ændres », 11 og 12« til: »og 11«.

2. § 26 a, stk. 12, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde for en begrænset periode på maksimalt 1 år ad gangen undtage konkrete daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner fra kravet om, at der højst må optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution eller enhed i en daginstitution i løbet af et kalenderår, jf. stk. 1.

Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen, jf. stk. 12, beslutter at undtage konkrete daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner fra kravet om, at der højst må optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution eller enhed i en daginstitution i løbet af et kalenderår, skal dette meddeles til Børne- og Undervisningsministeriet.

Stk. 14. Meddelelsen efter stk. 13 skal være skriftlig og som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Angivelse af, hvilke daginstitutioner eller enheder i daginstitutioner der undtages fra kravet i stk. 1.

2) Beskrivelse af de ganske særlige omstændigheder, der begrunder undtagelsen.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Til toppen