Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 1591 af 27/12 2019.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 738 af 8. juni 2018, § 1 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, § 2 i lov nr. 1057 af 24. oktober 2019 og lov nr. 1439 af 17. december 2019, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 20, affattes således:

»Stk. 20. Et barn, som opholder sig i hjemlandet eller et andet land sammen med den ene af forældrene eller anden fast omsorgsperson, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler herfor, kun gives opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, hvis der ansøges herom, senest 3 måneder efter at den anden forælder er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis den anden forælder har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret. Fristen regnes dog fra et senere tidspunkt i følgende tilfælde:

1) Når forælderen er meddelt opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor forælderen har haft opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år, jf. stk. 1, nr. 2, litra d.

2) Når forælderen er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter andre bestemmelser end §§ 7 og 8, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor forælderen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. stk. 1, nr. 2, litra e.

3) Når barnet er født, efter at forælderen er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis forælderen har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret, regnes fristen fra barnets fødsel.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, uanset at fristen i udlændingelovens § 9, stk. 20, som affattet ved denne lovs § 1 er overskredet, i følgende tilfælde, jf. dog stk. 3:

1) I sager, hvor der inden lovens ikrafttræden er indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, der er under behandling i Udlændingestyrelsen på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

2) I sager, hvor barnet i perioden fra den 10. juni 2016 til lovens ikrafttræden er meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, af Udlændingestyrelsen under henvisning til at der ikke var grundlag for en vellykket integration her i landet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 20, og der indgives ny ansøgning om opholdstilladelse senest 3 måneder fra lovens ikrafttræden.

3) I sager, hvor barnet i perioden fra den 10. juni 2016 til lovens ikrafttræden er meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, af Udlændingestyrelsen, under henvisning til at der ikke var grundlag for en vellykket integration her i landet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 20, og sagen er verserende i Udlændingenævnet på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

4) I sager, hvor den herboende forælder er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis den herboende forælder har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret den 10. juni 2016 eller senere og der indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, til et barn over 8 år senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden.

5) I sager, hvor den herboende forælder er meddelt opholdstilladelse her i landet eller, hvis den herboende forælder har dansk indfødsret eller statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er tilmeldt folkeregisteret og der indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, til et barn under 8 år senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-5, kan kun meddeles et barn af en forælder, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, når betingelsen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra d, er opfyldt. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-5, kan kun meddeles et barn af en forælder, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter andre bestemmelser end udlændingelovens §§ 7 og 8, når betingelsen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e, er opfyldt.

Stk. 4. Ved behandlingen af ansøgninger, der indgives efter stk. 2, nr. 2, lægges barnets alder på tidspunktet for ansøgningen, der blev afslået, til grund. Opholdstilladelse kan dog ikke gives, hvis barnet er fyldt 18 år på tidspunktet for den nye ansøgning.

Stk. 5. Ved behandlingen af ansøgninger, der indgives efter stk. 2, nr. 4 eller 5, lægges barnets alder på tidspunktet for lovens ikrafttræden til grund.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen