Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 1001 af 27/6 2020.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 og § 1 i lov nr. 821 af 9. juni 2020 og senest ved lov nr. 885 af 16. juni 2020, og som ændres ved det af Folketinget den 23. juni 2020 vedtagne forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny positivliste for faglærte), foretages følgende ændringer:

1. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 14,«.

2. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »stk. 14, eller« til: »stk. 15,«.

3. I § 9 a, stk. 2, indsættes efter nr. 11 som nye numre:

»12) hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e eller 9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter nr. 1-9 eller 11-14, nægtes forlænget eller inddrages, når udlændingen er i et fast ansættelsesforhold, der har haft en varighed af mindst 2 år,

13) der har opholdstilladelse efter nr. 12 eller 13 eller stk. 24, og som har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen efter nr. 12 eller 13, eller«.

Nr. 12 bliver herefter nr. 14.

4. I § 9 a, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 14, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.

5. I § 9 a, stk. 5, 1., 3. og 4. pkt., ændres »nr. 1-12,« til: »nr. 1-11 og 14,«.

6. I § 9 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14«.

7. I § 9 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12 og 13, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e eller 9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9 eller 11-14, afvises, medmindre særlige grunde taler herimod. En udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, i overensstemmelse med 1. og 2. pkt., må opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 13, der indgives efter udløbet af opholdstilladelsen meddelt efter nr. 12 eller 13 eller stk. 24, afvises.«

Stk. 6-21 bliver herefter stk. 7-22.

8. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9 og 12-14«.

9. I § 9 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2, nr. 1-9 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 13 og 14«.

10. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12« til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 14«.

11. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »nr. 12« til: »nr. 14«, og i 3. pkt. ændres »Stk. 4 og 10« til: »Stk. 4 og 11«.

12. I § 9 a, stk. 16, der bliver stk. 17, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«, og i nr. 2 ændres »nr. 12« til: »nr. 14«.

13. I § 9 a, stk. 18, der bliver stk. 19, og stk. 19, der bliver stk. 20, ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.

14. I § 9 a, stk. 20, der bliver stk. 21, ændres »stk. 21« til: »stk. 22«.

15. I § 9 a, stk. 21, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 22, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.

16. I § 9 a indsættes efter stk. 21, der bliver stk. 22, som nye stykker:

»Stk. 23. Når en opholdstilladelse nægtes forlænget eller inddrages, fordi udlændingen i strid med de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen, har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse, kan udlændingen ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12.

Stk. 24. Når en opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12 eller 13, nægtes forlænget eller inddrages på grund af uforskyldt ledighed, får udlændingen uden at indgive ansøgning herom opholdstilladelse i op til 3 måneder fra tidspunktet for ansættelsens ophør med henblik på at søge nyt arbejde. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 22-24 bliver herefter stk. 25-27.

17. I § 9 a, stk. 23, der bliver stk. 26, ændres »stk. 17-21« til: »stk. 18-22«.

18. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »nr. 1-12« til: »nr. 1-14«.

19. I § 9 h, stk. 1, nr. 16, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

20. I § 9 h, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 17« til: »stk. 18«.

21. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9 a, stk. 5 og 6« til: »§ 9 a, stk. 5-7«.

22. I § 9 m, stk. 1, ændres »nr. 1-12, stk. 3 eller 11« til: »nr. 1-14, stk. 3, 12 eller 24«.

23. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 12, litra b« til: »nr. 14, litra b«.

24. I § 17, stk. 5, ændres to steder »nr. 4 og 12« til: »nr. 4 og 14«.

25. I § 19 a, stk. 2, indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog § 19 b«.

26. Efter § 19 a indsættes:

»§ 19 b. Når en af betingelserne i § 19, stk. 1, nr. 1-3 eller 11, er opfyldt, skal en opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 12 eller 13, eller stk. 24, inddrages, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, 1. pkt. Dette gælder tilsvarende ved inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 12 eller 13, eller stk. 24, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Blev opholdstilladelsen, der danner grundlag for opholdstilladelsen efter § 9 a, stk. 2, nr. 12 eller 13, eller stk. 24, meddelt efter § 9 m, finder § 26, stk. 1, anvendelse. Dette gælder tilsvarende ved inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 9 m, når udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 12 eller 13, eller stk. 24, på baggrund af inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 9 m.«

27. I § 33 a, stk. 1, ændres »§ 9 a, stk. 5,« til: »§ 9 a, stk. 5 eller 6,«.

28. I § 33 b, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9 a, stk. 6« til: »§ 9 a, stk. 7«.

29. I § 40, stk. 3, ændres »nr. 1-9 og 12« til: »nr. 1-9 og 12-14«.

30. I § 48 h, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 15« til: »stk. 16«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen