Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.)

Justitsministeriets lov nr. 1541 af 18/12 2018.

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 713 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 53 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Besøg til en indsat, som er dømt for overtrædelse af en af de forbrydelser, der er nævnt i straffelovens 12. eller 13. kapitel, eller som kriminalforsorgen skønner at være radikaliseret, ekstremistisk eller i risiko for at blive det, skal overværes af personalet i institutionen, hvis dette skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller af hensyn til at forebygge kriminalitet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 53, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn« til: »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme«.

3. I § 55, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 3 eller stk. 4« til: »stk. 3-5«.

4. I § 55, stk. 3, indsættes efter »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn,«: »af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,«.

5. I § 55 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Breve til og fra en indsat, som er dømt for overtrædelse af en af de forbrydelser, der er nævnt i straffelovens 12. eller 13. kapitel, eller som kriminalforsorgen skønner at være radikaliseret, ekstremistisk eller i risiko for at blive det, skal gennemlæses, hvis dette skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller af hensyn til at forebygge kriminalitet.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

6. I § 55, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn,«: »af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,«.

7. I § 55, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

8. I § 57, stk. 2, ændres »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn« til: »ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme, af hensyn til at forebygge kriminalitet«.

9. I § 57 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Telefonsamtaler til og fra en indsat, som er dømt for overtrædelse af en af de forbrydelser, der er nævnt i straffelovens 12. eller 13. kapitel, eller som kriminalforsorgen skønner at være radikaliseret, ekstremistisk eller i risiko for at blive det, skal optages, påhøres eller aflyttes, hvis dette skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, af hensyn til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller af hensyn til at forebygge kriminalitet.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

10. I § 57, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

11. I § 60 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Kriminalforsorgsområdet kan uden retskendelse gøre sig bekendt med indholdet af elektroniske effekter, som en indsat har i sin besiddelse, eller som i øvrigt forefindes i kriminalforsorgens institutioner, og som indsatte efter lovgivningen ikke må besidde.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

12. Efter kapitel 10 a indsættes:

»Kapitel 10 b

Kriminalforsorgens behandling af oplysninger om indsatte m.v.

§ 66 b. Kriminalforsorgen kan indsamle, behandle og videregive oplysninger om indsatte og personer, som indsatte har kontakt til, til andre myndigheder, hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, hensyn til kriminalforsorgens eller andre myndigheders indsats mod radikalisering og ekstremisme eller hensyn til at bekæmpe og forebygge kriminalitet taler herfor.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om kriminalforsorgens virksomhed efter stk. 1.«

13. I § 70, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For unge under 18 år fastsættes tidsrummet dog til højst 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personale i institutionen.«

14. I § 70, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Unge under 18 år kan dog deltage i beskæftigelse i institutionen, medmindre konkrete grunde taler herimod.«

15. I § 106, stk. 1, ændres »uforskyldt« til: »uforskyldt, jf. dog stk. 2,«.

16. I § 106 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er anbringelse i forhørscelle eller udelukkelse fra fællesskabet sket med henblik på at undersøge, om den indsatte har begået et strafbart forhold eller en disciplinærforseelse, eller at forebygge, at den indsatte vil begå et strafbart forhold eller en disciplinærforseelse, kan den indsatte ikke tilkendes erstatning, hvis indgrebet ikke anses for uberettiget ud fra omstændighederne på tidspunktet for indgrebets iværksættelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

17. I § 107 ændres »§ 1018 a« til: »§ 1018 a, jf. dog stk. 2«.

18. I § 107 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er et indgreb sket med henblik på at undersøge, om den indsatte har begået et strafbart forhold eller en disciplinærforseelse, eller at forebygge, at den indsatte vil begå et strafbart forhold eller en disciplinærforseelse, kan den indsatte ikke tilkendes erstatning, hvis indgrebet ikke anses for uberettiget ud fra omstændighederne på tidspunktet for indgrebets iværksættelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.«

19. I § 112, nr. 2, ændres »§ 55, stk. 5« til: »§ 55, stk. 6«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 765 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af magt og sikringsmidler over for personer, der er anbragt i en institution eller på et hospital m.v. i medfør af stk. 2, nr. 3 eller 4, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

2. I § 775, stk. 1, 1. pkt., ændres »strafcelle i indtil 4 uger eller inddragelse af arbejdspenge« til: »advarsel, bøde og strafcelle«.

3. I § 775 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ved ikendelse af strafcelle som disciplinærstraf fastsættes varigheden til et tidsrum af højst 4 uger. For unge under 18 år fastsættes tidsrummet dog til højst 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personale i institutionen.

Stk. 3. Under anbringelse i strafcelle er varetægtsarrestanten udelukket fra fællesskab i institutionen. Unge under 18 år kan dog deltage i beskæftigelse i institutionen, medmindre konkrete grunde taler herimod.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

4. I § 776 indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»For indsatte i den undervisningspligtige alder fastsætter justitsministeren særlige regler om undervisning.«

5. Efter § 776 indsættes:

»§ 776 a. Kriminalforsorgen kan fotografere og optage fingeraftryk af varetægtsarrestanter med henblik på senere identifikation.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af fotografering og optagelse af fingeraftryk efter stk. 1, herunder om opbevaring og destruktion.«

6. I § 777 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af magt og sikringsmidler over for personer, der er anbragt på et hospital m.v. i medfør af stk. 1, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

7. I § 811 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af magt og sikringsmidler over for personer, der er indlagt på et hospital for sindslidende m.v. i medfør af § 809, stk. 2, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

§ 3

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 73 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af magt og sikringsmidler over for personer, der er anbragt på et hospital for sindslidende m.v. i henhold til en afgørelse truffet i medfør af §§ 68 eller 69, i forbindelse med transport, der forestås af kriminalforsorgens personale.«

§ 4

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 397 af 2. maj 2018, § 2 i lov nr. 554 af 29. maj 2018, § 9 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og lov nr. 1323 af 27. november 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller i en gymnasieskole« til: », i en gymnasieskole eller i kriminalforsorgens institutioner«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. § 1, nr. 15-18, finder anvendelse for indgreb, der er iværksat efter lovens ikrafttræden.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Til toppen