Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)

Justitsministeriets lov nr. 1722 af 27/12 2018.

§ 1

I værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 550 af 30. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fratagelsen af den retlige handleevne kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.«

2. I § 6, stk. 2, indsættes efter »Den, der er frataget handleevnen,«: »jf. stk. 1, 1. pkt.,«, og som 2. pkt. indsættes:

»Den, der delvis er frataget handleevnen, jf. stk. 1, 2. pkt., er myndig, men kan ikke forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue i det omfang, det er bestemt.«

3. I § 35, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »som justitsministeren fastsætter«: », jf. dog stk. 4«.

4. I § 35 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 2, nr. 2, finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.«

5. I § 40, nr. 1, ændres »umyndighed« til: »værgemål«.

6. Efter § 46 indsættes i kapitel 7:

»§ 46 a. Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse på aftaler, som en person, der delvis er frataget den retlige handleevne, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., har indgået, i det omfang aftalen er omfattet af fratagelsen.«

§ 2

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 242 af 24. marts 2018 og § 27 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6« til: »umyndig«.

§ 3

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, som ændret ved § 15 i lov nr. 573 af 4. maj 2015, § 2 i lov nr. 580 af 4. maj 2015, § 1 i lov nr. 1721 af 27. december 2016, § 3 i lov nr. 80 af 24. januar 2017 og § 4 i lov nr. 550 af 30. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, ændres »umyndige« til: »person, der er frataget den retlige handleevne«.

2. I § 48, stk. 2, indsættes efter »ejendommen«: », i det omfang den faste ejendom er omfattet af fratagelsen af den retlige handleevne«.

§ 4

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved § 25 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 747 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, nr. 16, indsættes efter »værgemålslovens § 6,«: »stk. 1, 1. eller 2. pkt.,«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1 og 4 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen