Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.)

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 173 af 27/2 2019.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 317 af 25. marts 2018, lov nr. 742 af 8. juni 2018 og § 3 i lov nr. 743 af 8. juni 2018 og senest ved § 38 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»De regionale arbejdsmarkedsråd afgiver efter anmodning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration en udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 2, nr. 1-8 og 11, er opfyldt.«

2. § 9 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-8 og 11, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.«

3. § 9 h, stk. 1, nr. 14, affattes således:

»14) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 4-9,«.

4. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, ændres »nr. 11 og 12« til: »nr. 10 og 11«.

5. I § 9 h, stk. 1, nr. 17, ændres »nr. 11« til: »nr. 10«.

6. § 9 h, stk. 1, nr. 18, affattes således:

»18) tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-9 og 11, og«.

7. § 9 h, stk. 4, 1.-3. pkt., affattes således:

»Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for International Rekruttering og Integrations behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 1-3, 10-13 og 15, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1, nr. 17-19, fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved behandlingen af ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse.«

8. § 9 h, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling, jf. § 9, stk. 25, § 9 a, stk. 5 og 6, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 9, § 9 g, stk. 3 og 4, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, § 9 q, stk. 10-12, § 11, stk. 10, og § 47 b og regler udstedt i medfør af § 9 g, stk. 1 og 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.«

9. § 9 h, stk. 13, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, og stk. 3, og de beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, reguleres fra og med 2016 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 1-3, 12, 13, 18 og 19, reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

10. I § 9 h, stk. 13, 4. pkt., ændres »stk. 1, nr. 11, 12, 16 og 18« til: »stk. 1, nr. 10, 11, 15 og 17«.

11. § 9 m, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, eller i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

12. I § 19, stk. 6, 1. pkt., udgår »140,«.

13. I § 25 c udgår »140,«.

14. § 33, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse, som tillades indgivet her i landet, jf. § 9, stk. 25, § 9 a, stk. 5 og 6, § 9 c, stk. 6, § 9 f, stk. 9, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2 og 3, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, § 9 p, stk. 2 og 3, og § 9 q, stk. 11 og 12, og ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 d tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen.«

15. I § 35, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Der kan endvidere foretages besigtigelse og undersøgelse af udlændingens legeme og tøj efter § 37 a, stk. 3-7.«

16. I § 37, stk. 8, 2. pkt., ændres »herunder hvis« til: »såfremt«.

17. I § 37 a, stk. 1, ændres »Retsplejelovens § 758, stk. 1, 1.-3. pkt.« til: »Retsplejelovens § 758, stk. 1, 1. pkt.«

18. I § 37 a indsættes som stk. 3-7:

»Stk. 3. Politiet kan i forbindelse med en frihedsberøvelse efter § 36 og under iagttagelse af stk. 4-7 foretage besigtigelse og undersøgelse af udlændingens legeme og tøj med henblik på at fratage vedkommende genstande, som kan benyttes til vold eller undvigelse, eller som i øvrigt kan medføre fare for udlændingen eller andre. Politiet kan tage sådanne genstande, der findes hos udlændingen, i bevaring.

Stk. 4. Besigtigelse og undersøgelse i medfør af stk. 3 må ikke foretages, hvis det efter indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 5. Legemsindgreb skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Det skal herved bl.a. så vidt muligt iagttages, at et indgreb, der ellers kan føles krænkende for blufærdigheden, kun foretages af personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale. Kræver et sådant indgreb afklædning, må det så vidt muligt kun overværes af personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale.

Stk. 6. Der kan foretages indgreb som nævnt i retsplejelovens § 792, stk. 1, nr. 1 og 2. Indgreb, der er nævnt i retsplejelovens § 792, stk. 1, nr. 2, må kun foretages under medvirken af en læge. Lægen tager stilling til, om indgrebets gennemførelse under hensyntagen til den hermed forbundne smerte og risiko og den undersøgte persons tilstand er lægeligt forsvarlig.

Stk. 7. Legemsundersøgelse af en udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af § 37, jf. § 36, må kun foretages, hvis der foreligger en konkret og nærliggende fare, eller hvis der er bestemte grunde til at antage, at udlændingen uretmæssigt er i besiddelse af genstande. Politiet kan dog umiddelbart før gennemførelsen af en udsendelse foretage legemsundersøgelse af en udlænding, selv om der ikke foreligger en konkret og nærliggende fare eller der ikke er bestemte grunde til at antage, at udlændingen uretmæssigt er i besiddelse af genstande, hvis den pågældende er frihedsberøvet med henblik på udsendelse efter § 36, stk. 1, 1.-5. pkt.«

19. I § 40 e, § 44 a, stk. 1, § 44 a, stk. 9, 1. og 2. pkt., og § 58 h, stk. 1, ændres »Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Statsforvaltningen« til: »Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.«

20. I § 42 a, stk. 7, 4. pkt., ændres »En sådan udlænding« til: »Udlændinge omfattet af stk. 1 og 2, jf. stk. 3,«.

21. I § 44 a, stk. 5, og § 46 b udgår »Statsforvaltningen,«.

22. I § 45 a, stk. 1, og § 45 c, stk. 1, ændres »Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen, jf. § 46 c,« til: »Flygtningenævnet og Udlændingenævnet«.

23. I § 45 a, stk. 2 og 4, ændres »Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen, jf. § 46 c« til: »Flygtningenævnet og Udlændingenævnet«.

24. § 46, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Afgørelser efter § 9 a, § 9 h, stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, § 9 h, stk. 8, 1. pkt., jf. § 9 h, stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16, og stk. 3, og §§ 9 i-9 n og 9 p, afgørelser vedrørende forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser meddelt efter §§ 9 a, 9 i-9 n og 9 p bortset fra afgørelser om bortfald efter § 21 b og afgørelser efter § 33 i forbindelse med sådanne sager træffes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.«

25. I § 46, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Afgørelser om udstedelse, forlængelse og inddragelse af registreringsbeviser og opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, og konstatering af ophør af en opholdsret efter EU-reglerne, jf. § 6, træffes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.«

26. I § 46 a, stk. 2, ændres »§ 52 b, stk. 2 og 4« til: »§ 52 b, stk. 2, 4 og 5«.

27. §§ 46 c og 46 d ophæves.

28. I § 48, stk. 1, 5. pkt., ændres »§ 52 b, stk. 5« til: »§ 52 b, stk. 6«.

29. I § 48, stk. 1, 5. pkt., ændres »jf. dog 7. og 8. pkt. og stk. 2.« til: »jf. dog 7. pkt. og stk. 2 og 3.«

30. § 48, stk. 1, 7. pkt., ophæves.

31. I § 48, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Klagerne har ikke opsættende virkning.«

32. I § 48 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Politidirektørens afgørelser efter § 36, § 37 c, stk. 5, § 37 d, stk. 1 og 3, og § 37 e, stk. 1 og 4, kan påklages til Rigspolitichefen, jf. dog 5. pkt. Rigspolitichefens afgørelse efter § 36, § 37 c, stk. 5, § 37 d, stk. 1 og 3, og § 37 e, stk. 1 og 4, i 1. instans kan påklages til udlændinge- og integrationsministeren, jf. dog 5. pkt. Klagerne har ikke opsættende virkning. Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet efter 1. pkt. af politidirektørerne kan ikke påklages til udlændinge- og integrationsministeren. Politidirektørernes eller Rigspolitichefens afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter § 36, § 37 c, stk. 5, § 37 d, stk. 1 og 3, og § 37 e, stk. 1 og 4, kan dog kun påklages, hvis afgørelsen ikke kan indbringes for domstolene efter §§ 37, 37 c-37 e eller 37 k.«

33. I § 52 b, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 32, stk. 7 og 9« til: »§ 32, stk. 8 og 11«.

34. I § 52 b, stk. 1, nr. 11, ændres »§ 9 h, stk. 1, nr. 1-3, 11-14 og 18-20« til: »§ 9 h, stk. 1, nr. 1-3, 10-13 og 17-19«.

35. § 52 b, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Afgørelser om afvisning af indgivelse af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelser efter § 9 a, stk. 5 og 6, § 9 i, stk. 3 og 4, § 9 j, stk. 2 og 3, § 9 k, stk. 2 og 3, § 9 l, stk. 2 og 3, § 9 m, stk. 2 og 3, § 9 n, stk. 2 og 3, og § 9 p, stk. 2 og 3, og afgørelser om afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, jf. § 47 b.«

36. I § 52 b, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Afgørelser om udstedelse, forlængelse og inddragelse af registreringsbeviser og opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. § 6.«

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 5-10.

37. I § 52 b, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »§ 46, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 46, stk. 2, 3. pkt.«

38. I § 52 b, stk. 2, nr. 8, der bliver nr. 9, ændres »§ 9 h, stk. 1, nr. 4-10, 15 og 17« til: »§ 9 h, stk. 1, nr. 4-9, 14 og 16«.

39. I § 52 b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Udlændingenævnet kan endvidere behandle klager over Styrelsen for International Rekruttering og Integrations konstatering af, at en opholdsret efter § 6 er ophørt.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

40. I § 52 b, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

41. I § 58 h, stk. 2, ændres »Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Statsforvaltningen« til: »Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration«.

42. I § 62 l, stk. 8, nr. 8, indsættes efter »opholdet«: »og foreløbige afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.«

43. I § 62 m indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med børne- og socialministeren fastsætte regler om, at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 2 i særlige situationer i forhold til udlændinge under 12 år.

Stk. 5. Børne- og socialministeren kan efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren fastsætte nærmere regler om anvendelsen af og forholdene under en anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på en døgninstitution.«

44. I § 62 n indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en sikret døgninstitution.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

45. I § 62 n indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Børne- og socialministeren kan efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren fastsætte nærmere regler om anvendelsen af og forholdene på sikrede døgninstitutioner, herunder om kommunalbestyrelsens ret til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse.«

46. I § 62 o indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en særligt sikret afdeling.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

47. I § 62 o indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Børne- og socialministeren kan efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren fastsætte nærmere regler om anvendelsen af og forholdene på særligt sikrede afdelinger, herunder om kommunalbestyrelsens ret til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse.«

§ 2

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1735 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, ændres »statsforvaltningen« til: »Udlændinge- og Integrationsministeriet«.

2. § 4 A, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 3

I lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), som ændret ved lov nr. 111 af 8. februar 2016 og § 2 i lov nr. 1562 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »Udlændinge- og Integrationsministeriet«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 19, 21-23, 25-27, 29, 36, 37 og 39-41, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på klager over iværksættelse af foranstaltninger efter udlændingelovens § 36, § 37 c, stk. 5, § 37 d, stk. 1 og 3, og § 37 e, stk. 1 og 4, indgivet fra den 1. marts 2019.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 62 n, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af udlændingelovens § 62 n, stk. 4.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 62 o, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af udlændingelovens § 62 o, stk. 5.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen