Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare)

Justitsministeriets lov nr. xx af xx 2018.

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 215 indsættes i kapitel 23:

»§ 215 a. Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som sender sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn tage del i et sådant udlandsophold.«

§ 2

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, udgår »eller«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »orden.« til: »orden, eller«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) når der er grund til at antage, at det pågældende barn ellers vil blive sendt til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare.«

4. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet skal fastsætte en frist, der ikke kan overstige 1 år, for afgørelser om at nægte udstedelse af pas eller inddrage et allerede udstedt pas efter stk. 1, nr. 4 og 5. Fristen kan dog forlænges med indtil 1 år ad gangen. Dog kan afgørelser truffet efter stk. 1, nr. 5, kun gælde, indtil barnet fylder 18 år.«

5. I § 2, stk. 3, indsættes efter »nr. 4«: »og 5«.

6. I § 2, stk. 5, 3. pkt., ændres »nr. 3 og 4« til: »nr. 3-5«.

7. I § 4 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Ligeledes udstedes nyt pas uden betaling, når der i medfør af § 2, stk. 3, udstedes et provisorisk pas til en person, over for hvem der er truffet afgørelse efter § 2, stk. 1, nr. 5.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen